Kritiky.cz > Filmy > Filmové premiéry > Filmové premiéry v září 2011

Filmové premiéry v září 2011

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

01. 09. 11             -             Ošetřovatel

Zvířata ve Franklin Park Zoo zbož­ňu­jí své­ho las­ka­vé­ho ošet­řo­va­te­le Griffina Keyese (Kevin James). Griffin, kte­ré­mu je pří­jem­ně­ji ve spo­leč­nos­ti lva než ve spo­leč­nos­ti ženy, usou­dí, že jedi­nou jeho mož­nos­tí, jak najít dív­ku svých snů, je ode­jít ze zoo a najít si zají­ma­věj­ší prá­ci. Zvířata se v záchva­tu pani­ky roz­hod­nou poru­šit svá pra­sta­rá pra­vi­dla mlče­ní a odha­lí své nej­vět­ší tajem­ství: umí mlu­vit! Aby Griffina při­mě­la zůstat, roz­hod­nou se mu udě­lit lek­ce sezna­mo­vá­ní a dvo­ře­ní – ve zví­ře­cím sty­lu. Ve fil­mu dále hra­jí Rosario Dawson a Leslie Bibb.

01. 09. 11             -             Lví král 3D

Všude tam, kam až slun­ce dosáh­ne, se roz­klá­dá spo­řá­da­ná a bar­vi­tá zví­ře­cí říše. Přísně a spra­ved­li­vě tam vlád­ne lví král Mufasa, kte­rý udr­žu­je rov­no­váhu a řád, drží na uzdě své­ho zapšk­lé­ho a neu­stá­le intri­ku­jí­cí­ho bra­t­ra Scara a s lás­kou otců a moud­ros­tí vlád­ců vycho­vá­vá své­ho syna a nástup­ce Simbu.

 A ten mu čas­to při­dě­lá hlu­bo­ké krá­lov­ské vrás­ky, tře­ba když se (nená­pad­ně nasmě­ro­ván pro­rad­ným strýč­kem) vypra­ví do země zrád­ných hyen na slo­ním hřbi­to­vě, za zaká­za­nou sever­ní hra­ni­cí stí­nů. Tentokrát to ješ­tě Mufasa sti­hl a vydě­še­né­ho Simbu i s jeho kama­rád­kou Nalou zachrá­nil.

 Ale neú­nav­ný pod­ra­zák Scar jen pro­tá­hl kost­na­tou lví čelist a při­pra­vil dal­ší past, kte­rá ten­to­krát sklap­la doko­na­le. Zdivočelé stá­do, hna­né na jeho pří­kaz potmě­ši­lý­mi hye­na­mi by bez­bran­né­ho Simbu urči­tě zadu­pa­lo do země, ale i ten­to­krát ješ­tě doká­zal Mufasa zasáh­nout. Při zou­fa­lé záchran­né akci však, s vydat­ným při­či­ně­ním své­ho po trů­nu tou­ží­cí­ho bra­t­ra, zahy­ne. Protřelému mysti­fi­ká­to­ro­vi Scarovi pak už nedá moc prá­ce pře­svěd­čit vydě­še­né­ho Simbu, že je zod­po­věd­ný za otco­vu smrt a měl by neod­klad­ně uprch­nout !

 A tak se Scar se svo­jí hyen­ní sui­tou koneč­ně dosta­ne k moci - zatím­co Simba si najde nové zví­ře­cí přá­te­le Pumbuu a Timona, s nimiž v duchu bez­sta­rost­né filo­zo­fie Hakuna Matata vyros­te do majestát­ní lví podo­by. Ale země jeho otce strá­dá, krá­lov­ská krev se neza­pře a kde­si na hvězd­né oblo­ze si (již poně­kud zne­po­ko­je­ný) Mufasa hlu­bo­ce oddychl, když pro­bu­ze­ný Simba razant­ně vyra­zil v jeho krá­lov­ské sto­pě...

Více na Kritiky.cz
Ivan Trojan Ivan se narodil 30.6.1964 v Praze a pochází z herecké rodiny. Jeho otec, herec Ladislav a bratr...
Velký úklid s Marií Kondo Uklízíte rádi? A Marie Kondo znáte? Marie je japonská organizátorka úklidu, která se proslav...
The Rescue (2020) Dante Lam! Můj nejoblíbenější režisér z Číny současnosti vystřídal akci za katastrofy a ...
Markéta Baňková: Maličkost. Rozhodně NE maličkost pro čtenáře... Nechtěla bych se dožít těchto časů genetiky. Nechtěla bych se dožít toho, že se v Pra...
Danielle Steel: Zrada (2012, v ČR 2013) Tallie Jonesová je enormně vytížená žena. V Hollywoodu platí ve svých čtyřiceti za jednu ...

