Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Turecký film Netflixu „The Art of Love“ se o víkendu natáčí v centru Prahy

Turecký film Netflixu „The Art of Love“ se o víkendu natáčí v centru Prahy

Licence:Copyleft
Licence:Copyleft
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tento víkend se v cen­t­ru Prahy usku­teč­ní natá­če­ní turec­ké­ho fil­mu The Art of Love z pro­duk­ce Netflixu, kte­rý se bude natá­čet v oko­lí nej­zná­měj­ších pamá­tek čes­ké met­ro­po­le. V cen­t­ru Prahy se bude natá­čet ode dneška do 20. čer­ven­ce.

The Art of Love (Aşk Sanatı) je roman­tic­ký thriller, do kte­ré­ho je zaple­te­na mezi­ná­rod­ní zlo­či­nec­ká sku­pi­na. Režisér Recai Karagöz již dří­ve nato­čil film Love Tactics 2, pokra­čo­vá­ní jed­no­ho z nej­na­vště­vo­va­něj­ších původ­ních fil­mů turec­ké­ho Netflixu, kte­rý se na stre­a­mo­va­cí plat­for­mě obje­ví zít­ra. Scénárista The Art of Love Pelin Karamehmetoğlu napsal scé­nář k prv­ní Love Tactics.

V hlav­ních rolích fil­mu The Art of Love se před­sta­ví Esra Bilgiç (Vzkříšení: Ertuğrul) a Birkan Sokullu (Nevinní). Do role agent­ky Interpolu byla ve fil­mu obsa­ze­na bra­zil­ská model­ka Larissa Gacemer, ale kvů­li ter­mí­no­vé­mu kon­flik­tu pro­duk­ci opus­ti­la; nahra­di­la ji Nil Keser. Ve fil­mu dále hra­jí Fırat Tanış, Ushan Çakır, Hakan Ummak a Osman Alkaş.

Primární pro­duk­ce fil­mu The Art of Love pro­bí­ha­la začát­kem letoš­ní­ho léta v Istanbulu, poté se pře­su­nu­la na týden­ní natá­če­ní do Prahy.

Netflix podob­ným způ­so­bem zvlá­dl pro­duk­ci loň­ské­ho trhá­ku The Gray Man, kdy stu­di­o­vá pro­duk­ce pro­bí­ha­la tři měsí­ce v Los Angeles a poté se tři týd­ny natá­če­lo v Praze; vět­ši­na exte­ri­é­rů, kte­ré ve fil­mu uvi­dí­me, se však ode­hrá­vá v čes­ké met­ro­po­li.

V Praze se bude The Art of Love natá­čet napříč mno­ha nej­vět­ší­mi paměti­hod­nost­mi měs­ta. Patří mezi ně i oblas­ti v blíz­kos­ti Pražského hra­du na Hradčanském a Loretánském náměs­tí, kte­ré byly dří­ve vyu­ži­ty pro natá­če­ní Interview s upí­rem letos v létě. The Art of Love se bude natá­čet také v Thunovské uli­ci pod Zámeckými scho­dy, na scho­dech vedou­cích na Pražský hrad (15. čer­ven­ce).

Na večer 18. čer­ven­ce má pro­duk­ce rezer­vo­va­né pro­sto­ry na Malé Straně u Karlova mos­tu v uli­ci U Lužického semi­ná­ře, což nazna­ču­je, že by se moh­lo natá­čet i na této praž­ské památ­ce. Poslední vel­kou pro­duk­cí, kte­rá vyu­ži­la Karlův most, mohl být Spider-Man: Daleko od domo­va.

Umění lás­ky se bude natá­čet také na jed­né z pri­már­ních praž­ských loka­cí fil­mu Šedý muž na náměs­tí Jana Palacha a na Klárově přes Mánesův most. Pro natá­če­ní bude vyu­ži­ta i neda­le­ká Široká uli­ce. Natáčet se bude také v uli­ci Na pří­ko­pě v are­á­lu býva­lé­ho palá­ce Živnostenská ban­ka, kte­rý byl dří­ve vyu­žit pro natá­če­ní fil­mu Sokol a zim­ní voják.

Datum pre­mi­é­ry fil­mu neby­lo potvr­ze­no, ale The Art of Love se prav­dě­po­dob­ně dosta­ne na Netflix někdy v roce 2024.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,89128 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72130 KB. | 18.04.2024 - 05:54:27