Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Sicario: Nájemný vrah | Sicario [80%]

Sicario: Nájemný vrah | Sicario [80%]

rp S D004 01082 R.jpg
rp S D004 01082 R.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Denis Villeneuve je reži­sé­rem, kte­rý si v posled­ní době roz­hod­ně zaslou­ží pozor­nost. Svědčí o tom i fakt, že si jej Ridley Scott vybral jako náhra­du za sebe v pří­pa­dě při­pra­vo­va­né­ho pokra­čo­vá­ní kul­tov­ní sci-fi Blade Runner. Ještě než se tak ovšem sta­ne, při­chá­zí půvo­dem kanad­ský reži­sér do čes­kých kin se svým dal­ším fil­mem Sicario: Nájemný vrah.  Na násle­du­jí­cích řád­cích se vám poku­sím při­blí­žit, proč by vám tahle pec­ka nemě­la v kinech unik­nout. 

Agentka FBI Kate Macer (Emily Blunt) pat­ří ke špič­kám ve svém obo­ru. Její spe­ci­a­li­za­cí je záchra­na rukojmích ze spá­rů dro­go­vých kar­te­lů půso­bí­cích na pohra­ni­čí USA a Mexika. Její posled­ní zátah ovšem nevy­šel úpl­ně pod­le před­stav a mís­to rukojmích bylo na mís­tě zása­hu nale­ze­no více jak dvě desít­ky mrt­vol zazdě­ných do zdí rodin­né­ho domu. Právě díky tomu­to zása­hu se ovšem Kate oci­tá v hle­dáč­ku spe­ci­ál­ní­ho vlád­ní­ho porad­ce pro boj s dro­go­vý­mi kar­te­ly Matta Gravera (Josh Brolin), kte­rý plá­nu­je akci pro­ti špič­kám kar­te­lu Sonora, jehož vliv jde v Arizoně čím dál tím více cítit. Jeho meto­dy jsou ovšem kraj­ně netra­dič­ní a mnoh­dy na hra­ně pro­ti­práv­ní­ho jed­ná­ní. Zvláště pak, jedná-li se o jeho spe­ci­a­lis­tu Alejandra (Benicio Del Toro)...
Sicario: Nájemný vrah je nesmír­ná pec­ka, neber­te mě špat­ně. Osmdesát pro­cent je pořád mys­lím sak­ra dob­rý výsle­dek a bez nejmen­ších pochyb sto­jí tahle žánro­vá podí­va­ná za shléd­nu­tí, ide­ál­ně v kině. Nicméně adre­so­val bych hned na začát­ku můj hlav­ní pro­blém se samot­ným sním­kem, díky kte­ré­mu není prá­vě tenhle mra­zi­vý thriller hned o něko­lik pro­cent výše. Tím je samot­ný scé­nář fil­mu a jeho rea­li­za­ce. Nechci tu samo­zřej­mě tvr­dit, že by se jed­na­lo o špat­nou prá­ci, nao­pak. Nicméně v porov­ná­ní se vším ostat­ním ve fil­mu tato strán­ka poně­kud zao­stá­vá a film tak pří­bě­ho­vě pří­liš nena­dchne až na pár momen­tů. 
Na dru­hé stra­ně ovšem nadchne vším ostat­ním. Samozřejmě, pozor­nost na sebe v nej­ví­ce pří­pa­dech strh­ne feno­me­nál­ní kame­ra mis­tra své­ho řemes­la Rogera Deakinse, kte­rý tím­to výko­nem jen doka­zu­je, proč pat­ří mezi nej­vět­ší jmé­na co se týče fil­mo­vé kame­ry.  V rám­ci celé­ho fil­mu jsem nepo­stře­hl jedi­ný moment, kde by kame­ra neby­la doko­na­le pasu­jí­cí k vyprá­vě­né­mu mate­ri­á­lu. Podobně je to i v pří­pa­dě impo­zant­ní­ho hudeb­ní­ho dopro­vo­du Jóhanna Jóhannssona, kte­rý vykouz­lil z jed­no­du­chých kom­po­zic napros­to úchvat­nou hudeb­ní strán­ku, kte­rá odta­ži­té a chlad­né atmo­sfé­ře fil­mu dodá­vá onen punc jedi­neč­nos­ti. Oproti vel­ko­le­pým a roz­ma­ni­tým epic­kým kom­po­zi­cím prá­vě jeho soun­d­track k fil­mu doka­zu­je, že mnoh­dy v jed­no­du­chos­ti je síla. 
Sympatie si pak zís­ká­vá také herec­ký ansám­bl, kte­rý se na tom­to sním­ku podí­lel. Emily Blunt v hlav­ní roli fun­gu­je podob­ně dob­ře, jako v loň­ském bloc­kbus­te­ru Na hra­ně zítř­ka, kde ke své­mu drs­né­mu pro­je­vu při­dá­vá i lehce osob­ní­ho dra­ma­tu. Josh Brolin coby nevy­zpy­ta­tel­ný vlád­ní porad­ce je také téměř bez­chyb­ný (samo­zřej­mě kde mu to scé­nář dovo­lí), nicmé­ně prim zde hra­je návrat Benicia Del Tora do výraz­ně badass rolí. Jeho zku­še­nost­mi ošle­ha­ný pro­fe­si­o­nál napros­to bez­chyb­ně pro­dá­vá meto­du cuk­ru a biče a pře­de­vším v dru­hé polo­vi­ně si sní­mek kra­de nesku­teč­ným způ­so­bem pro sebe. Díky tomu se jed­ná o jed­ni z nej­vý­raz­něj­ších rolí Benicia Del Tora za posled­ní roky. 
Ve výsled­ku je tak Sicario: Nájemný vrah výji­meč­ným sním­kem, kte­rý by neměl žád­né­mu milov­ní­ko­vi mra­zi­vých thrille­rů unik­nout. Fenomenální po všech strán­kách, k pun­cu špič­ko­vé a po všech ohle­dech doko­na­lé podí­va­né sním­ku však chy­bí o něco více pro­pra­co­va­něj­ší scé­nář a při­ro­ze­něj­ší vývoj děje. To jsou ovšem výtky spí­še na adre­su toho, proč film nako­nec není ve výčtu nej­lep­ších thrille­rů posled­ní deká­dy, ne o tom, zda-li se jed­ná o výbor­nou podí­va­nou samo o sobě či niko­liv. Sicario: Nájemný vrah nako­nec do čes­kých kin při­ve­dl prvotříd­ní thriller v podob­ně mra­zi­vém podá­ní, jako byla reži­sé­ro­va posled­ní zastáv­ka v čes­kých kinech Zmizení. Pokud jsou tedy atmos­fe­ric­ké podí­va­né, u kte­rých musí­te tro­chu také pře­mýš­let vaší krev­ní sku­pi­nou, pak nevá­hej­te a vyraž­te do kina.              
  
