Kritiky.cz > Recenze knih > Vandal a já aneb Kůň pro radost - kniha

Vandal a já aneb Kůň pro radost - kniha

752 bg
752 bg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hana Hozová je nor­mál­ní mla­dá žena, kte­rá napsa­la svo­je vzpo­mín­ky na obdo­bí štěs­tí s jejím koněm Vandalem, fami­lier­ně zva­ným Vandýsek. Všechno zača­lo vlast­ně náhod­ně. Červenec roku 2004 a gri­lo­vá­ní s pří­te­lem a otcem na cha­tě. Tatínkovi Hany Hozové se udě­la­lo večer nevol­no, prav­dě­po­dob­ně mu nesed­lo gri­lo­vá­ní a tak se šel ráno pro­jít, když potkal sleč­nu na koni. Najednou nevě­da co, ho popadlo, domlu­vit vyjížď­ku na koni pro svou dce­ru. Té se to tak zalí­bi­lo, že zača­la jez­dit do stá­jí vel­mi čas­to, avšak bez pří­te­le, kte­rý ji nedo­pro­vá­zel. V lis­to­pa­du roku 2004 s pří­te­lem vyje­li na kola a týden na to se chys­ta­la Hana na koně jmé­nem Vandal.

Obrovský ryzák s vel­kou hla­vou, kte­rý vypa­dal jako Zlatohřívák z pohád­ky. Jejich prv­ní jíz­da zpo­čát­ku pro­bí­ha­la vel­mi dob­ře, ale jakmi­le Vandal zasle­chl za sebou dusot kopyt, při­dal do kro­ku, divže jeho náklad nespa­dl. Jednalo se o chlad­no­krev­ní­ka a nor­di­ka, což zna­me­na­lo, že neměl tako­vou rych­lost jako ostat­ní koně. Hana si však Vandala nato­lik zami­lo­va­la, že odmí­ta­la jez­dit na jiném koni než na něm samot­ném. Majitelka ran­če, kde byl Vandal ustá­jen, při­šla s dal­ší­mi novo­ta­mi. Rozhodla se roz­pro­dat koně. Jedinou mož­nos­tí, jak neztra­tit své­ho miláč­ka byl jeho odkup. Dohodli se na pěti tisí­cích, což byla sym­bo­lic­ká suma s tím, že když si najde spo­lu­jezd­ce, může pla­tit jen polo­vič­ní ustá­je­ní.

Tím, že Hana zís­ka­la Vandala do své­ho vlast­nic­tví, nemě­la ani poně­tí, co všech­no s ním zaži­je. Ovšem do toho při­šla vcel­ku rána s pra­cí, kdy byla Hana nuce­na ode­jít, sebrat odstup­né a hle­dat si novou prá­ci. Podařilo se jí to záhy, nastou­pi­la do reklam­ní agen­tu­ry. Mimo jiné se vel­mi bála ozná­mit své­mu otci, že má koně, ale nako­nec to dopadlo dob­ře a oba rodi­če si Vandala nesmír­ně zami­lo­va­li. Tím, že zís­ka­la koní­ka pro sebe, při­pad­li jí i povin­nos­ti maji­te­le, jako napří­klad drže­ní nohou při ková­ní a strou­há­ní a samo­zřej­mě pla­ce­ní za pro­ve­de­né služ­by.

Vandalovo jmé­no odpo­ví­da­lo jeho pova­ze. V sed­le Hanu cel­kem i respek­to­val, na zemi niko­liv. Jednou ho ved­la a on jí zašlá­pl nohu do země. Měla obrov­ské štěs­tí, že bylo všu­de straš­ně moc blá­ta, jinak by měla po ní. Hana si našla nové­ho pří­te­le na inze­rát a ten za ní začal jez­dit k Vandalovi a spřá­te­lil se s ním. Nosil mu i mlsky jako Hana. Bohužel se nepo­hod­la s maji­tel­kou mís­ta, kde byl Vandal ustá­je­ný a tak hle­da­la dal­ší mož­nost, kam by moh­la Vandala při­vést. Podařilo se jí to u jed­no­ho muže, avšak dopadlo to podob­ně, jen s tím roz­dí­lem, že ten byl hlu­bo­ce ura­žen, že ho pomlou­vá.

