Kritiky.cz > Články > Pažótí Oskaři 2022: nejlepším seriálem devátého ročníku je návrat Dextera, českým vítězem jsou Devadesátky

Pažótí Oskaři 2022: nejlepším seriálem devátého ročníku je návrat Dextera, českým vítězem jsou Devadesátky

soutez disney fWw7FE9tTo
soutez disney fWw7FE9tTo
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nejvíce oce­ně­ní za seri­á­lo­vou sezó­nu 2021/2022 posbí­ra­la wes­ter­no­vá mini­sé­rie 1883. Králem mezi tele­viz­ní­mi sta­ni­ce­mi a VOD plat­for­ma­mi je v souč­tu všech kate­go­rií Paramount+. Naopak popr­vé od roku 2015 neu­spěl v žád­né kate­go­rii Netflix. Mezi čes­ký­mi seri­á­ly pak sla­ví pre­mi­é­ro­vý úspěch Voyo.

Již pode­vá­té a tra­dič­ně na den přes­ně 23. čer­ven­ce jsou tu naši Pažótí Oskaři a s nimi reka­pi­tu­la­ce toho nej­chut­něj­ší­ho ze svě­ta seri­á­lů od čer­ven­ce 2021 do červ­na 2022.

V loň­ském roce jsem se zmi­ňo­val o slab­ší nabíd­ce v někte­rých kate­go­ri­ích, letos ale bylo opět z čeho vybí­rat. Se vzni­kem stá­le nových a nových stre­a­mo­va­cích slu­žeb při­bý­vá i kva­lit­ních seri­á­lo­vých poči­nů. Naše redak­ce v uply­nu­lé sezó­ně zhléd­la bez­má­la pade­sát­ku pilot­ních dílů těch­to novi­nek, což je pod­le našich pro­poč­tů s pře­hle­dem nej­ví­ce v his­to­rii. A z toho­to výčtu jsme násled­ně vybra­li pod­le naše­ho sou­du to nej­lé­pe a nej­pou­ta­vě­ji napsa­né, nafil­mo­va­né i zahra­né.

Po loň­ském nezvykle mezi­ná­rod­ním zastou­pe­ní letos opět domi­nu­jí Spojené stá­ty. A nut­no podotknout, že sezó­na 2021/2022 se ame­ric­kým tvůr­cům poved­la exce­lent­ně. Především prv­ní, dru­hý a tře­tí seri­ál naše­ho žeb­říč­ku jsou tele­viz­ní­mi majstršty­ky, kte­ré str­čí do kapsy vět­ši­nu sou­čas­né fil­mo­vé tvor­by.


Nejlepší seriál:

1. Dexter: New Blood – 1. řada, Showtime

V minu­los­ti jsem viděl pou­ze pár sérií Dextera. Ale říkal jsem si, že Dexův návrat po osmi letech a jeho nový život v zasně­že­ném měs­teč­ku jmé­nem Iron Like neda­le­ko New Yorku by mohl být kva­lit­ní podí­va­nou. Takováto show sta­ni­ce Showtime ale vyso­ce před­či­la má oče­ká­vá­ní. Výborně napsa­ná dese­ti­díl­ná mini­sé­rie, kte­rá měla všech­no, co by měl napí­na­vý seri­ál mít: dechbe­rou­cí pří­běh, atmo­sfé­ru, uvě­ři­tel­né posta­vy, na kte­rých vám zále­ží, a jejich dia­lo­gy, kte­ré hltá­te, emo­ce i ďábel­ské­ho zápo­rá­ka Kurta Caldwella.

Všechno pod­tr­hu­je vizu­ál­ní strán­ka fil­mo­vé kva­li­ty. Včetně per­li­ček pro labuž­ní­ky jako jsou gra­fic­ky nápa­di­tě zpra­co­va­né názvy epi­zod, bles­ko­vý pro­střih scén, kte­ré v násle­du­jí­cích minu­tách dané­ho dílu uvi­dí­me či pro­stři­hy na situ­a­ce z minu­los­ti. Dalším plu­sem jsou vybra­né pís­ně, kupří­kla­du úvod­ní scé­na seri­á­lu za dopro­vo­du The Passenger je oprav­do­vé eňo ňuňo. Občas jsem žasl nad pro­pra­co­va­nos­tí a nad tím, jak si tvůr­ci vyhrá­li s detai­ly.

