Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Killing Them Softly [75%]

Killing Them Softly [75%]

rp killing them softly ver7.jpg
rp killing them softly ver7.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Killing Them Softly

http://www.csfd.cz/film/290112-killing-them-softly/
http://www.imdb.com/title/tt1764234/
Krimi / Thriller / Drama
USA, 2012, 97 min

Režie: Andrew Dominik
Scénář: Andrew Dominik
Hrají: Brad Pitt, Scoot McNairy, Ben Mendelsohn, Ray Liotta, Richard Jenkins, James Gandolfini, Bella Heathcote, Vincent Curatola, Garret Dillahunt, Sam Shepard, Glen Warner, Joe Chrest, Slaine, Trevor Long, Max Casella
Andrew Dominik roz­hod­ně zatím nepat­ří mezi jmé­na, kte­rá by si fil­mo­vý prů­my­sl pama­to­val. Má za sebou ovšem dva zají­ma­vé sním­ky, díky kte­rým nabral již dosta­teč­ný kre­dit k tomu, aby se v jeho fil­mech obje­vi­ly zají­ma­vé herec­ké osob­nos­ti. A stej­ně jako u jeho před­cho­zí­ho poči­nu Zabití Jesseho Jamese zba­běl­cem Robertem Fordem se v hlav­ní roli této gan­gs­ter­ky obje­vu­je Brad Pitt. Stejně jako v pří­pa­dě jeho dal­ších poči­nů, ohla­sy z kri­tic­ké i divác­ké obce býva­jí vel­mi roz­díl­né. Stojí tedy Killing Them Softly za to?
Jackie Cogan byl najat na deli­kát­ní prá­ci pro sku­pi­nu lidí, kon­t­ro­lu­jí­cí hlad­ký prů­běh orga­ni­zo­va­né­ho zlo­či­nu ve měs­tě. Dvojice mla­dých mužů se totiž roz­hod­la vylou­pit jed­nu míst­ní taj­nou her­nu a sva­lit to na člo­vě­ka kte­rý ji vede. Ten ji totiž už jed­nou podob­ným způ­so­bem vykra­dl a tak na něj pad­ne pode­zře­ní jako na prv­ní­ho. Bohužel pro ně, se však pro­ne­se, že on za tím nesto­jí, nicmé­ně tip jim musel dát někdo dob­ře infor­mo­va­ný.  Jackie pro­to dosta­ne za úkol vypá­t­rat, kdo všech­no za tou lou­pe­ží sto­jí a poté je odstra­nit.  Vše se ovšem zkom­pli­ku­je v momen­tě, když se pro­va­lí, že za lou­pe­ží sto­jí člo­věk jenž Jackieho zná a tak je tře­ba na něj povo­lat dal­ší­ho zabi­já­ka do měs­ta. Ani poté však celá kom­pli­ko­va­ná situ­a­ce nezačne být ani o tro­chu jed­no­duš­ší... 
Když si sní­mek zpět­ně shr­nu, není těž­ké odhad­nout proč jsou na něj tak roz­díl­né názo­ry. Je to z vel­ké čás­ti dosti spe­ci­fic­kým způ­so­bem až kri­mi­nál­ně chlad­né­ho, suro­vé­ho a negra­do­va­né­ho vyprá­vě­ní celé­ho pří­bě­hu, kte­rý je opat­řen dosta­teč­ně otrav­nou lin­kou kri­ti­ky nejen ame­ric­ké­ho kapi­ta­lis­mu jako tako­vé­ho ale i ame­ric­ké spo­leč­nos­ti a její povrch­nos­ti. A musím při­znat, že sám jsem s tím měl mini­mál­ně z počát­ku cel­kem zásad­ní pro­blém. Je to totiž něco, co se pros­tě nedě­lá. Ovšem s kaž­dou dal­ší minu­tou má aver­ze vůči těm­to prv­kům opa­da­la až jsem se závě­reč­ným pro­slo­vem hlav­ní posta­vy úpl­ně pocho­pil, proč se mi vlast­ně ten sní­mek tak líbil, i když se to z počát­ku ani tro­chu nezdá­lo. Není to pro­to, že je za kaž­dou cenu jiný. Jde o to, že Andrew Dominik nato­čil oso­bi­tou gan­gs­ter­ku, kte­rá sice neod­sý­pá jako kla­si­ky od Scorseseho, nicmé­ně ani na minu­tu neztrá­cí svo­ji tvář a nabí­zí podob­nou úro­veň kri­mi­nál­ní­ho fil­mu bez zby­teč­ných nad­sta­veb pro pod­po­ře­ní sym­pa­tií main­stre­a­mo­vé­ho pub­li­ka.   

Herecky navíc napros­to vyrov­na­ná zále­ži­tost, neú­to­čí jen atmo­sfé­rou a suro­vým nási­lím, čas od času si dovo­lí i zajít tro­chu hlou­bě­ji do vizu­ál­ní for­my a nabíd­nout pár obra­zo­vých láka­del. Celé to pří­mo­ča­ré zamě­ře­ní na kri­mi­nál­ní aspek­ty fil­mu a samot­ný pří­běh ješ­tě navíc pod­po­ru­je téměř absen­ce instru­men­tál­ní hud­by, kdy tu je pře­de­vším jen pár skla­deb a hlav­ně pro­slo­vů ame­ric­kých pre­zi­den­tů a poli­ti­ků.  

Dalo by se tedy říct, že otáz­kou jest­li věřit jed­něm nebo dru­hým, co se týče hod­no­ce­ní toho­to fil­mu je jako vždy až na vás. Rozhodně bys­te ovšem od Killing Them Softly nemě­li oče­ká­vat kla­sic­kou akč­ní gan­gs­ter­ku, kte­rých se do roka v kině obje­ví něko­lik. Novinka Andrew Dominika je arto­vě­ji ladě­nou kri­mi­nál­ní ana­lý­zou poli­tic­ké­ho i spo­le­čen­ské­ho sys­té­mu v Americe. Nekompromisní a chlad­ný sní­mek, kte­rý ani na chví­li nesejde z ces­ty, byť jeho tem­po nemu­sí sed­nout kaž­dé­mu. Bez zby­teč­nos­tí a se sluš­nou herec­kou sesta­vou.
Killing Them Softly je sty­lo­vou a suro­vou gan­gs­ter­kou, kte­rá svo­jí nepří­vě­ti­vos­tí byla před­ur­če­ná k roz­díl­ným při­je­tím. Možná ale prá­vě kvů­li tomu­to sto­jí za shléd­nu­tí. Nekompromisní kri­mi­nál­ní ana­lý­za ame­ric­ké spo­leč­nos­ti je věr­ná tomu čemu před­sta­vu­je a nevy­u­ží­vá žád­nou z kla­sic­kých ber­li­ček k tomu, aby se zalí­bi­la divá­ko­vi. Každý sám za sebe.   
Hodnocení: 75%
Koktejl: 
40% Kapitalismus
40% Organizovaný zlo­čin
20% Atmosféra

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,70579 s | počet dotazů: 251 | paměť: 71838 KB. | 18.07.2024 - 13:08:15