Kritiky.cz > Profily osob > PETER LORD

PETER LORD

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

PETER LORD (režie, pro­duk­ce) je spo­lu­ma­ji­te­lem a kre­a­tiv­ním vedou­cím spo­leč­nos­ti Aardman, kte­rou zalo­žil spo­leč­ně se svým dlou­ho­le­tým spo­lu­pra­cov­ní­kem Davidem Sproxtonem v roce 1972. Jako reži­sér byl Lord dva­krát nomi­no­ván na Oscara v kate­go­rii Nejlepší ani­mo­va­ný krát­ký film, popr­vé v roce 1992 za sní­mek Adam a poté zno­vu v roce 1996 za Wat’s Pig. Kromě toho byl za sním­ky Adam, The Amazing Adventures of Morph a War Story.

V roce 2000 spo­jil Lord své síly s Nickem Parkem, aby spo­leč­ně reží­ro­va­li prv­ní celo­ve­čer­ní sní­mek spo­leč­nos­ti Aardman Slepičí úlet, kte­rý sla­vil vel­ké úspě­chy u kri­ti­ky i u divá­ků. Lord byl také pro­du­cen­tem prv­ní­ho osca­ro­vé­ho sním­ku s Wallacem a jeho věr­ným psím spo­leč­ní­kem Gromitem. Snímek Wallace a Gromit: Prokletí krá­lí­kodla­ka měl pre­mi­é­ru v roce 2005. Před nedáv­nem pro­du­ko­val počí­ta­čo­vě ani­mo­va­ný sní­mek Velká vánoč­ní jíz­da, uve­de­ný do kin v lis­to­pa­du 2011. Film byl nomi­no­ván na Zlatý glo­bus a cenu BAFTA v kate­go­rii Nejlepší celo­ve­čer­ní ani­mo­va­ný film.

S Davidem Sproxtonem se Lord popr­vé setkal kon­cem šede­sá­tých let ve ško­le, aby záhy zača­li na kuchyň­ském sto­le expe­ri­men­to­vat s ani­ma­cí. Vyzkoušeli celou řadu tech­nik, až nako­nec zůsta­li u posta­vi­ček z mode­lí­ny. Ještě jako tee­nage­rům jim tele­viz­ní pro­du­cent sta­ni­ce BBC nabí­dl mož­nost točit krát­ké ani­mo­va­né fil­my pro pořad Vision On. Jejich prv­ní pro­fe­si­o­nál­ní posta­vič­kou se stal Morph, kte­rý si poz­dě­ji vyslou­žil vlast­ní seri­ál The Amazing Adventures of Morph. Důkazem jeho popu­la­ri­ty je sku­teč­nost, že se tato posta­vič­ka obje­vu­je v tele­viz­ních pořa­dech dodnes.

Po pře­stě­ho­vá­ní do Bristolu v roce 1976 vypra­co­va­li LordSproxton Aardman na pozi­ci jed­né z nej­zná­měj­ších spo­leč­nos­tí pro výro­bu ani­mo­va­ných fil­mů na svě­tě. V roce 1978 je BBC Bristol pově­ři­la výro­bou dvou krát­kých fil­mů s názvem Animated Conversations. Filmy Down and OutConfessions of a Foyer Girl, kte­ré byly výsled­kem této zakáz­ky a kte­ré reží­ro­va­li Lord a Sproxton, byly pro oblast ani­ma­ce pře­vrat­né svým uplat­ně­ním zázna­mů živých roz­ho­vo­rů. Následně vznik­lo dal­ších pět dílů z této série pro brit­skou sta­ni­ci Channel 4, kte­ré všech­ny reží­ro­va­li LordSproxton. S reži­sé­rem Stephenem Johnsonembra­t­ry Quayovými spo­leč­nost Aardman spo­lu­pra­co­va­la při vzni­ku video­kli­pu Petera Gabriela ke sklad­bě Sledgehammer, kte­rý zís­kal něko­lik oce­ně­ní. O dva roky poz­dě­ji si sta­ni­ce Channel 4 objed­na­la u spo­leč­nos­ti Aardman pěti­díl­nou sérii Lip Synch, jejíž sou­čás­tí byl i Lordův sní­mek War Story. Mezi jeho dal­ší režij­ní poči­ny pat­ři­ly Going EquippedBabylon. Společně se Sproxtonem sehrál Lord také klí­čo­vou roli při vyhle­dá­vá­ní nových talen­tů. Jako vedou­cí výro­by má se spo­leč­nos­tí Aardman na svém kon­tě mimo jiné sním­ky Creature Comforts, Rex the Runt, HumDrum, Stage Fright a aktu­ál­ně­ji napří­klad A Matter of Loaf and Death.

Specifická ani­ma­ce spo­leč­nos­ti Aardman byla také k vidě­ní v řadě tele­viz­ních reklam pro spo­leč­nos­ti jako Lurpack, Mita Copiers, Chevron, HersheysPolo.

Lord se podí­lel na výro­bě prv­ní­ho počí­ta­čo­vě ani­mo­va­né­ho sním­ku spo­leč­nos­ti Aardman Spláchnutej, kte­rý byl pro­du­ko­ván ve spo­lu­prá­ci se spo­leč­nos­tí DreamWorks. Jednalo se o prv­ní počí­ta­čo­vý sní­mek Aardmanu a pre­mi­é­ru měl kon­cem roku 2006.

Peter Lord je hos­tu­jí­cím pro­fe­so­rem na UWE a pra­vi­del­ně také pořá­dá před­náš­ky v rám­ci fil­mo­vých fes­ti­va­lů či je čle­nem porot.

V roce 2006 Peter LordDavidem Sproxtonem osla­vi­li 30 let spo­leč­nos­ti Aardman a obě­ma byl udě­len titul Commander of the British Empire.

Zdroj: Falcon a.s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,63405 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71725 KB. | 28.02.2024 - 15:23:44