Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Madagaskar

Madagaskar

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jako jeden z prv­ních vyso­ce oče­ká­va­ných kres­le­ných fil­mů letoš­ní­ho roku (dal­ší smršť se chys­tá) se nám do kina vlou­pa­li čty­ři tuč­ňá­ci kor­mi­d­lu­jí­cí loď do Antarktidy a spo­lu s nimi zeb­ra, lev, hroch a žira­fa utí­ka­jí­cí z newy­or­ské ZOO.

Zebrák Marty je dob­ro­druh. Prostě ho už neba­ví jen tak se vyva­lo­vat v Newyorské cen­t­rál­ní ZOO a v den svých desá­tých naro­ze­ni­nách se roz­hod­ne ze ZOO prch­nout. Je násle­do­ván svý­mi neroz­luč­ný­mi kama­rá­dy, lvem Alexem, hvězdou míst­ní­ho pub­li­ka, hro­ši­cí Glorií a poně­kud ustra­še­ným žira­fá­kem Melmanem. Tím, že jsou chy­ce­ni na Newyorském hlav­ním nádra­ží si „vyslou­ží“ depor­ta­ci do divo­či­ny. Když se jim pře­ce chce pryč, tak by se to mělo zaří­dit, ne?

Jenže to by ve fil­mu toho nesmě­la figu­ro­vat ban­da zlot­ři­lých tuč­ňá­ků. Unesou loď smě­řu­jí­cí do Afriky a milá par­tič­ka se namís­to původ­ně plá­no­va­né divo­či­ny kde­si v Keni oci­tá na ost­ro­vě Madagaskar, obý­va­ném lemu­ry a fosy, a s nimi se musí nau­čit žít... Tučňáci mezi­tím samo­zřej­mě pokra­ču­jí k Antarktidě.

Že už vám došla trpě­li­vost s fil­my, do kte­rých se jako hlav­ní hrdi­no­vé dosa­dí zví­řa­ta, cho­va­jí­cí se jako lidé? Že jsou to všech­no kra­vi­ny? Řikejte si, co chce­te, ale mě se to ješ­tě pořád neo­kou­ka­lo a pořád mě to ješ­tě baví… A řekl bych, že tady je té zába­vy ješ­tě o dost víc než tře­ba ve Hledá se Nemo. „I like to move it, move it! I like to move it, move it!“ Z hle­dis­ka ani­mo­va­né­ho bych nerad film sha­zo­val, ale je to už doce­la ruti­na.

Tak tro­chu může­me Madagaskar při­po­dob­nit Době ledo­vé. Je to pří­běh o puto­vá­ní sku­pin­ky zví­řat za urči­tým cílem. Pojítko nachá­zí­me i v pro­stři­zích na sku­pin­ku čtyř tuč­ňá­ků, kte­rá zde má jed­no­znač­ně stej­nou funk­ci jako vever­ka v Době ledo­vé: poba­vit. Výstupy čtve­ři­ce agen­tů ve fra­cích jsou vždy oso­bi­té a hláš­ky jako „Tak tohle je na prd, páno­vé“ jsou neza­po­me­nu­tel­né.

Madagaskar nemá ambi­ce stát se kul­tov­ním fil­mem typu Shrek. Je ori­en­to­va­ný spí­še na mlad­ší divá­ky, ale někte­ré naráž­ky děti roz­hod­ně pocho­pit nemů­žou. Díky spá­du vti­pů a pou­ze nece­lé hodi­ně a půl sto­pá­že se ale domní­vám, že tuhle legra­ci pře­ži­jí bez úho­nu i dospě­lí.

O filmu:

Oficiální strán­ka fil­mu: Madagaskar
Režie: Eric Darnell, Tom McGrath
Scénář: Mark Burton, Billy Frolick
V hlav­ních rolích: jak už bylo zmí­ně­no: zeb­ra, lev, žira­fa, hroch, 4 tuč­ňá­ci, dvě opi­ce, lemu­ři, fosy, ulo­ve­ná ryba, pavouk...
Madagaskar, USA 2005, 80 minut


Podívejte se na hodnocení Madagaskar na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,88553 s | počet dotazů: 270 | paměť: 71614 KB. | 13.07.2024 - 14:00:17