Kritiky.cz > Články > Dětské zoubky od Zoje Stage

Dětské zoubky od Zoje Stage

dětské.zoubky4
dětské.zoubky4
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Šokující a husi­nu nahá­ně­jí­cí vyprá­vě­ní o vel­mi pro­ble­ma­tic­kém vzta­hu mezi mat­kou a její sed­mi­le­tou dce­rou, kte­rý postup­ně gra­du­je až do abso­lut­ní­ho extré­mu, kde jed­na z nich bude muset bojo­vat o své holé pře­ži­tí.

Hlavní hrdin­kou je Suzette, kte­rá si vyčí­tá, že jako mat­ka úpl­ně zkla­ma­la, jinak by se k ní pře­ce její dce­ra Hanna necho­va­la tak, jak se cho­va­la. Suzette se den­no­den­ně sna­ži­la a den­no­den­ně selhá­va­la a k tomu vše­mu ji zra­zo­va­lo její vlast­ní tělo, díky těž­ké nemo­ci.

A její dce­ra Hanna? Nemůže ane­bo spí­še nechce mlu­vit? Navíc jí abso­lut­ně odmí­tá a pova­žu­je za správ­né, když může své mat­ce ubli­žo­vat a vra­cet všech­ny rány, kte­rý­mi ji den­ně nevě­dom­ky roz­dí­ra­la srd­ce. 

Hanna si nechá­va­la slo­va pro sebe, ve slo­vech byla totiž síla. Nevyslovená zůstá­va­la čis­tá. Jako malič­ká se sna­ži­la vyjá­d­řit, co cítí. Jenže slo­va se jí mícha­la jako kulič­ky a nedá­va­la smy­sl. Dokázala jen nesmy­sl­ně žvatlat. Cítila zkla­má­ní. Slova, na kte­rá není spo­leh­nu­tí, nejsou přá­te­lé.

Popravdě, měla ješ­tě jeden důvod nemlu­vit. Její mlče­ní totiž dová­dě­lo mat­ku k nepří­čet­nos­ti. Celá léta jí dáva­la naje­vo, jak moc tou­ží po tom, aby pro­mlu­vi­la. Přemlouvala ji: „Prosím, řek­ni máma. Má-ma? Má-ma?“

Tatínek nikdy nepro­sil a nikdy se netvá­řil zkla­ma­ně. Kdykoliv ji držel v náru­čí, oči mu záři­ly, jako kdy­by byl prá­vě svěd­kem zro­ze­ní super­no­vy. Jen on ji doká­zal oprav­du vní­mat, a tak se na něj smá­la, a on ji na oplát­ku lech­tal a líbal.“

dětské.zoubky

Suzette pod­vě­do­mě cítí, že ji její vlast­ní dce­ra nená­vi­dí, ale vůbec netu­ší proč, a tahle před­sta­va ji nejen děsí, ale i veli­ce trá­pí. Suzette se sna­ží své­ho muže Alexe pře­svěd­čit o tom, jak sama zou­fa­le potře­bu­je odpo­či­nek a čas pro sebe, a že je už také nej­vyš­ší čas, aby Hanna koneč­ně nastou­pi­la do ško­ly mezi své vrs­tev­ní­ky a našla si tak i nové přá­te­lé.

Hanna moc dob­ře vědě­la, že se jí chce mat­ka zba­vit. Vždycky se ji sna­ži­la někam odlo­žit. A přes­ně pro­to ji také chtě­la poslat do ško­ly. Hanna ale měla dost důvo­dů, proč do ško­ly nechce. Je tam spous­ta hlu­ku. Neohrabaně šma­ta­jí­cí děti.

Když jí byly čty­ři, při­šla mat­ce na dal­ší tri­ky. Například na chůvy. Tak to tedy ne. Maminka zřej­mě selhá­vá ve svém mateř­ském poslá­ní. A čím čas­tě­ji selhá­va­la, tím víc pří­le­ži­tos­tí k nápra­vě se jí Hanna sna­ži­la nabí­zet. Dávno už nevě­dě­la, kte­rá z nich tuhle vál­ku zača­la, a vlast­ně si ani neby­la jis­tá její­mi pra­vi­dly.

Hanna se v Alexově pří­tom­nos­ti cho­va­la vel­mi roz­to­mi­le, tam kde Suzette tuši­la Hannin záměr, Alex nao­pak dost čas­to viděl jen dět­skou hloupost.

Hanna je dost chyt­rá na to, aby vše zao­na­či­la tak, aby Alex Suzette nevě­řil. Z jeho pohle­du to mož­ná vypa­da­lo, že má všech­no - kari­é­ru, kte­rá ho napl­ňu­je, vlast­ní fir­mu, skvě­lé kole­gy. Má výbor­ný vztah se svý­mi rodi­či, krás­ný dům, odda­nou man­žel­ku a rozkoš­né dítě. Má dost peněz, a také dost času na své koníč­ky a na cvi­če­ní.