08. 09. 11             -             Kůže, kte­rou nosím

Dvanáct let po smr­ti man­žel­ky, kte­rá zahy­nu­la v explo­du­jí­cím autě, se reno­mo­va­né­mu plas­tic­ké­mu chi­rur­go­vi Robertu Ledgardovi (Antonio Banderas) poda­ři­lo vyvi­nout odol­ný typ kůže, kte­rý by byl býval jeho milo­va­nou zachrá­nil. Šarmantní muž posed­lý ide­ou, jež sahá za hra­ni­ce bio­e­ti­ky, se nene­chá spou­tat skru­pu­le­mi ani v oka­mži­ku, kdy se roz­hod­ne svůj vyná­lez tes­to­vat. V thrille­ru s prv­ky melod­ra­ma­tu, nato­če­ném vol­ně pod­le romá­nu Tarantule (Mygale) Thierryho Jonqueta, se po více než dva­ce­ti letech sešli ke spo­lu­prá­ci Pedro Almodóvar a jeho dáv­ný oblí­be­nec Antonio Banderas. „Tvář nás defi­nu­je,“ říká jeho hrdi­na, i když sám za tou svou skrý­vá tem­né myš­len­ky. V pří­bě­hu, v němž hra­je zásad­ní roli chlad­ně vykal­ku­lo­va­ná a pre­ciz­ně pro­ve­de­ná pomsta, Almodóvar za sce­náris­tic­ké pomo­ci bra­t­ra Agustína suve­rén­ně kom­bi­nu­je časo­vé rovi­ny, mezi něž rozpí­ná svá téma­ta váš­ně, těles­nos­ti a pohlav­ní iden­ti­ty. Jeho deva­te­nác­tý film je opět sofis­ti­ko­va­nou poctou fil­mu, ten­to­krát Hitchcockovi, Bu?uelovi či horo­ru Georgese Franjua Oči bez tvá­ře.

08. 09. 11             -             Super 8

Když se sku­pin­ka tee­nage­rů roz­hod­ne na kame­ru „Super osmič­ku“ nato­čit zom­bie horor, ani ve snu by niko­ho z nich nena­padlo, že výsled­ný film bude ješ­tě děsi­věj­ší, než zamýš­le­li. Jeden z nej­o­ri­gi­nál­něj­ších tvůr­ců sou­čas­nos­ti J. J. Abrams (série Ztracení, Mission: Impossible 4) spo­jil síly s nej­vět­ším holly­wo­od­ským exper­tem na mimo­zemš­ťa­ny Stevenem Spielbergem a spo­leč­ně nato­či­li film, při jehož sle­do­vá­ní si nut­ně vzpo­me­ne­te na E. T. Mimozemšťana nebo na Blízká setká­ní tře­tí­ho dru­hu.

Vraťme se ale k  ama­tér­ským fil­ma­řům z malé­ho měs­teč­ka v Ohiu, kte­ří názor­ně před­vá­dě­jí, jak těž­ce se rodi­ly nezá­vis­lé sním­ky v před­di­gi­tál­ní éře, v sedm­de­sá­tých letech minu­lé­ho sto­le­tí. Když zrov­na na míst­ním nádra­žíč­ku toči­li vrchol­nou scé­nu své­ho fil­mu, před jejich oči­ma po sráž­ce s autem vyko­le­jil náklad­ní vlak. Nebyla to jen tak oby­čej­ná neho­da, což potvr­zu­je pří­tom­nost armá­dy na mís­tě tragé­die. A tím to nekon­čí. Ve měs­tě mizí domá­cí zví­řa­ta i lidé, míst­ní šerif je zou­fa­lý, oblast obsa­dí armá­da, jejíž veli­te­lé evi­dent­ně něco tají, je vyhlá­še­ná oka­mži­tá eva­ku­a­ce… Navzdory tomu vše­mu chtě­jí děti pokra­čo­vat v natá­če­ní a navíc při­jít na to, co bez­pro­střed­ně po neho­dě unik­lo ze zamče­né­ho vagó­nu vyko­le­je­né­ho vla­ku a má s tím zmat­kem kolem něco spo­leč­né­ho. Tohle fil­mo­vá­ní bude extrém­ně nároč­né a nebez­peč­né, ale když máte v hlav­ní roli nej­hez­čí hol­ku ve měs­tě, byla by ško­da ho nedo­kon­čit. I když při­tom může jít o život.

