Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Mocný vládce OZ (OZ: The Great and Powerful) - 62 %

Mocný vládce OZ (OZ: The Great and Powerful) - 62 %

OZ
OZ
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Když se kou­zel­ník Oscar Diggs (James Franco) kde­si v Kansasu sna­ží pře­svěd­čit divá­ky o svých kou­zel­nic­kých schop­nos­tech, není moc úspěš­ný. Jednoduchá kouz­la a čáry jsou efekt­ní, ale navrá­tit děv­čát­ku schop­nost cho­dit, tak to je neře­ši­tel­ný úkol. A když se setká­vá s dív­kou, kte­rá od něj čeká zásad­ní roz­hod­nu­tí, hle­dá způ­sob, jak se vyvlík­nout. A v nej­vhod­něj­ším oka­mži­ku tor­ná­do pře­ne­se kou­zel­ní­ka od pro­blé­mů sku­teč­né­ho svě­ta do kou­zel­né pohád­ko­vé země OZ. I když je to země OZ plná barev a tolik kon­tras­tu­je s šedí fád­ní­ho živo­ta plné­ho povin­nos­tí, je Oscar při­pra­ven na nová dob­ro­druž­ství a nijak ho neza­sko­čí ani setká­ní s čaro­děj­kou Theodorou (Mila Kunis). Theodora je Oscarem okouz­le­na. Takový pří­jem­ný mla­dý muž se jmé­nem, kte­ré při­po­mí­ná její zemi, musí být moc­ný kou­zel­ník, na kte­ré­ho všich­ni čeka­jí. Určitě umí čaro­vat, doká­že bojo­vat se zlou čaro­děj­ni­cí a bude jí milo­vat jako budou­cí král. Důvěřivá Theodora půso­bí tak mile naiv­ně, že jí Oscar nedo­ká­že říci prav­du a jde s ní na hrad, kde se setká s dal­ší čaro­děj­ni­cí Evanorou (Rachel Weisz). Dvě zami­lo­va­né ženy jsou už tro­chu moc i na Oscara a to se má ješ­tě setkat s čaro­děj­ni­cí Glindou (Michelle Williams).  Je jas­né, že země OZ není jen plná barev­ných kvě­tin a jása­jí­cích lidí. Jako v kaž­dé správ­né pohád­ce musí Oscar čelit zlým silám, potvo­rám šered­ným a čaro­děj­ni­cím, kte­ré jsou zlé a plné nená­vis­ti. Může se však spo­leh­nout na své nové kama­rá­dy a spo­lu s nimi při­jde na to, že dob­rý nápad a tech­ni­ka může poslou­žit k vítěz­né­mu boji. Tak pros­tě a jed­no­du­še Oscar pomů­že zemi OZ a ješ­tě si ho zami­lu­je hod­ná čaro­děj­ni­ce Glinda, kte­rá jako by z oka vypadla jeho pří­tel­ky­ni z býva­lé­ho všed­ní­ho svě­ta.