Drogové kar­te­ly a jejich vliv nejen na ame­ric­ké půdě ale i v bez­peč­nost­ních slož­kách. Denis Villeneuve při­ne­sl do čes­kých kin dal­ší mra­zi­vě odta­ži­tou podí­va­nou, kte­rá strh­ne na dvě hodi­ny a ani na moment nepus­tí. Výrazně tomu dopo­má­há feno­me­nál­ní kame­ra a pod­ma­ni­vě jed­no­du­chý hudeb­ní dopro­vod. Škoda jen, že film mír­ně ome­zu­je jeho scé­náris­tic­ká slož­ka, kte­rá brz­dí i jinak parád­ní herec­ké před­sta­vi­te­le, kte­rým jed­no­znač­ně vévo­dí Benicio Del Toro v jed­né z nej­lep­ších rolí za dlou­hé roky. 

 Koktejl: 

20% Drogy
20% Korupce
40% Organizovaný zlo­čin
20% Mrazivá atmo­sfé­ra 

Sicario: Nájemný vrah
(Sicario)
Akční / Krimi / Drama
USA, 2015, 121 min

Režie: Denis Villeneuve
Scénář: Taylor Sheridan
Kamera: Roger Deakins
Hudba: Jóhann Jóhannsson
Hrají: Emily Blunt, Benicio Del Toro, Josh Brolin, Victor Garber, Jon Bernthal, Daniel Kaluuya, Jeffrey Donovan, Raoul Trujillo, Julio Cedillo, Hank Rogerson, Maximiliano Hernández, Lora Martinez-Cunningham, Dylan Kenin, Kevin Wiggins
Produkce: Basil Iwanyk, Thad Luckinbill, Edward McDonnell, Molly Smith

Nevhodný mlá­de­ži do 15 let
Česko V kinech od: 29.10.2015 Freeman Ent.
Slovensko V kinech od: 08.10.2015 Forum Film SK
USA V kinech od: 18.09.2015 Lionsgate

http://www.csfd.cz/film/371352-sicario-najemny-vrah/
http://www.imdb.com/title/tt3397884/


Podívejte se na hodnocení Sicario: Nájemný vrah na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,65220 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71927 KB. | 18.07.2024 - 14:00:11