Více na Kritiky.cz
Matrix Matrix je kultovní film, o kterém bylo řečeno už snad úplně vše. Je to totiž možná ne...
Viróza ...
Na PC by mohly v budoucnu vyjít skoro až dvě desítky exkluzivit od Sony. Napovídá tomu čerstvě vytvořená stránka PlayStation Stu... Na PC by mohly v budoucnu vyjít skoro až dvě desítky exkluzivit od Sony. Napovídá tomu čerstv...
Lincoln speciál - část 4 - 500 stránkový scénář a průlom Spielberg věděl, že Tony Kushner – který v roce 1993 získal Pulitzerovu cenu za hru „An...
Ubisoft ujistil, že na Skull & Bones se stále usilovně... Ubisoft ujistil, že na Skull & Bones se stále usilovně pracuje, jen s novou vizí a na dnešní p...

Režisér J. J. Abrams vytvá­řel své prv­ní „kous­ky“ prá­vě na for­mát Super 8 a dlou­ho v něm rost­la chuť nato­čit film o vlast­ních tvůr­čích začát­cích. „Chybělo mi ale nos­né téma, a tak jsem po del­ším pře­mýš­le­ní vytá­hl dal­ší nápad, ze kte­ré­ho jsem chtěl někdy udě­lat film, pří­běh vla­ku, kte­rý pře­vá­ží uta­jo­va­ný náklad z Oblasti 51“, vysvět­lu­je. Vzhledem k tomu, že tato loka­li­ta je pro­slu­lá údaj­ným ztros­ko­tá­ním mimo­zem­ské­ho pla­vi­dla, je žánr fil­mu Super 8 nasna­dě.

Stevena Spielberga k pro­duk­ci nemu­sel nikdo pře­mlou­vat nejen kvů­li tomu, že je tenhle žánr jeho krev­ní sku­pi­na, ale také pro­to, že J. J. Abramse pova­žu­je za jed­no­ho z nej­ta­len­to­va­něj­ších tvůr­ců sou­čas­nos­ti. „On má uni­kát­ní dar sta­vět most mezi gene­ra­ce­mi. Vyvolá ve vás milou vzpo­mín­ku na fil­my, kte­ré jste kdy­si milo­va­li, a zkom­bi­nu­je ji s moder­ní­mi vyprá­vě­cí­mi pro­střed­ky, jež má ráda sou­čas­ná gene­ra­ce,“ chvá­lí pro­du­cent své­ho reži­sé­ra. I to je záru­kou, že si Super 8 vrcho­va­tě uži­jí nejen děti a tee­nage­ři, ale také jejich dospě­lý dopro­vod.

08. 09. 11             -             Nezvratný osud 5¨

Nezvratný osud 5  je pokra­čo­vá­ním horo­ro­vé série. Tentokrát sku­pi­nu nesle­du­je žád­ný démon ani šíle­nec, ale samot­ná smrt, či přes­ně­ji řeče­no samot­ní fil­ma­ři. Skutečná smrt je samo­zřej­mě dale­ko pro­za­ič­těj­ší, když nechá spous­tu lidí umřít ve spán­ku v poste­li, ale to není pří­liš kine­ma­to­gra­fic­ké. V tom­to fil­mu, podob­ně jako v před­cho­zích čtyřech dílech, napě­tí či pro­vo­ko­vá­ní spo­čí­vá v tom, že člo­věk hádá, kte­ré před­mě­ty na urči­tém mís­tě zlik­vi­du­jí urči­tou posta­vu - špat­né vede­ní, zálud­né nože, vět­rák u stro­pu nebo požár v kuchy­ni?

Samovi (Nicholas D’Agosto) ten­to­krát při­pad­ne úlo­ha zachrán­ce, má zachrá­nit život  sed­mi kole­gů vč. své­ho nej­lep­ší­ho kama­rá­da Petera (Miles Fisher) a pří­tel­ky­ně Molly (Emma Bell). Hlasy těm, kte­ří pře­ži­jí pro­půj­čí the Lucky Eight, ale z pohle­du smr­ti měli všich­ni umřít na zmí­ně­ném mos­tě. Zarputilý posel smr­ti (Tony Todd), kte­rý v posled­ním díle zmi­zel, varu­je Sama na pohřbu slo­vy:  „Smrti se nelí­bí, když ji chce někdo napá­lit.“

