Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Týden bez závazků | Hall Pass [20%]

Týden bez závazků | Hall Pass [20%]

rp hall pass.jpg
rp hall pass.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

http://www.csfd.cz/film/272442-tyden-bez-zavazku/

V kinech SR od: 14.04.2011 
Na DVD od: 24.08.2011 
Na Blu-ray od: 24.08.2011 

Manželství není leh­ká věc. Na toto téma se točí roč­ně něko­lik fil­mů a tra­du­je se sluš­ná por­ce anekdot. Možná je to tím, že vzá­jem­né sou­ži­tí muže a ženy není čas­to úpl­ně ide­ál­ní. Co když ale po letech man­žel­ství dosta­ne­te týden vol­na, kdy nejste vázá­ni nikým a ničím. Bratři Farrellyové jsou zná­mí hlav­ně nená­roč­ný­mi kome­di­e­mi s poně­kud spe­ci­fic­kým humo­rem ale od fil­mů jako Blbý a blběj­ší nebo Něco na té Mary je už uply­nu­lo cel­kem dost času. Mají pořád dosta­tek mate­ri­á­lu aby divá­ka poba­vi­li?

Dva nej­lep­ší kama­rá­di, Rick a Fred, nejsou úpl­ně spo­ko­je­ni ve svém dlou­ho­le­tém man­žel­ství. Po scé­ně kte­rou oba vyve­dou se roz­hod­nou jejich man­žel­ky, že jim dají pro­pust­ku, nebo­li týden bez závaz­ků. Mohou tak dělat celých 7 dní co se jím zlí­bí s kým­ko­liv a kde­ko­liv, bez jakých­ko­liv závaz­ků vůči rodi­ně nebo man­žel­ce. Nadšení z této zprá­vy si naplá­nu­jí nej­lep­ší týden své­ho živo­ta, pro­blémy ovšem nastá­va­jí v oka­mži­ku, kdy zjiš­ťu­jí, že rea­li­ta neza­da­ných není tak růžo­vá, jak by se moh­lo zdát. Oba se nechtě­jí jen tak vzdát a vrha­jí se do týd­ne na plný plyn.

Tolik k povin­né­mu úvo­du, neboť zby­tek člán­ku bude ten­to­krát tro­chu krat­ší. Jednak je to kva­li­ta­mi fil­mu a jed­nak mým čás­teč­ným zhnuse­ním, kdy se má ocho­ta coko­liv na dre­su sním­ku psát blí­ží nule. U někte­rých sním­ků této bra­tr­ské dvo­ji­ce jsem se upřím­ně bavil a tře­ba jejich sní­mek Já, mé dru­hé já a Irena pova­žu­ji za nedo­ce­ně­ný film. Nicméně na radi­kál­něj­ší humor podob­né­ho typu rov­nou zapo­meň­te.  V týd­nu bez závaz­ků se totiž o inven­ci moc nesna­ží. Sázejí totiž v pod­sta­tě celou humor­nou slož­ku sním­ku na sto­krát vidě­né, růz­ně vari­o­va­né vtíp­ky točí­cí se hlav­ně oko­lo sexu. Ne že by na tom bylo něco špat­né­ho, nicmé­ně po dvou minu­tách to omr­zí a to sní­mek má sluš­nou hodi­nu a půl.

Ono cel­ko­vě to totiž celé vypa­dá jen jako ruti­na narych­lo sesbí­ra­ná po oko­lí a pre­zen­to­va­ná jako pře­vrat­ná kome­die. Nic pro­ti kome­di­ím podob­né­ho rázu, někte­ré oprav­du poba­ví, nicmé­ně týden bez závaz­ků k nim oprav­du nepat­ří. Celý totiž půso­bí spí­še jako špat­ný vtip, do kte­ré­ho se při­mí­chal Owen Wilson. Celkově je totiž celý sní­mek hod­ně pod prů­mě­rem a závě­reč­ný kno­kaut ve for­mě něko­li­ka WTF scén pros­tě poslal film k ledu úpl­ně.

Týden bez závaz­ků je totiž pod­prů­měr­ný film kte­rý se sna­ží tvá­řit jako něco víc než je. Někomu to mož­ná sta­čí ale mně tedy roz­hod­ně ne. Spousta laci­ných frků, nechut­né­ho humo­ru a nesym­pa­tic­ké­ho obsa­ze­ní v cel­ko­vě laci­ném a odby­tém bale­ní. Podobně kva­lit­ní pro­duk­ce jsem zvyk­lý vídat v čes­kém tele­viz­ním vysí­lá­ní, ne v kině za pení­ze.

Bratři Farrellyové se roz­hod­li při­jít s dal­ší kome­dií. Co od ní čekat? Nic. Týden bez závaz­ků je nud­ná plo­chá pod­prů­měr­ná podí­va­ná, kte­rá se ani nesna­ží o tro­chu inven­ce či inte­li­gent­ní­ho humo­ru. Vše obsta­rá­vá ruti­na, humus a nezá­živ­nost, pod­po­ře­ná nevý­raz­ný­mi a nesym­pa­tic­ký­mi her­ci. Navíc veš­ke­ré pozi­tiv­ní prv­ky zabi­je napros­tý­ma WTF na kon­ci. Prostě a jed­no­du­še špat­ný film kte­rý se sna­ží být víc než je a moc mu to nejde. 


Podívejte se na hodnocení Týden bez závazků na Kinoboxu.

 Hodnocení
20%

Koktejl :
60 % Hovadina
30 % „Vtipný“ humor
5 % WTF
5 % Nesympatické herec­ké obsa­ze­ní s „pře­svěd­či­vý­mi“ výko­ny

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,32436 s | počet dotazů: 253 | paměť: 71810 KB. | 16.06.2024 - 05:46:33