Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Hra o trůny - Válečná kořist (S07E04) - Arya je největší bad-ass Stark

Hra o trůny - Válečná kořist (S07E04) - Arya je největší bad-ass Stark

image
image
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
   V epi­zo­dě The Spoils of War pokra­ču­je­me tam, kde jsme v před­cho­zí sko­či­li. Jaime, Bronn a Tarlyové  jsou na ces­tě z Vysoké zahra­dy spo­lu s kořis­tí, kte­rou tam zís­ka­li. Pro Cersei v Králově pří­sta­viš­ti to zna­me­ná mož­nost spla­tit dluh Železné ban­ce v Braavosu a násled­né zís­ká­ní jejich důvě­ry a dal­ší finanč­ní pod­po­ry.

   Téměř celou prv­ní polo­vi­nu dílu se více­mé­ně jen poví­dá a nej­vět­ší pro­stor zde dosta­nou dvoj­ča­ta Lannisterovi i když jsou kaž­dý někde jin­de a čas si udě­lá­me i na návště­vu Dračího kame­ne, kde pokra­ču­jí jed­ná­ní mezi Jonem a Daenerys.

   V dru­hé polo­vi­ně se pak pře­su­ne­me na Zimohrad, kde dojde k dal­ší­mu rodin­né­mu zno­vushle­dá­ní a tady už se nikdo nesna­ží o vyvo­lá­ní doje­tí, ale spíš o roš­ťác­ký úškle­bek, pro­to­že Arya je aktu­ál­ně ten nej­vět­ší bad-ass Stark a její (byť jen tré­nin­ko­vý) sou­boj je hod­ně vyda­ře­ná zále­ži­tost.

   Jak už je ale v této řadě zvy­kem, to nej­lep­ší si tvůr­ci necha­li do samot­né­ho závě­ru epi­zo­dy a i když dostá­vá­me his­to­ric­ky nej­krat­ší díl, tak prá­vě v jeho posled­ní dese­ti­mi­nu­tov­ce nám to tvůr­ci vykom­pen­zu­jí více než vrcho­va­tou měrou a musím říct, že mi při­jde tro­chu ško­da, že se závěr nena­tá­hl ješ­tě ale­spoň o pět minut, ale asi musí zůstat zacho­ván poměr CGI a dél­ky epi­zo­dy, abychom se toho nej­vět­ší­ho náře­zu (dou­fej­me) dočka­li v závě­ru sezó­ny.

   Sice jsme se nedo­sta­li opět ke všem hrá­čům a někte­ré dějo­vé lin­ky zatím zůstá­va­jí bez posu­nu (Ohař, Jorrah, Chodci, Daario (?), Sam, Euron, Šedý červ), ale tím, že se vše důle­ži­té ode­hrá­vá v Západozemí se hýbe­me kupře­du vel­kou rych­los­tí a vál­ka Lannisterů pro­ti zbyt­ku svě­ta je z atmo­sfé­ry kaž­dé­ho dílu cítit.


Podívejte se na hodnocení Hra o trůny na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Hra o trůny


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,32051 s | počet dotazů: 247 | paměť: 74652 KB. | 29.02.2024 - 22:20:28