OZ

Film Mocný vlád­ce OZ je dis­tri­bu­to­rem ozna­čo­ván jako dob­ro­druž­ný film, ale je to spíš pohád­ko­vý pří­běh, kde musí hlav­ní hrdi­na bojo­vat se zlem, pomo­cí „kou­zel“ a přá­tel se mu poda­ří zlo vyhnat z pohád­ko­vé země. Scénáristé Mitchell Kapner a David Lindsay-Anaire se necha­li inspi­ro­vat kni­hou ame­ric­ké­ho spi­so­va­te­le Lyana Franka Bauma, kte­rá vyšla v roce 1900. Hrdinkou pří­bě­hu je díven­ka Dorotka, kte­rá se pomo­cí tor­ná­da dosta­ne do kou­zel­né země OZ. Tam najde zají­ma­vé kama­rá­dy a  když osvo­bo­dí Smaragdové měs­to, vrá­tí se zpět ke strýč­ko­vi a k tetě do Kansasu. Scénář fil­mu Mocný vlád­ce OZ vyu­ží­vá stej­ný způ­sob ces­ty do země OZ i vizu­ál­ní zpo­dob­ně­ní kra­ji­ny a jejích oby­va­tel. Také kouz­la hra­jí ve fil­mu důle­ži­tou roli. Kouzelník Oscar je však tro­chu jiným hrdi­nou, než díven­ka z dět­ské kníž­ky. Autoři zvo­li­li jako hlav­ní posta­vu mla­dé­ho muže zdán­li­vě dospě­lé­ho, leč s mys­lí dítě­te. Oscar bere situ­a­ce, jak při­chá­ze­jí, bez sta­ros­tí o minu­lost či budouc­nost. V čer­no­bí­lém úvo­du fil­mu to vypa­dá, že by se moh­lo jed­nat o mla­dé­ho muže, kte­rý má rád ženy a rád se před­vá­dí. Přenesení do země OZ však nijak výraz­ně nemě­ní jeho cha­rak­ter. Stává se z něj stá­le víc jen figur­ka, kte­rá dělá to, co se od ní oče­ká­vá. Změny v jeho cho­vá­ní neo­vliv­ní ani čaro­děj­ni­ce Theodora a Evanora. Tyhle uhran­či­vé dív­ky Oscara nijak neo­sl­ní a tepr­ve setká­ní s Glindou by mělo zafun­go­vat. Proč se nechá hrdi­na pře­svěd­čit prá­vě tou­to čaro­děj­ni­cí, to jsem nepo­cho­pi­la. Neustálé opa­ko­vá­ní poví­dá­ní o zlé a dob­ré čaro­děj­ni­ci se časem opo­slou­chá a ani bitva se zlem není tak napí­na­vá, jak by se dalo oče­ká­vat. Hledat v pří­bě­hu něja­ké hlub­ší myš­len­ky by bylo zby­teč­né. Autorům pří­bě­hu se pros­tě zalí­bi­ly někte­ré moti­vy z kníž­ky a na to napa­so­va­li vlast­ní ver­zi. Do toho pat­ří i pro­po­je­ní někte­rých postav z živo­ta v Kansasu s posta­va­mi v zemi OZ.

Režisér Sam Raimi, zná­mý sérií fil­mů o Spidermanovi a také wes­ter­nem Rychlejší než smrt, zvo­lil for­mu hra­né­ho fil­mu s ani­ma­cí a to vše ve 3D. Prostorové efek­ty vyzní­va­jí při letu baló­nem v tor­ná­du a při puto­vá­ní kra­ji­nou v zemi OZ. Hezká je také scé­na v por­ce­lá­no­vé ves­nič­ce při setká­ní s por­ce­lá­no­vou panen­kou nebo posta­va léta­jí­cí­ho opi­čá­ka. Celkově však film půso­bí nevy­vá­že­ně a někte­ré scé­ny jsou hod­ně sla­bé. Davové scén­ky mi chví­le­mi při­po­mí­na­ly 3D vari­an­tu závě­reč­né vese­li­ce ve starém čes­kém fil­mu Císařův pekař a peka­řův císař.

Herecké výko­ny Jamese Franca i jeho herec­kých part­ne­rek nejsou nijak osl­ni­vé, ale odpo­ví­da­jí nená­roč­né­mu poje­tí fil­mu. Rachel Weisz i Mila Kunis se sice sna­ži­ly být zlé a šered­né, ale je to oprav­du „jen pohád­ko­vé“.
Myslím, že se auto­rům fil­mu poda­ři­lo vytvo­řit prů­měr­ný film, na kte­rý může jít rodin­ka s mlad­ší­mi dět­mi. Možná to bude dob­rá ces­ta k tomu, aby si s dět­mi pře­čet­li kni­hu, ve kte­ré hle­da­li auto­ři fil­mu inspi­ra­ci.


Podívejte se na hodnocení Mocný vládce Oz na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,98953 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71676 KB. | 19.06.2024 - 19:46:42