Více na Kritiky.cz
SpongeBob ve filmu: Houba na suchu Už si ani nepamatuji, kdy jsem viděl poprvé SpongeBoba. Asi na stařičkém počítači v DivX. ...
V Divadle na Vinohradech připravují český „western“ Je třeba zabít Sekala Film Vladimíra Michálka natočený podle scénáře Jiřího Křižana měl premiéru 3. září 1...
My Fair Lady My Fair Lady je americký hudební komediálně-dramatický film z roku 1964, který byl adaptací d...
Válka se stromy Knihy Jana Tománka miluji a nemůžu si je vynachválit nejen pro autorův osobitý humor, ale i pr...
Klidný Buddha na dobrou noc. S hlasem Nadi Konvalinkové Na dobrou noc je třeba klidná, něžná pohádka. Ať už hlasem maminčiným, nebo hlasem Nadi Ko...

15. 09. 11             -             Drive

Říkají mu Řidič. Přes den je fil­mo­vým kaska­dé­rem, po nocích si při­vy­dě­lá­vá jako nájem­ný řidič zlo­či­nec­kých gan­gů. Nezajímá ho o jakou prá­ci ten večer zrov­na jde, řítí se nocí s poli­cej­ní­mi vozy v zádech.

 Shannon je Řidičovým uči­te­lem i mana­že­rem, kte­rý se ho sna­ží doha­zo­vat fil­mo­vým reži­sé­rům i zlo­dě­jům, kte­ří za něj jsou ochot­ni dob­ře zapla­tit. Shannon má v plá­nu kou­pi vozu, ve kte­rém by se Řidič mohl zúčast­nit pro­fe­si­o­nál­ních závo­dů. Navrhne, aby se inves­to­rem stal Bernie Rose, míst­ní boháč s pochyb­ný­mi zdro­ji pří­jmů.

 Samotářskému a ze své­ho dvo­jí­ho živo­ta znač­ně roz­pol­ce­né­mu Řidiči zce­la změ­ní život náhod­né setká­ní se sou­sed­kou Irene, se kte­rou trá­ví stá­le více času. Vše se však změ­ní když je z vězě­ní pro­puš­těn Irenin man­žel Standard. Řidič se s ním domlu­ví na posled­ní lou­pe­ži, kte­rá Standardovi umož­nit spla­tit dluh, kvů­li kte­ré­mu ho vydí­ra­jí gan­gs­te­ři. Ukáže se však, že šlo o nastra­že­nou past a Standard při pře­střel­ce umí­rá. Vše se začí­ná kom­pli­ko­vat a aby Řidič ochrá­nil sebe i Irene, musí udě­lat to, co umí nej­lé­pe – řád­ně šláp­nout na plyn.

 Režisér fil­mu Drive Nicolas Winding Refn zís­kal na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Cannes 2011 cenu za nej­lep­ší režii.

15. 09. 11             -             Bláznivá,zatracená lás­ka

Čtyřicetiletý Cal Weaver (Steve Carell) pro­ží­vá svůj sen – má dobrou prá­ci, hez­ký dům, skvě­lé děti a za man­žel­ku lás­ku ze střed­ní ško­ly. Když ale zjis­tí, že ho jeho žena Emily (Julianne Moore) pod­vá­dí a chce se s ním roz­vést, jeho „doko­na­lý“ život vez­me rázem za své. A co je hor­ší – Cal se ocit­ne ve svě­tě svo­bod­ných, jen­že sám už něko­lik desí­tek let neran­dil, a tak zaží­vá jeden neú­spěch za dru­hým.

            Volné veče­ry trá­ví sám v míst­ním baru, kde utá­pí špat­nou nála­du. Cala vez­me pod ochra­nu Jacob Palmer (Ryan Gosling) – pohled­ný spor­to­vec lehce po tři­cít­ce. Aby Jacob Calovi pomohl zapo­me­nout na jeho ženu a začít nový život, ote­vře mu zce­la nové obzo­ry: flir­tu­jí­cí ženy, pán­ské jízdy a také nový styl.

Více na Kritiky.cz
Jak kabelku sladit s oblečením Kabelka je důležitým módním doplňkem, bez nějž by si mnoho žen neumělo svůj život předs...
Hobit: Neočekávaná cesta Hobit: Neočekávaná cesta je dobrodružný film z roku 2012, který natočil Peter Jackson podle s...
Skříň plná Diora - fascinující román o světě módy Máte rádi autorku románů Natashu Lesterovou? Chcete si přečíst zajímavý příběh o šatech...
Telefonování ...
Kdo ukradl zelí? Případ pro začínající detektivy Máte rádi detektivní příběhy? Hledáte pro své děti hezký příběh o zvířátkách s dete...

