Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Pražský snímek „Na západní frontě klid“, který debutuje v Torontu, získal německého Oscara

Pražský snímek „Na západní frontě klid“, který debutuje v Torontu, získal německého Oscara

Foto: © Netflix 2022
Foto: © Netflix 2022
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pro film All Quiet on the Western Front (Na západ­ní fron­tě klid) z pro­duk­ce Netflixu, prv­ní němec­ky mlu­ve­nou adap­ta­ci kla­sic­ké­ho romá­nu Ericha Marii Remarqua z prv­ní svě­to­vé vál­ky, kte­rý se natá­čel na jaře v Praze i mimo ni, to byl ruš­ný týden.

Německo ozná­mi­lo, že film All Quiet on the Western Front (Na západ­ní fron­tě klid) bude ofi­ci­ál­ní kan­di­da­tu­rou země na Oscara za nej­lep­ší mezi­ná­rod­ní film roku 2022. Předchozí ame­ric­ká adap­ta­ce z roku 1930 od Universal Studios zís­ka­la tře­tí­ho Oscara v his­to­rii za nej­lep­ší film.

Prahou natá­če­ný All Quiet on the Western Front se při­po­ju­je k řadě osca­ro­vých při­hlá­šek s čes­ký­mi vazba­mi. Nedávno bylo ozná­me­no, že ofi­ci­ál­ním kan­di­dá­tem České repub­li­ky na Oscara je sní­mek Il Boemo, zatím­co česko-slovenský kopro­dukč­ní sní­mek Victim byl vybrán, aby na Oscarech repre­zen­to­val Slovensko.

Na Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Karlových Varech se nedáv­no pro­mí­ta­ly fil­my při­hlá­še­né na Oscara od dal­ších sou­se­dů České repub­li­ky - rakous­ká Korsáž a pol­ský EO.

Netflix nedáv­no zve­řej­nil prv­ní trai­ler k fil­mu All Quiet on the Western Front, kte­rý před­sta­vu­je někte­ré z čes­kých loka­cí pou­ži­tých v pro­jek­tu. Film bude mít od 7. říj­na ome­ze­nou pre­mi­é­ru v ame­ric­kých kinech a od 28. říj­na bude mít pre­mi­é­ru na stre­a­mo­va­cí služ­bě po celém svě­tě.

Všechen klid na západ­ní fron­tě měl před něko­li­ka dny svě­to­vou pre­mi­é­ru na Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Torontu a skli­dil nad­še­né ohla­sy a návrhy, že by mohl dosáh­nout i mimo kate­go­rii Nejlepší mezi­ná­rod­ní celo­ve­čer­ní film na letoš­ních Oscarech. Server Indiewire nedáv­no nazna­čil, že scé­no­graf Christian Goldbeck by mohl zís­kat osca­ro­vou nomi­na­ci za vyu­ži­tí čes­kých loka­cí ve fil­mu.

Fionnuala Halliganová ze ser­ve­ru Screen International film nazý­vá „str­hu­jí­cí, niter­nou adap­ta­cí téměř sto let staré­ho díla, kte­ré bylo napsá­no v době, kdy zni­če­ní vete­rá­ni ješ­tě sly­še­li zvuk střel­by ve svých snech.“

„Berger a jeho štáb vytvo­ři­li věr­nou a srd­ce­ryv­nou adap­ta­ci, kte­rá plně rea­li­zu­je záko­po­vá pro­ti­vá­leč­ná téma­ta romá­nu,“ píše Marya E. Gatesová z The Playlist.

Všechen klid na západ­ní fron­tě nato­čil reži­sér Edward Berger a v hlav­ních rolích se před­sta­vi­li Daniel Brühl, Albrecht Schuch, Sebastian Hülk, Anton von Lucke a Felix Kammerer ve svém fil­mo­vém debu­tu.

Více na Kritiky.cz
Soutěž o 3 trika „Špunti na vodě“ S našim partnerem vyhlašujeme novou soutěž o 3 trika "Špunti na vodě"....
Il Boemo – Recenze – 70 % Výpravné historické české drama Il Boemo, natočené v koprodukci s Itálií a Slovenskem, se...
Rychlá týdenní soutěž o Steam klíč! č. 7 Soutěž trvá ode dneška do 20. 8. 2017 na našem facebooku Kritiky.cz....
Foto střípky z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech [gallery link="file" ids="107321,107322,107323,107324,107325,107326,107327,107328,107329,107330,1073...
Československo – přání: ...

Kromě natá­če­ní v Barrandovském stu­diu a na dal­ších mís­tech v Praze se film Na západ­ní fron­tě klid natá­čel také na dal­ších zhru­ba dvou desít­kách míst v oko­lí Čech v České repub­li­ce.

Ve Středočeském kra­ji v oko­lí Prahy se pro film Na západ­ní fron­tě klid natá­če­lo v Milovicích, Králově Dvoře, na hra­dě Točník, v Libušíně, Vinařicích, Benátkách nad Jizerou, Lišanech, Chotýšanech, Luštěnicích a na zám­cích v Liběchově a Hoříně.

V neda­le­kém Ústí nad Labem se natá­če­lo v Žatci, Roudnici nad Labem, Buškovicích, Postoloprtech, Černochově a na zám­ku Brody. Scény pro film Na západ­ní fron­tě klid se natá­če­ly také na zám­ku Sychrov u Liberce a v opat­ství Chotěšov na Plzeňsku.

Nejedná se o prv­ní ver­zi fil­mu Na západ­ní fron­tě klid, kte­rá se natá­če­la v čes­kých loka­cích. Verze z roku 1979, kte­rou reží­ro­val Delbert Mann a v níž hrá­li Ernest Borgnine, Donald Pleasence a Ian Holm, se také natá­če­la pře­váž­ně mimo Prahu v teh­dej­ším Československu.


Foto: © Netflix 2022


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,06431 s | počet dotazů: 278 | paměť: 69827 KB. | 04.12.2023 - 19:42:34