Kritiky.cz > Horory > Virus Shark (2021)

Virus Shark (2021)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jediné kous­nu­tí naka­že­ným žra­lo­kem, roz­pou­tá apo­ka­ly­p­su po celém svě­tě…

Jediné kous­nu­tí žra­lo­ka zapo­ča­lo zká­zu celé­ho lid­stva. Nový vir SHVID-1 se šíří svě­tem jako lavi­na a není před ním úni­ku. Hluboko v oce­á­nu se sna­ží něko­lik věd­ců a čle­nů posád­ky z taj­né základ­ny nalézt urych­le­ně pro­ti­lék, ale do ces­ty se jim kro­mě času posta­ví i řada jiných pře­ká­žek…Režie: Mark Polonia

Rok výro­by: 2021

Délka: 74 min

Země: USA

 

Hrají:

Jamie Morgan...(Kristi Parks)

Steve Diasparra...(Rickter D’Amato)

Ken Van Sant...(Duke Larson)

Titus Himmelberger...(Gregory McLandon)

Natalie Himmelberger...(Anne Satcher)

...a dal­ší

Díky momen­tál­ní situ­a­ci, kte­rá panu­je ve svě­tě již více jak dva roky, se stá­va­jí nápl­ní fil­mů nej­růz­něj­ší viry napříč růz­ný­mi žán­ry a ten horo­ro­vý samo­zřej­mě nezů­stal poza­du. Velkou smůlou je, že se toho cho­pi­li pře­váž­ně tvůr­ci nej­hor­ších céč­ko­vých bra­ků, kte­ří jsou za jeden jedi­ný měsíc schop­ní nato­čit i čty­ři a více kous­ků, z nichž drti­vá vět­ši­na nemá abso­lut­ně žád­nou kva­li­tu a ve finá­le ani roz­po­čet. Mark Polonia je jed­nou z tako­vých reži­sér­ských kre­a­tur, kte­rý tvo­ří jeden paskvil za dru­hým a tady si vysta­čil s pou­hý­mi 182 dola­ry. Takže je vám asi jas­né, co od toho­to fil­mu čekat.

 

Ty pení­ze zřej­mě pad­li na zapůj­če­ní pro­stor (buď to byly něja­ké kan­ce­lá­ře, nebo ško­la i s bazé­nem), pro­to­že (ne)herci v tom vidi­tel­ně účin­ko­va­li zadar­mo. O něja­kých herec­kých výko­nech se nedá mlu­vit ani omy­lem – to už i ochot­ní­ci před­vá­dí lep­ší show, to samé pla­tí o pod­prů­měr­ných digi­tál­ních efek­tech, bar­vič­kách mís­to krve a tuně otřes­ných dia­lo­gů, kte­ré by i děc­ka na dru­hém stup­ni základ­ní ško­ly doká­za­li napsat lépe. Samotní žra­lo­ci až byli napros­to otřes­ně udě­la­ní, byli para­dox­ně asi tím nej­za­jí­ma­věj­ším na celém fil­mu. Nechápu proč má Polonia pořád potře­bu do svých fil­mů rvát něko­ho, kdo téměř celou dobu dělá tak­zva­nou revi­zi objek­tu, palu­by, cho­dí s papí­rem v ruce a kle­pe do vše­ho tuž­kou nebo šrou­bo­vá­kem. Tomu říkám expert na opra­vy. Tohle se ani při tro­še dob­ré vůle pros­tě neda­lo brát ani jako paro­die na žra­lo­čí fil­my, či nej­růz­něj­ší viro­vé apo­ka­ly­psy.

 

V nepo­sled­ní řadě se při­znám, že ač film trvá jen 74 minut, dodí­val jsem se na něj natři­krát. Ne snad z toho, že by mi bylo špat­ně po sil­vestrov­ské osla­vě, stej­ně neby­lo co sla­vit – ale tohle se pros­tě neda­lo dodí­vat na jeden zátah. A špat­ně se mi udě­la­lo až ze samot­né­ho fil­mu. Tohle je kla­sic­ký pách­nou­cí fil­mo­vý ODPAD, ale nulu tomu nako­nec pře­ce jenom nedám, pro­to­že hlav­ní­ho adep­ta na nej­hor­ší film roku 2021, mám ješ­tě scho­va­né­ho v zálo­ze (šuplí­ku) a ten už by potom nešel ohod­no­tit.


Hodnocení:

10% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,68361 s | počet dotazů: 254 | paměť: 72020 KB. | 21.04.2024 - 23:02:46