            Cal a Emily nejsou jedi­ní, kdo hle­dá lás­ku. Calův tři­nác­ti­le­tý syn Robbie se zami­lo­val do sedm­nác­ti­le­té chůvy Jessicy, kte­rá si zase mys­lí na Cala. Navzdory Calovu „zno­vustvo­ře­ní“, jeho srd­ce nelze pře­dě­lat a zdá se že prá­vě to ho stá­le vede tam, kde začal.

15. 09. 11             -             Pina

Nejnovější film Wima Wenderse PINA je vůbec prv­ní evrop­ský hra­ný 3D film. Wenders sní­mek nato­čil jako poctu němec­ké cho­re­o­gra­f­ce Pině Bausch, kte­rá zásad­ním způ­so­bem ovliv­ni­la tanec a diva­dlo posled­ní tře­ti­ny dva­cá­té­ho sto­le­tí. Film měl být spo­leč­ným pro­jek­tem Wenderse a Bauschové, ale díky její nena­dá­lé smr­ti vzni­kl „in memo­ri­am“ a zachy­cu­je její klí­čo­vá díla a vzpo­mín­ky nej­bliž­ších spo­lu­pra­cov­ní­ků. Film je str­hu­jí­cí ces­tou do svě­ta gest a emo­cí, do kra­ji­ny duše zob­ra­ze­né tělem.

15. 09. 11             -             Nebojte se tmy

Nový horor od Guillerma del Tora s Katie Holmes a malou Bailee Madison, jejíž úžas­ný herec­ký talent jste moh­li oce­nit napří­klad ve fil­mu Zkus mě reze­smát nebo Bratři.

15. 09. 11             -             Saxána a Lexikon kou­zel

ři sta let po ško­le! Tak zněl ortel vyne­se­ný před mno­ha a mno­ha lety nad Saxánou, stu­dent­kou čaro­děj­nic­ké ško­ly v Říši pohá­dek, kte­rá utek­la do svě­ta lidí za svou prv­ní lás­kou Honzou Bláhou. Saxána nyní žije nor­mál­ním živo­tem v krás­né rodin­né vile se svým man­že­lem Janem, dcer­kou Saxánkou, bláz­ni­vou tetou Irmou a strý­cem Evženem. Na co ale úpl­ně zapo­mně­la, je půda skrý­va­jí­cí tajem­ství o jejím pře­de­šlém čaro­děj­nic­kém živo­tě.

Právě toto mamin­či­no tajem­ství náho­dou obje­ví dcer­ka Saxánka, kte­rá se nena­dá­lou sou­hrou okol­nos­tí a své zvě­da­vos­ti ocit­ne v kou­zel­né Říši pohá­dek plné trpas­lí­ků, rara­chů, dra­ků, bazi­liš­ků, šot­ků a mor­ko­la­bů. Na malou hol­čič­ku čeka­jí neu­vě­ři­tel­ná dob­ro­druž­ství nezná­mé­ho svě­ta, kte­rý se prá­vě oci­tl na pokra­ji zká­zy. Odvážná Saxánka za pomo­ci svých nových pohád­ko­vých kama­rá­dů roz­plé­tá zamo­ta­ný svět pohá­dek, kte­rý se zlý­mi sila­mi sna­ží ovlád­nout komik­so­vý gan­gs­ter Crashman. Žákyni 2.B čeká neleh­ký úkol, jak se vypo­řá­dat se vše­mi nástra­ha­mi pod­zem­ní říše, přelstít komik­so­vé­ho gan­gs­te­ra a dostat se zpát­ky domů k mamin­ce.

Více na Kritiky.cz
Titulky k Khozhdenie po mukam S01E08 - Vosmaya seriya Vadim bojuje na frontě a Ivan taktéž. Dášu čeká překvapení, když jí chtějí vyvlastnit b...
Policejní akademie 2: První nasazení Policejní akademie 2: První nasazení je americká komedie z roku 1985, kterou režíroval Jerry P...
ZLÍNFEST - Filmové tipy 27. května 2018 ...
Titulky k Fantasy Island S01E03 - Quantum Entanglement Vědec, který by rád v životě zažil něco nevysvětlitelného, a stárnoucí výstřední hvěz...
Knížka o hormonech pro každou ženu Knihu Hormony v harmonii daly dohromady dvě ženy, gynekoložka a bioložka, které se problémy ž...