Možná jen oněch závě­reč­ných deset minut mini­sé­rie, jejichž kri­ti­ka málem zbo­ři­la fanouš­kov­ská fóra, bych si rov­něž dove­dl před­sta­vit zpra­co­vat jinak. Krapet uvě­ři­tel­ně­ji, více emo­tiv­ně­ji. Ale na dru­hou stra­nu, proč ne, ten­to trp­ký konec, kte­rý mno­zí z nás po skon­če­ní cíti­li, k Dexterovi sedí.

Pro upřes­ně­ní, pod­le ofi­ci­ál­ních infor­ma­cí je Dexter: New Blood veden jako samo­stat­ný seriál/minisérie, niko­liv jako devá­tá řada.


2. 1883 – 1. řada, Paramount+

Seriál s hlu­bo­kým pře­sa­hem o tom, jak kru­tý uměl život před mno­ha lety být. V roce 1883 se rodi­na Duttonových a sku­pi­na evrop­ských imi­gran­tů za dopro­vo­du váleč­ných vete­rá­nů a kov­bo­jů vydá­vá napříč Amerikou za lep­ším živo­tem na západ země. Jejich výpra­va bude však mno­hem nelí­tost­něj­ší, než si vět­ši­na doved­la před­sta­vit. Číhá na ně nebez­pe­čí v podo­bě ban­di­tů, nebez­peč­ných zví­řat, pří­rod­ních živlů a pocho­pi­tel­ně indi­á­nů.

Vskutku nikdy jsem si nemys­lel, že mě tak­to pohl­tí prá­vě wes­tern. Tedy žánr, kte­rý jsem kro­mě Vinnetoua v minu­los­ti pří­liš nevy­hle­dá­val. Však také 1883 pro­klou­zl do naše­ho žeb­říč­ku za minu­tu dva­náct, jak se hez­ky čes­ky říká. Doslova před pár dny jsem totiž nara­zil na člá­nek o tom, jak vel­ký a dob­ře hod­no­ce­ný hit ten­to prequel seri­á­lu Yellowstone v USA je. Rozhodl jsem se ho tedy pře­ci jen okoš­to­vat.

A musím sou­hla­sit, že tato dese­ti­díl­ná mini­sé­rie si ova­ce zaslou­ží. Ať už jde dobo­vou výpra­vu, kos­týmy, hud­bu nebo herec­ké výko­ny, všech­no je na špič­ko­vé úrov­ni. Především prv­ní dvě tře­ti­ny seri­á­lu jsou doko­na­lost. Hlavně ke kon­ci to mělo pár much, zkrá­tit to o tako­vé dva (mož­ná až tro­chu pří­liš zro­man­ti­zo­va­né) díly, byla by to sto­pro­cent­ní seri­á­lo­vá poezie. Takto bych mini­sé­rii, kte­rá z vás v závě­ru dost mož­ná vyždí­me emo­ce, udě­lil 90 %.

Pro zají­ma­vost, ve dru­hé epi­zo­dě se na při­bliž­ně dvě minu­ty obje­ví Tom Hanks a ve stej­ném díle zazní i češ­ti­na z úst jed­né imi­grant­ky.


3. Bílý lotos (The White Lotus) – 1. řada, HBO

Letní lahůd­ka roku 2021. Do luxus­ní­ho havaj­ské­ho resor­tu při­jíž­dě­jí zámož­ní účast­ní­ci zájez­du, mezi nimiž je jed­na (ne)všední famí­lie, mla­dí novo­man­že­lé na sva­teb­ní ces­tě a jed­na nevy­rov­na­ná žena (v podá­ní legen­dár­ní Jennifer Coolidge), kte­rá chce v moři roz­ptý­lit popel své zesnu­lé mat­ky. Manažer hote­lu řeší­cí kaž­do­den­ní přá­ní a tra­ble svých hos­tů je po něko­li­ka vyhro­ce­ných situ­a­cích na hra­ně opět pro­pad­nout omam­ným lát­kám a v budouc­nu nás bude bavit svý­mi hoř­ko­slad­ký­mi eska­pá­da­mi.

Je to vtip­né, svě­ží (i díky skvě­lé hud­bě a exo­tic­ké atmo­sfé­ře) a tref­ně se to stre­fu­je do sou­čas­né ame­ric­ké spo­leč­nos­ti. Děkujeme HBÓčku za odva­hu, kupří­kla­du na Netflixu tak­to odváž­né sati­ric­ké věci pří­liš neví­dá­me. Vrchol šes­ti­díl­né série při­šel někdy upro­střed, kdy jsem si The White Lotus nesku­teč­ně uží­val, závěr pře­ci jen dro­bet zpo­ma­lil.

