Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Připravované projekty na ČT

Připravované projekty na ČT

word image 10
word image 10
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

SERIÁLY, MINISÉRIE, FILMY

Marie Terezie

Válku o habsbur­ské dědic­tví pro­hrá­vá. Prohrává ale i bitvu o osud své­ho man­žel­ství s Františkem Štěpánem

Bavoři míří na kongeniálníVídeň, Prusové na Prahu a slí­be­ná uher­ská pomoc nepři­chá­zí. Nejsou pení­ze, chy­bě­jí zbra­ně, z vel­ké čás­ti vojá­ků jsou inva­li­dé. V zemi vlád­ne hla­do­mor. Všechny dostup­né pro­střed­ky selhá­va­jí, a tak Marie i František sáh­nou ke kraj­ním řeše­ním. Marie Terezie povo­lá do zbra­ně baro­na Trencka, rvá­če, kte­rý nemá s nikým sli­to­vá­ní. Ten naver­bu­je na chor­vat­ském pome­zí pandu­ry: tisíc mužů té nej­hor­ší pověs­ti. Panduři se ale sta­nou nebez­pe­čím nejen pro její nepřá­te­le, ale pře­de­vším pro ni samot­nou.

Úspěšný obchod­ník František Štěpán nedo­ká­že beze­dnou habsbur­skou poklad­nu plnit legál­ní­mi pro­střed­ky. Bez vědo­mí své ženy začne obcho­do­vat s jejím úhlav­ním nepří­te­lem. Tyto udá­los­ti spus­tí man­žel­skou kri­zi pro­vá­ze­nou žár­li­vos­tí, nevě­ra­mi. Dokážou se man­že­lé pře­nést přes selhá­ní toho dru­hé­ho?

První dva díly mini­sé­rie Marie Terezie si nene­cha­ly ujít více než dva mili­o­ny divá­ků. Česká tele­vi­ze nato­čí letos opět v mezi­ná­rod­ní kopro­duk­ci pokra­čo­vá­ní, kte­ré pří­mo navá­že na konec dru­hé epi­zo­dy. Děj dvou nových dílů se ode­hrá­vá v letech 1741 až 1745 během válek o rakous­ké dědic­tví. Hlavní posta­vy zůstá­va­jí, jsou dopl­ně­ny o nové v sou­la­du s his­to­ric­kou rea­li­tou. Jednou z nich je napří­klad František baron Trenck, veli­tel pandu­rů ve služ­bách císa­řov­ny, ke kte­ré­mu se jakož­to věz­ni na Špilberku i kajíc­ní­ko­vi pohřbe­né­mu v otr­ha­ném kapu­cín­ském hábi­tu na holou zem brněn­ské hrob­ky vážou mno­hé legen­dy. „Život Marie Terezie je oprav­do­vou stud­ni­cí pří­bě­hů, kte­ré v sobě nesou téma­ta důle­ži­tá pro sou­čas­né­ho divá­ka, ať už je to posta­ve­ní ženy ve spo­leč­nos­ti a v poli­ti­ce, vol­ba mezi zájmy kari­é­ry a rodi­ny, nebo kon­flikt morál­ky a vyso­kých cílů s reál­nou poli­ti­kou v roz­bou­ře­né Evropě. Právě pro­to jsme se spo­leč­ně s kopro­dukč­ní­mi part­ne­ry roz­hod­li při­pra­vit pokra­čo­vá­ní úspěš­né mini­sé­rie,“ říká kre­a­tiv­ní pro­du­cent pro­jek­tu Jan Maxa.

scé­nář: Mirka Zlatníková,

Lucie Kopecká

režie: Robert Dornhelm dra­ma­tur­gie: Radek Bajgar kame­ra: Tomáš Juríček archi­tekt: Martin Kurel hud­ba: Roman Kariolu

kos­tým­ní výtvar­ník: Ján Kocman umě­lec­ká mas­kér­ka: Barbora Kichi kopro­duk­ce: Česká tele­vi­ze,

RTVS (Vladimír Buriánek), ORF (Klaus Lintschinger), MR Film (Oliver Auspitz)

pro­du­cen­ti: Marcela Mojtová,

Jan Novotný

výkon­ný pro­du­cent ČT: Jiří Vlach kre­a­tiv­ní pro­du­cent ČT: Jan Maxa hra­jí: Vojtěch Kotek,

Stefanie Reinsperger,

Zuzana Stivínová, Táňa Pauhofová,

Zuzana Mauréry, David Švehlík a dal­ší


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,51750 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71994 KB. | 17.06.2024 - 23:02:37