22. 09. 11             -             Půlnoc v Paříži

ladý pár Gil (Owen Wilson) a Inez (Rachel McAdams), kte­rý se má na pod­zim brát, při­jíž­dí s její­mi rodi­či do Paříže. Gil je nevý­znam­ným spi­so­va­te­lem, kte­rý milu­je Paříž a chtěl by se sem po svat­bě pře­stě­ho­vat. Ovšem Inez jeho roman­tic­kou před­sta­vu nesdí­lí a nemys­lí si, že toto měs­to bylo ve 20. letech minu­lé­ho sto­le­tí zla­tým věkem.

Jednoho veče­ra jde Inez se svý­mi přá­te­li tan­co­vat a Gil se pro­chá­zí noč­ní Paříží. Jeho půl­noč­ní zážit­ky mu odha­lí Paříž v jiném svět­le a ovliv­ní nejen jeho budou­cí život. Žije v ilu­zi, kte­rou lidé někdy trpí a domní­vá se, že život ostat­ních lidí, by byl pro něho dale­ko lep­ší.

22. 09. 11             -             Noc žra­lo­ka 3D

Děsivá Noc žra­lo­ka má ambi­ce stát se Čelistmi 3-D gene­ra­ce. Velezkušený reži­sér horo­rů David Ellis (Nezvratný osud, Hadi v leta­dle) nato­čil nekom­pro­mis­ní film, po kte­rém bude­te mít něja­ký čas odpor ke kou­pá­ní mimo vanu a kry­té bazé­ny.

Partička vyso­ko­ško­lá­ků původ­ně vyra­zi­la na maleb­ný ost­růvek upro­střed obrov­ské­ho jeze­ra se sla­nou vodou, aby si plný­mi douš­ky uži­la slu­neč­ný víkend. Znáte to – tro­cha vod­ních spor­tů a nezá­vad­né­ho flir­to­vá­ní, po nocích spous­ta alko­ho­lu a sexu. Idylický plán se začne hrou­tit hned v zárod­ku, když po nevin­né jízdě na wake­bo­ar­din­go­vém prk­ně a násled­né neho­dě vyklo­pý­tá z jeze­ra jeden z chlap­ců o ruku chud­ší. Ani on sám není scho­pen říct, co se přes­ně sta­lo, vše­o­bec­ně při­jí­ma­nou teo­rií je pak ta, že mu ji nešťast­ně ufik­lo prá­vě prk­no, na kte­rém jel. Zábava samo­zřej­mě oka­mži­tě kon­čí, par­ta naklá­dá zra­ně­né­ho spo­lu­žá­ka do člu­nu a vyrá­že­jí vstříc pev­ni­ně a nemoc­ni­ci. Pod hla­di­nou jeze­ra se však skrý­vá nepřed­sta­vi­tel­ná hrůza, mon­stróz­ní maso­žra­ví žra­lo­ci, kte­ří ucí­ti­li krev a dosta­li hlad na mla­dé masíč­ko. Začíná nerov­ný sou­boj na život a na smrt, během něhož se ti, kte­ří zatím pře­ži­li, sna­ží ze všech sil dostat na pev­ni­nu. Bohužel pro ně ti žra­lo­ci nepřed­sta­vu­jí jedi­né nebez­pe­čí, kte­ré na ně číhá…

Více na Kritiky.cz
Film „Oppenheimer“ se bude promítat v plnoformátovém 70mm formátu v pražském kině Cinema City Flora IMAX Očekávaný film režiséra Christophera Nolana Oppenheimer vstoupí příští měsíc do kin po c...
Titulky k American Housewife S04E15 - In My Room Katie touží na chvilku se odpoutat od reality a pomyslně se vrátit do roku 1999, kdy ještě neb...
Projekt 100 Tak nám začal už devátý ročník projektu 100, který je každý rok přehlídkou vybraných de...
Duch domu Ashburnů od Darcy Coates Milujete-li horory, strašidelné a duchařské příběhy, je kniha "Duch domu Ashburnů" skutečn...
Lidice - Je to silný příběh o lidech z jedné vesnice. Film mě nezklamal a nabídnul příběhy, které jsem tak docela neznala.František Šíma, který ...