Druhá řada už se při­pra­vu­je, s nový­mi posta­va­mi bychom ten­to­krá­te měli zaví­tat do ital­ské­ho leto­vis­ka.


4. Mayor of Kingstown – 1. řada, Paramount+

Abychom měli mezi pěti­cí nej­lep­ších seri­á­lů uply­nu­lé sezó­ny hned dvě díla od stej­né­ho tvůr­ce, je oprav­do­vou rari­tou. Jeden z nej­ví­ce uzná­va­ných tvůr­ců sou­čas­nos­ti Taylor Sheridan, kte­rý stvo­řil kupří­kla­du fil­my Sicario, Wind River nebo zmi­ňo­va­ný seri­ál Yellowstone, vyví­jí teď pro stre­a­mo­va­cí plat­for­mu Paramount+ tele­viz­ní pro­jek­ty jako na běží­cím páse.

I ten­to­krát jde o drs­nou a špi­na­vou podí­va­nou, kte­rá se ode­hrá­vá v měs­teč­ku plném věz­nic, gan­gů, zlo­čin­ců a korup­ce. Skutečný Mayor of Kingstown, tedy sta­ros­ta Kingstownu, tu není muž na rad­ni­ci, ale býva­lý tresta­nec, kte­rý za pení­ze od svých kli­en­tů řeší tra­ble ve věz­ni­cích i mezi pou­lič­ní­mi gan­gy.

Rozjezd dese­ti­díl­né prv­ní řady je tro­chu poma­lej­ší, ale postup­ně se stráž­ci záko­na i věz­ni začí­na­jí utr­há­vat ze řetě­zu a všech­no vyvr­cho­lí epic­kou dvou­díl­nou vězeň­skou vzpou­rou.


5. Teherán (Tehran) – 2. řada, Apple TV+

Už prv­ní série toho­to špi­o­náž­ní­ho kous­ku izra­el­ské sta­ni­ce Kan 11 byla veli­ce dob­rá. Pokračování se pod­le dostup­ných infor­ma­cí ujal Apple TV+ a pod­le mého sou­du je to vidět nejen na vět­ším roz­počtu. Druhá řada je ješ­tě napí­na­věj­ší, atrak­tiv­něj­ší a má záživ­něj­ší pří­běh. Tentokrát je cílem izra­el­ské­ho Mosadu, jehož prak­ti­ky si během osmi dílů občas neza­da­jí s írán­ským reži­mem, zlik­vi­do­vat veli­te­le revo­luč­ních gard. Ve dru­hé sérii také více nahléd­ne­me do írán­ské spo­leč­nos­ti, pře­de­vším pak do živo­ta pri­vi­le­go­va­né mlá­de­že a rov­něž do obyd­lí nej­vyš­ších před­sta­vi­te­lů reži­mu.

Do naší TOP 5 se nevešel dal­ší počin Apple TV+ s názvem Dívka, kte­rá se třpy­ti­la, jiho­ko­rej­ský mega­hit Hra na oli­heň či dru­há série německo-rakouského Průsmyku. Z odleh­če­něj­ší­ho roman­tic­ké­ho žán­ru bychom pak vypích­li veli­ce dob­ře hod­no­ce­nou ital­skou novin­ku Generace 56k.


Nejlepší nový seriál:

Dexter: New Blood


Nejlepší herec:

1. Jeremy Renner (Mayor of Kingstown) – 1. řada

Jeremy Renner jako onen zmi­ňo­va­ný „sta­ros­ta“ Kingstownu Mike McLusky, jenž čas­to na hra­ně i za hra­nou záko­na půso­bí jako pro­střed­ník mezi poli­cií, šéfy pou­lič­ních gan­gů, vězeň­skou služ­bou a věz­ni.

2. Sebastian Stan (Pam & Tommy) – 1. řada

Můj jme­no­vec Sebík Stan se nám během osmi­díl­né mini­sé­rie uká­že jako vyši­nu­tý a cho­le­ric­ký bube­ník Tommy Lee i jako váš­ni­vý a sta­rost­li­vý man­žel Pamely Anderson.

3. Tim McGraw (1883) – 1. řada

Tim McGraw jakož­to váleč­ný vete­rán a sta­rost­li­vý otec James Dutton, kte­rý se s rodi­nou vydá­vá na západ USA za svým snem o lep­ším živo­tě.