Alex Hannu nikdy nevi­děl „agre­siv­ně vrčet“ a odmí­tal věřit obvi­ně­ním, že jeho dce­ra schvál­ně scho­vá­vá ostat­ním dětem hrač­ky“ a „někdy je roz­bi­je, jen aby ostat­ním ublí­ži­la.“

Snaží se s námi mani­pu­lo­vat. Hraje si s námi. Dává si zále­žet na tom, aby se před tebou cho­va­la jinak, tak­že když ti řek­nu, co pro­ved­la... Ty to nevi­díš. Nevidíš, že lidi kolem sebe bije, že píše spros­tá slo­va...

Někdy ten­krát zača­la tahle vál­ka. A já v ní pro­hrá­vám. Prohrávám. A nemůžu to říct ani man­že­lo­vi, pro­to­že, i když se sna­žím… On to nevi­dí. A co potom? Mám být dob­rá mat­ka, tako­vá, jakou jsem sama nemě­la. To jsem chtě­la vždyc­ky. 

Hanna postu­pem času spřá­dá plán, jak se nadob­ro zba­vit své mat­ky a mít své­ho otce jen a jen pro sebe. Možná tatí­nek koneč­ně pocho­pí, jaká ve sku­teč­nos­ti je její mat­ka, roz­křik­ne se na ní a vyho­dí jí koneč­ně z domu.

dětské.zoubky2

A pro­to Hanna jed­no­ho dne na mat­ku pro­mlu­vi­la slo­vy: “ Já - se - jme­nu­ji - Marie-Anne - Dufossetová.  Pamatuj si to!“

Co to mělo zna­me­nat? Mohla se Suzette přeslech­nout? Možná to byly jen pazvu­ky, něco jako ty její popěv­ky? Mohla by pří­sa­hat, že mlu­vi­la s fran­couz­ským pří­zvu­kem. To nedá­va­lo smy­sl. Hanina prv­ní slo­va by měli osla­vit, ale Suzette se zmí­ta­la v záchva­tu pochyb­nos­tí, a také hrů­zy.

Jestli sly­še­la správ­ně.... jest­li to není Hanna....zmocňovala se jí čím dál vět­ší hrůza. Copak zeší­le­la? Nebo zeší­le­ly obě? A ten pohled prázd­né­ho běl­ma.. 

Hned záhy na to Suzette pocho­pi­la, jak se jme­nu­je Hannina nová hra, a to hra „Vyděsím mamin­ku“.  Podle Wikipedie si totiž dohle­da­la, že Marie-Anne Dufossetová byla v roce 1679 posled­ní ženou upá­le­nou ve věku osm­nác­ti let za čaro­děj­nic­tví ve Francii. Suzette děsi­la už jen samot­ná myš­len­ka toho, že o ní Hanna ví, a zřej­mě má i něja­ký důvod ji obdi­vo­vat.

Hanna je sil­né děv­če, kte­ré moc dob­ře ví, co chce, a nene­chá se od živo­ta jen tak postr­ko­vat. Na osla­vě, o Valpružině noci však vše nadob­ro vyeska­lo­va­lo. Všichni si uvě­do­mi­li, že už nejde o žád­nou hru, ale o hru na život a na smrt, a pokud se něco radi­kál­ně nezmě­ní, moh­lo by dojít k vel­ké tragé­dii.

Je Hanna oprav­du jen kre­a­tiv­ní hol­čič­ka s vel­kou fan­ta­zií, vyso­kou inte­li­gen­cí a obrov­ským pod­ma­ni­vým kouz­lem ane­bo je to malá zrů­da, kte­rá chce svo­jí mat­ku za kaž­dou cenu zabít a zpro­vo­dit ze svě­ta?

Co všech­no muse­li Alex se Suzette pod­nik­nout, aby Hanna zmi­ze­la z jejich živo­tů? Udělali nako­nec oba správ­nou věc? Nemohli pro Hannu udě­lat mno­hem víc? Je někdo, kdo sku­teč­ně Hanně může pomo­ci? Dokáže ji někdo nau­čit roz­po­zná­vat dob­ré od zlé­ho, aby se jed­no­ho dne moh­la opět  vrá­tit zpět domů?

A co Alex se Suzette? Ocitli se zpět ve sta­rých časech, do doby, kdy spo­lu trá­vi­li celé noci, když on pro ni zna­me­nal celý svět a ona pro něho? Do doby, kdy jim sta­či­lo mít jen jeden dru­hé­ho? Anebo je Hanna nadob­ro roz­dě­li­la a už není ces­ty zpát­ky?

dětsk.zoubky3

Tento psy­cho­lo­gic­ký román plný šoku­jí­cích emo­cí a pohnu­tek vel­mi sil­ně zasáh­ne do srd­ce kaž­dé ženy - mat­ky. Stejně jako mně, se vám prav­dě­po­dob­ně bude při čte­ní této kni­hy honit v hla­vě spous­ta myš­le­nek a otá­zek, na než bude­te chtít znát a nalézt jas­né odpo­vě­di. Proč?