Režisér Ellis má kro­mě boha­tých horo­ro­vých zku­še­nos­tí také pra­xi s natá­če­ním ve vodě (Dokonalá bou­ře a Útok z hlu­bin) a maxi­mál­ní rea­lis­tič­nost sli­bu­jí i ani­ma­t­ro­nic­ké mode­ly žra­lo­ků, kte­ré stvo­řil spe­ci­a­lis­ta na fil­mo­vou havěť Walt Conti (Anakonda, Zachraňte Willyho!). Pokud vás loni v kinech pozi­tiv­ně vydě­si­ly troj­roz­měr­né pira­ně, tak si tenhle „rybář­ský“ záži­tek nemů­že­te nechat ujít.

22. 09. 11             -             Colombiana

Jako dítě byla pří­tom­na vraž­dě svých rodi­čů v Bogotě. Nyní se z ní stá­vá chlad­no­krev­ný vrah. Hlavní hrdin­ku Cataleyu Restrepo ztvár­ni­la krás­ná ZOE SALDANA, kte­rou si celý svět pama­tu­je jako „před­lo­hu“ půvab­né bojov­ni­ce Neytiri z bloc­kbus­te­ru Avatar. Film byl nato­čen pod­le scé­ná­ře Luca Bessona, auto­ra fil­mo­vých lahů­dek jako Brutální Nikita nebo Pátý ele­ment. Na scé­ná­ři Besson spo­lu­pra­co­val s Robertem Markem Kamenem.

27. 09. 11             -             Turínský kůň

Matko, jsem hlu­pák!“ Poslední slo­va filo­so­fa Friedricha Nietzscheho, jehož setká­ní s týra­ným koněm vyús­ti­lo ve své­ráz­né pro­zře­ní, uvo­zu­jí sérii výje­vů z vyprahlé­ho živo­ta otce, dce­ry a jejich koně v bez­ča­sé pus­ti­ně. Chátrající sta­tek, vysy­cha­jí­cí stud­na, vzdo­ro­vi­tý kůň, neče­ka­né návštěvy a potul­ní honá­ci. Uhrančivé podo­ben­ství o samo­tě, tíži­vém lid­ském osu­du nato­čil legen­dár­ní maďar­ský reži­sér Béla Tarr jako své posled­ní opus mag­num.

 Černobílé obra­zy, stro­há kame­ra, mini­mum dia­lo­gů a majestát­ná hud­ba tvo­ří vel­ko­le­pou fil­mo­vou sklad­bu, nava­zu­jí­cí na před­cho­zí Tarrova díla (Satanské tan­go, Werckmeisterovy har­mo­nie). Poslední Tarrův film zís­kal Stříbrného med­vě­da na MFF v Berlíně 2011

29. 09. 11             -             Alois Nebel

Více na Kritiky.cz
DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA - PETERSONOVI, SLEČNA GRUNIONOVÁ A ŘEDITEL PURDY Zatímco Peabody, Sherman a Penny si vyrazili za zábavou do časoprostorového kontinua, rodiče Pe...
Pes Blůma na cestě k dokonalosti: Emma Chichester Clarková Možná dle názvu budete čekat vyprávění o cestě psa Blůmy, jak dosáhl dokonalosti. Nenechte...
EA Play pro Xbox Game Pass na PC se odkládá na rok 2021. K... EA Play pro Xbox Game Pass na PC se odkládá na rok 2021. K odkladu došlo na poslední chvíli....
Cesta na měsíc - (Voyage dans la Lune) - 75 % Film filmového režiséra hraných filmů George Méliése patří k základům filmové historie. ...
Pod povrchem Ačkoli ve filmu figuruje duch, není Pod povrchem tou pravou "duchařinou". Momentů, kdy se duch o...