Do tře­ti­ce si už našla Hana dob­ré mís­to. Tam Vandýsek zůstal už navždy. Koníkovi zača­li s při­chá­ze­jí­cím věkem při­bý­vat zdra­vot­ní obtí­že. Když Hana a její pří­tel při­nes­li Vandalovi pamlsky k jeho dva­cá­tým čtvr­tým naro­ze­ni­nám, už si všimli dáv­no před­tím, že se blí­ží to nej­hor­ší. Vandal už odmí­tal vstát, něko­li­krát se mu to nepo­da­ři­lo ani v boxu. Jednoho veče­ra vola­la žena, u kte­ré byl ustá­je­ný, že je zle, aby při­šla hned dru­hý den. Hana s pří­te­lem tam jeli vel­mi sklí­če­ni. Když vidě­li Vandýska, muse­li při­vo­lat vete­ri­ná­ře. Jeho názor byl, že by ho nemě­li nechat trá­pit. S těž­kým srd­cem a vel­kým plá­čem to Hana udě­la­la.

Kniha vzpo­mí­nek autor­ky na obdo­bí, kte­ré bylo plné štěs­tí s jejím milo­va­ným maz­líč­kem, koněm Vandalem. Velmi krás­ná kni­ha pro milov­ní­ky nejen koní, ale vše­o­bec­ně zví­řat, ako­rát z toho kon­ce díla je mi cel­kem těž­ko – pros­tě je mi toho koní­ka Vandala straš­ně líto, ale jinak dopo­ru­ču­ju pro kaž­dé­ho milov­ní­ka zví­řat. Má 216 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 207 Kč zde.

 • Autor: Hana Hozová
 • Žánr: belet­rie
 • Nakladatelství: Mladá Fronta
 • Datum vydá­ní: 2017

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Skryté okno - kniha23. února 2018 Skryté okno - kniha Za poslední týdny nová nájemnice prožila hodně zvláštních nocí ve svém bytě. Koukala z okna na silnici, kde jezdila auta hned poté i na hvězdy. Zvuky venkovní kulisy už vlastně ani […] Posted in Recenze knih
 • Šest krát dva - kniha21. února 2018 Šest krát dva - kniha Desiré Rosenkvistové se dostal do rukou dost zvláštní dopis. Pisatelkou byla jistá žena, která už se dva měsíce potýkala se zvláštnímu zvuky u sebe doma. Připadalo jí to, jakoby byl někdo […] Posted in Recenze knih
 • Sexy farmář - kniha19. února 2018 Sexy farmář - kniha Roxie Callahanová pochází sice z malinkého městečka, ale už roky žije v Hollywoodu, kde vaří pro ty nejzhýčkanější paničky, které tu vůbec jsou. Zrovna vařila pro jednu z nich - Mitzi St. […] Posted in Recenze knih
 • Z hovna bič - kniha19. prosince 2017 Z hovna bič - kniha Daniel Richard Nixon, hrdina knihy, který však nemá s prezidentem Spojených států Amerických, vůbec nic společného, polemizuje hned na začátku o tom, proč pije. Jen tak z první ho […] Posted in Recenze knih
 • Zmizení Šimona Šťopky - kniha11. srpna 2017 Zmizení Šimona Šťopky - kniha Emily vypadá jako vcelku normální menší holčička, ale není to tak úplně pravda. Je totiž spolumajitelkou firmy Křídla a spol. což je vílí detektivní kancelář. Sdílí ji s mnoha zvláštními […] Posted in Recenze knih
 • Josefína a bytosti - kniha5. srpna 2017 Josefína a bytosti - kniha Josefína Slámová na první pohled vypadá jako normální patnáctiletá holka. Chodí do školy, do deváté třídy, takže je jí patnáct let. Její rodiče – fyzikářka a chemik, z ní chtějí mít to […] Posted in Recenze knih
 • Trojhra - kniha24. července 2017 Trojhra - kniha Anna, žena ve středním věku, se dvěma dospívajícími dětmi a manželem, který je všechno, jen na pro ni ten pravý. Vyučila se švadlenou a otevřela si s kamarádkou salón, kde mimo jiné dělali […] Posted in Recenze knih
 • Titeuf - Má mě ráda? - kniha16. července 2017 Titeuf - Má mě ráda? - kniha Titeuf je už větší kluk, který chodí do školy, má malou sestřičku a zajímá se o holky, ty však o jeho osobu vůbec. Jednou ráno se mu zdá příšerný sen – stane se z něj holka. Dokonce rodiče […] Posted in Recenze knih
 • Šílená - kniha11. července 2017 Šílená - kniha Beth a Alvina – jednovaječná dvojčata – přesto rozdílná povahově jako den a noc. Beth byla od dětství vzor ctnosti a cílevědomosti, naproti tomu Alvina a její život nestojí za nic. Beth se […] Posted in Recenze knih
 • Tanec bohů - kniha12. června 2017 Tanec bohů - kniha Larkin se velmi těžce pohyboval po domě, kde vlastně před chvíli proběhla svatba. Ovšem ve stínu krve, zbraní a bitvy. Bitva proběhla proti démonům, kteří je napadli. Jednalo se o vampýry […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 5,66781 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71920 KB. | 21.07.2024 - 00:55:08