Nejlepší herečka:

1. Isabel May (1883) – 1. řada

Vskutku nesku­teč­ně talen­to­va­ná mla­dá hereč­ka, kte­rá jako krás­ná a obdi­vu­hod­ně sta­teč­ná dospí­va­jí­cí dív­ka Elsa Dutton táh­ne kupře­du celý seri­ál. Právě její posta­va je vypra­věč­kou děje, a pře­de­vším skr­ze ni tak pro­ží­vá­me veš­ke­ré útra­py, dob­ro­druž­ství i emo­ce.

2. Lily James (Pam & Tommy) – 1. řada

O Pamele Anderson jsem dopo­sud věděl v pod­sta­tě jen to, že účin­ko­va­la v Pobřežní hlíd­ce a byla sexsym­bo­lem deva­de­sá­tých let. Díky seri­á­lu Pam & Tommy o ní zís­ká­me uce­le­něj­ší před­sta­vu. Pamela v úvod­ních dílech půso­bí kra­pet povrch­ně a ne pří­liš sym­pa­tic­ky, ale postu­pem času, když ji pozná­vá­me čím dál víc, s ní začí­ná­me sou­cí­tit. Herečce Lily James se věro­hod­ně poved­lo ztvár­nit Pamelu jako cit­li­vou a milou bytost, kte­rou všich­ni berou jen jako sexu­ál­ní objekt, jak se hez­ky čes­ky říká, ale nikdo se neza­jí­má o její poci­ty.

3. Jessica Chastain (Scény z manželského života/Scenes from a Marriage) – 1. řada

Třetí mís­to pat­ří holly­wo­od­ské hvězdě Jessice Chastain za roli v komor­ním dra­ma­tu o man­žel­ství jed­no­ho sou­čas­né­ho ame­ric­ké­ho páru.


Nejlepší český seriál:

1. Devadesátky – 1. řada, ČT

Dýchla na nás atmo­sfé­ra let deva­de­sá­tých. Kriminální série dějo­vě před­chá­ze­jí­cí uzná­va­ným Případům 1. oddě­le­ní se zamě­řu­je na nej­zná­měj­ší kau­zy, jako byl Ivan Jonák nebo orlič­tí vra­zi, jimž je nako­nec věno­va­ná pře­váž­ná část seri­á­lu. A prá­vě pát­rá­ní po sudech s těly na dně pře­hra­dy se auto­rům poved­lo nafil­mo­vat tak, že pat­ří mezi nej­ví­ce str­hu­jí­cí pasáž šes­ti­díl­né série.


2. Případ Roubal – 1. řada, Voyo

Opět sku­teč­ný pří­pad z doby krát­ce po same­to­vé revo­lu­ci. O séri­o­vém vra­ho­vi Ivanu Roubalovi je zmín­ka i v Devadesátkách, tato tří­díl­ná mini­sé­rie v hlav­ní roli s Hynkem Čermákem ale zruč­ně mapu­je celý pro­ces.

Televize Nova a její stre­a­mo­va­cí služ­ba Voyo jsou v letoš­ní sezó­ně pří­jem­ným pře­kva­pe­ním. Nad prů­mě­rem tuzem­ské tvor­by je i voy­oác­ký Guru a něko­lik vtip­ných, sty­lo­vých i vizu­ál­ně nápa­di­tých momen­tů má rov­něž Pan pro­fe­sor.


3. Podezření – 1. řada, ČT

A do tře­ti­ce dra­ma, kte­ré je inspi­ro­va­né sku­teč­nou udá­los­tí. Klára Melíšková tu ztvár­ni­la zdra­vot­ní sest­ru, kte­rá je po pode­zře­lých udá­los­tech obvi­ně­na z vražd něko­li­ka svých paci­en­tů. Minisérie nako­nec z naše­ho žeb­říč­ku těs­ně vyšoup­la dese­ti­díl­né­ho Ochránce s Lukášem Vaculíkem jako škol­ským ombud­sma­nem.


Nejlepší seriálová znělka:

1. Odloučení (Severance) – 1. řada, Apple TV+

Vizuálně i hudeb­ně skli­ču­jí­cí a oku laho­dí­cí zněl­ka, stej­ně jako je tomu u samot­né­ho seri­á­lu.


2. Teherán (Tehran) – 2. řada, Apple TV+

Kategorii zně­lek letos vévo­dí plat­for­ma Apple TV+. Teheránu pat­ří stej­ně jako loni dru­hé mís­to. Intro seri­á­lu pro­šlo ve dru­hé sérii jen malou úpra­vou.