Při čte­ní toho­to thrille­ru mě doslo­va mra­zi­lo v zádech při pomyš­le­ní, že bych něco podob­né­ho muse­la pro­ží­vat se svý­mi vlast­ní­mi dce­ra­mi. Celé Hannino cho­vá­ní bylo šíle­né a těž­ko pocho­pi­tel­né, a až do posled­ní strán­ky vlast­ně čeká­te, zda se Hanna sku­teč­ně polep­ší či napra­ví. Ale hned na to vás napa­dá, zda je to vůbec mož­né...

„Dětské zoub­ky“ jsou mra­zi­vým thrille­rem, jež má jed­no jas­né posel­ství: „Je těž­ké věno­vat bez­vý­hrad­ní lás­ku něko­mu, kdo ji nevra­cí. To nikdo nezvlád­ne věč­ně!“

Za recenz­ní výtisk děku­ji Knihám Dobrovský

Vydáno v edi­ci Knihy Omega

DĚTSKÉ ZOUBKY

Autorka: Zoje Stage

Přeložila: Lenka Petrášková

Vydal DOBROVSKÝ s.r.o. v edi­ci Knihy Omega

Rok vydá­ní 2019

Počet stran: 351

ISBN 978-80-7390-851-5

 

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • SBĚRATEL TROFEJÍ OD SARAH FLINT23. ledna 2019 SBĚRATEL TROFEJÍ OD SARAH FLINT "Sběratel trofejí" si mě získal nejen názvem, ale i svojí skvělou anotací, jež už dopředu předznamenávala velmi napínavý a mrazivý thriller plný neočekávaných zvratů. A opravdu, nemýlila […] Posted in Recenze knih
  • Když zmizela24. března 2024 Když zmizela V knize "Když zmizela" od norské autorky Alex Dahl se můžete těšit na famózní glam-noir thriller vyprávějící o všech nástrahách módního průmyslu a svůdnosti moci, o silném poutu mezi […] Posted in Recenze knih
  • MĚLČINA13. října 2023 MĚLČINA U psychologického thrilleru určeného zejména pro ženské publikum s názvem "Mělčina" od autorky Holly Craigové občas při čtení přestanete i dýchat, a to když budete s napětím očekávat […] Posted in Recenze knih
  • Den, kdy jsem zmizela8. května 2023 Den, kdy jsem zmizela Den, kdy jsem zmizela od spisovatelky Brandi Reeds je ďábelsky skvělý thriller, který vás doslova chytne a nepustí, dokud neobjevíte, kdo je skutečný vrah. Hlavní hrdinkou je Hooly […] Posted in Recenze knih
  • Myší díra4. ledna 2022 Myší díra Chcete si přečíst zajímavý příběh jednoho domu, kde žije mnoho lidí, jejíž život na první pohled vypadá, že spolu vůbec nesouvisí, ale jejich životy se v jednu chvíli protnou a nevěřili […] Posted in Recenze knih
  • Šesté zastavení18. srpna 2019 Šesté zastavení Hledáte-li čtení podobné knihám Dana Browna či Steva Berryho, bude se vám tato kniha pod názvem "Šesté zastavení" zcela určitě líbit. Jedná se o velmi fascinující a pestré čtení, bravurně […] Posted in Recenze knih
  • Bez kůže od Mads Peder Nordbo27. ledna 2019 Bez kůže od Mads Peder Nordbo Celý příběh se odehrává v malém grónském městečku jménem Nuuk. Městečko obklopené nekončeným ledem, celodenním mrazem a divokou, nespoutanou přírodou. Poklidné městečko s lidmi, jež  pevně […] Posted in Recenze knih
  • NEJÚŽASNĚJŠÍ DEN. Milující manžel. Dokonalý vrah?21. ledna 2019 NEJÚŽASNĚJŠÍ DEN. Milující manžel. Dokonalý vrah? Nic není takové, jak se na první pohled zdá. A i za pozlátkem dokonalého manželství se může v tichosti odehrávat osobní tragédie a rozehrávat se příliš nebezpečná hra plná intrik a […] Posted in Recenze knih
  • Noc 12. – šokující zločin v maloměstě3. dubna 2024 Noc 12. – šokující zločin v maloměstě Kriminální filmy a thrillery jsou hodně častým důvodem k mojí filmové spokojenosti. Témata, jež tento temný žánr reflektuje jsou jednoduše atraktivní a mají velký divácký potenciál. V […] Posted in Filmové recenze
  • Dozvuky – sveďme to na okupanty21. března 2024 Dozvuky – sveďme to na okupanty Filmfanatic dlouhodobě propaguje polskou kinematografii. Jednoduše proto, že naši severní sousedé točí opravdu skvělé filmy a postupem času prokázali kvalitu i v žánrech, které nestojí jen […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,08561 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72415 KB. | 25.05.2024 - 23:08:16