Dlouho oče­ká­va­ná adap­ta­ce kul­tov­ní­ho komik­su Alois Nebel auto­rů Jaroslava Rudiše a Jaromíra 99 při­ná­ší tem­ný pří­běh s atmo­sfé­rou podob­nou fil­mům jako Scanner Darkly, Sin City nebo Valčík s Bašírem, k jehož rea­li­za­ci pou­žil reži­sér Tomáš Luňák popr­vé v čes­ké kine­ma­to­gra­fii roto­sco­ping, uni­kát­ní tech­no­lo­gii kom­bi­nu­jí­cí kres­le­ný a hra­ný film. Příběh fil­mu začí­ná na pod­zim roku 1989 na želez­nič­ní sta­ni­ci Bílý Potok v Jeseníkách, kde slou­ží jako výprav­čí Alois Nebel (Miroslav Krobot). Nebel je tichý samo­tář, kte­ré­ho čas od času pře­pad­ne podiv­ná mlha. Nejčastěji se mu v ní zje­vu­je Dorothe (Tereza Voříšková), oběť zlo­či­nu spácha­né­ho při odsu­nu Němců z pohra­ni­čí po 2. svě­to­vé vál­ce. Šedivé dny na nádra­ží v Bílém Potoce na sklon­ku soci­a­lis­mu líně ply­nou, výhyb­kář Wachek (Leoš Noha) spo­leč­ně se svým otcem (Alois Švehlík) kšef­tu­jí s důstoj­ní­ky sovět­ské armá­dy. Poklidnou atmo­sfé­ru naru­ší jed­no­ho dne tajem­ný Němý (Karel Roden), kte­rý pře­kro­čí hra­ni­ce se seky­rou v ruce, aby pomstil svo­ji mat­ku. Halucinace Nebela nako­nec při­ve­dou do blá­zin­ce a při­jde o mís­to výprav­čí­ho. Po pro­puš­tě­ní se vydá do Prahy hle­dat jinou prá­ci u dráhy a na Hlavním nádra­ží potká svou život­ní lás­ku, toa­le­tář­ku Květu (Marie Ludvíková). Nebel se roz­hod­ne vrá­tit zpát­ky do hor, aby se zno­vu setkal s Němým a sou­boj s tem­ný­mi stí­ny minu­los­ti dove­dl do kon­ce.

29. 09. 11             -             Kamarád taky rád

Dylan (Justin Timberlake) a Jamie (Mila Kunis) roz­hod­ně nema­jí na used­lý život ani pomyš­le­ní. Když si Newyorčanka Jamie, zaměst­na­ná jako hle­dač­ka nových pří­le­ži­tos­tí, vyzkou­ší své umě­ní na umě­lec­kém ředi­te­li Dylanovi z Los Angeles, kte­ré­ho pře­mlu­ví, aby vzal svou vysně­nou prá­ci v New Yorku, uvě­do­mí si oba, že jsou si veli­ce podob­ní. Každý z nich má za sebou tolik zkra­cho­va­lých vzta­hů, že jsou ochot­ni zkrát­ka pus­tit lás­ku z hla­vy a sta­rat se jen o zába­vu.

Více na Kritiky.cz
Padesátka dorazila do Prahy Dnes dopoledne se uskutečnila v kině Lucerna novinářská projekce nového filmu režiséra Vojt...
Titulky k Blindspot S05E05 - Head Games Jane při poslední akci postřelili a tým se jí pokusí pomoct. Krom toho také hledají Kurta, k...
Pánská jízda Od Pánské jízdy rozhodně nečekejte klasický "český oduševnělý" film, čekejte prostě jen...
Všichni to vědí (Todos lo saben) – Recenze – 60% Íránský režisér Asghar Farhadi, tvůrce oscarových filmů Klient a Rozchod Nadera a Simin, už...
Goyovy přízraky Goyovy přízraky 1.1.2007 ...

 Jakmile se tedy Dylan pře­stě­hu­je do New Yorku a začnou se spo­lu vídat čas­tě­ji, uží­va­jí si spous­tu legra­ce a sdí­le­jí pře­svěd­če­ní, že lás­ka je jen mýtus z holly­wo­od­ských fil­mů. A prá­vě teh­dy se roz­hod­nou vyzkou­šet báječ­ně sexy a uvě­do­mě­le dospě­lý expe­ri­ment. Mohou dva kama­rá­di, kte­ří se tepr­ve nedáv­no pozna­li, nejsou zada­ní a pohr­da­jí závaz­ky, ze své­ho kama­rád­ství vytě­žit ješ­tě o něco víc? Rozšíří-li své přá­tel­ství o pří­le­ži­tost­ný, zce­la nezá­vaz­ný sex „bez jakých­ko­liv emo­cí“, doká­ží se vyhnout všem úska­lím, kte­rá se nut­ně obje­vu­jí, pokud někdo začne být víc než pou­hý kama­rád?

 Jako dva lidé, kte­ří se dob­ře ori­en­tu­jí v nud­ných záplet­kách roman­tic­kých kome­dií, by Dylan a Jamie asi nemě­li být tak doce­la zasko­če­ni tím, že se jejich odváž­ný nápad pro­mě­ní v koši­la­tou a sexy pouť do nepro­bá­da­ných úze­mí, na kte­ré se sobě navzá­jem i své­mu oko­lí odha­lí více, než kdy plá­no­va­li


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,70739 s | počet dotazů: 375 | paměť: 71248 KB. | 05.12.2023 - 13:39:26