3. Bílý lotos (The White Lotus) – 1. řada, HBO

Se seri­á­lo­vým svě­tem by prav­dě­po­dob­ně bylo něco v nepo­řád­ku, kdy­by se mezi tuto tro­ji­ci ale­spoň jed­nou nepro­kou­sal hege­mon této kate­go­rie, tedy HBO.

Bronz nále­ží Bílému loto­su a jeho zněl­ce s exo­tic­ký­mi moti­vy a hyp­no­ti­zu­jí­cí hud­bou, kte­rá doko­na­le vysti­hu­je atmo­sfé­ru seri­á­lu.

Horkým kan­di­dá­tem na před­ní pozi­ce by byla rov­něž letoš­ní zněl­ka Westworldu, čtvr­tá série se ovšem stá­le vysí­lá, a bude tak pod­le pra­vi­del zařa­ze­na až do příští­ho roč­ní­ku. Stejně je tomu kupří­kla­du i u seri­á­lu Better Call Saul.


A jde­me na his­to­ric­ké sta­tis­ti­ky Pažótích Oskarů. Na úvod si tra­dič­ně při­po­meň­me, že za vítěz­ství v kaž­dé kate­go­rii udě­lu­je­me vždy pět bodů, za dru­hé mís­to body čty­ři, za tře­tí tři a tak dále a tak podob­ně…

Hlavní kate­go­rii, kde jsou započ­te­ny pou­ze body pro nej­lep­ší seri­á­ly, již něja­ký ten rok vévo­dí tro­ji­ce ukon­če­ných kous­ků. První mís­to drží dosud jedi­ný dvoj­ná­sob­ný vítěz Pažótích Oskarů – Narcos, dru­há je Hra o trů­ny a tře­tí Homeland. Nic se na tom nezmě­ni­lo ani ten­to­krát.

V žeb­říč­ku tele­viz­ních sta­nic a VOD plat­fo­rem drží nadá­le vyso­ký náskok HBO, kte­ré jako jedi­né bodo­va­lo s někte­rým ze svých seri­á­lů ve všech deví­ti roč­ní­cích. Což je vskut­ku úcty­hod­né. Stanice Showtime se díky letoš­ní­mu vítěz­ství Dextera vyšvih­la na dru­hé mís­to před Netflix, kte­rý popr­vé od roku 2015 neměl zastou­pe­ní mezi pěti­cí nej­lep­ších seri­á­lů. Nu a na sed­mé mís­to se nám vklí­nil nový a vypa­dá to, že do budouc­na veli­ce per­spek­tiv­ní hráč a sou­peř – Paramount+.

V tabul­kách níže už jsou kro­mě nej­lep­ších seri­á­lů započ­te­ny rov­něž body za nej­lep­ší nové seri­á­ly, her­ce, hereč­ky a zněl­ky. Nedostižný vlád­ce jmé­nem HBO v souč­tu všech kate­go­rií opět o pár bodů navý­šil svůj náskok. Třetí Showtime, kte­rý spo­leč­ně s HBO bodo­val ale­spoň v jed­né z našich kate­go­rií ve všech deví­ti roč­ní­cích, se při­blí­žil dru­hé­mu Netflixu. Zdatně si vede také poměr­ně mla­dá VOD plat­for­ma Apple TV+, kte­rá figu­ru­je už mezi nej­lep­ší pěti­cí. A pre­mi­é­ro­vě si pár bodí­ků díky dvě­ma herec­kým výko­nům v mini­sé­rii Pam & Tommy vyko­le­do­va­la stre­a­mo­va­cí služ­ba Hulu.

A na závěr jako obvykle tuzem­ská tvor­ba, kte­ré nepře­kva­pi­vě i letos vlád­ne Česká tele­vi­ze, záro­veň tu ale máme i jed­no pře­kva­pe­ní, kte­rým je Voyo. Doufejme tedy, že pro­duk­ce Novy se bude tou­to naděj­nou ces­tou ubí­rat i v násle­du­jí­cích letech.


Minulé roč­ní­ky:

Článek Pažótí Oskaři 2022: nej­lep­ším seri­á­lem devá­té­ho roč­ní­ku je návrat Dextera, čes­kým vítě­zem jsou Devadesátky se nejdří­ve obje­vil na Pažót.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Autor je šéfredaktorem webu Pažót.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,29393 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71814 KB. | 23.06.2024 - 07:22:32