Kritiky.cz > Horory > Warning Sign (1985)

Warning Sign (1985)

rp Warning Sign 1985.jpg
rp Warning Sign 1985.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Takhle to dopa­dá, když mís­to vět­ší kuku­ři­ce, udě­lá bak­te­rie z lidí agre­siv­ní šílen­ce…    

V malém ame­ric­kém měs­teč­ku se nalé­zá bio­lo­gic­ká labo­ra­toř, kde se pod zášti­tou účin­ných pes­t­i­ci­dů a pod­půr­ných bak­te­rií k růstu plo­din pro­vá­dí taj­ný vědec­ký výzkum, o kte­rém ví jen oprav­du málo zasvě­ce­ných pra­cov­ní­ků. Doktor Nielsen zde ve sku­teč­nos­ti pro­vá­dí poku­sy na vytvo­ře­ní taj­né bio­lo­gic­ké zbra­ně. Jednoho dne dojde k neho­dě a nebez­peč­ná bak­te­rie infi­ku­je všech­ny ve své blíz­kos­ti. Dojde k popla­chu a celý kom­plex je her­me­tic­ky uza­vřen a spo­leč­ně s ním i drti­vá vět­ši­na zaměst­nan­ců, kte­rá pro­za­tím nemá o nebez­pe­čí ani potu­chy. Jediná kdo si pro­za­tím zacho­vá­vá chlad­nou hla­vu, je pra­cov­ni­ce bez­peč­nos­ti Joanie, kte­rá spus­tí poplach a postu­pu­je pod­le bez­peč­nost­ní­ho pro­to­ko­lu. Kontaktuje nad­ří­ze­né slož­ky i své­ho man­že­la, míst­ní­ho šeri­fa. Infikování zaměst­nan­ci se však záhy mění v agre­siv­ní šílen­ce, kte­ří začnou úto­čit a zabí­jet ty dosud nena­ka­že­né. Zoufalý šerif se roz­hod­ne vyhle­dat dok­to­ra Fairchilda, jedi­né­ho člo­vě­ka, kte­rý před časem z pro­jek­tu ode­šel a mohl by vědět, jak to celé zasta­vit, nebo nalézt pro­ti­lát­ku. Času je však zou­fa­le málo, navíc se začí­na­jí bou­řit míst­ní oby­va­te­lé, kte­ří mají v kom­ple­xu své blíz­ké a Joanie musí čelit neu­stá­lým úto­kům naka­že­ných. Jenže jak dlou­ho doká­že ješ­tě odo­lá­vat?Český název: Varovný sig­nál

Režie: Hal Barwood

Rok výro­by: 1985

Délka: 99 min

Země: USA

 

Hrají:

Sam Waterston...(Cal Morse)

Kathleen Quinlan...(Joanie Morse)

Jeffrey DeMunn...(Dr. Dan Fairchild)

Richard Dysart...(Dr. Nielsen)

Yaphet Kotto...(Major Connolly)

G.W. Bailey...(Tom Schmidt)

...a dal­ší


Tento sci-fi film s horo­ro­vý­mi prv­ky je nej­čas­tě­ji při­rov­ná­ván k The Crazies (1973), kte­rý nato­čil George A. Romero. I zde se vidi­tel­ně jed­ná o jis­tou kri­ti­ku vlá­dy a taj­ných vědec­kých expe­ri­men­tů s bio­lo­gic­ký­mi zbra­ně­mi. Ve své době bylo tohle pro spous­tu Američanů dost citel­né téma a našlo se dost fil­ma­řů, kte­ří se nebá­li jej pou­ži­tých ve svých fil­mech. Navíc i zde se opros­tí­me od něja­kých zom­bí­ků, ale naka­že­ní lidé nám tu jsou pre­sen­to­vá­ni spí­še jako vyso­ce agre­siv­ní a šíle­ní jedin­ci, kte­ří se pros­tě nedo­ká­ží ovlá­dat, ale přes­to si jsou tak nějak vědo­mi, co prá­vě děla­jí. Díky tomu se i divá­ci dočka­jí něko­li­ka oprav­du pove­de­ných pasá­ží, ve kte­rých nebu­de chy­bět sluš­ná atmo­sfé­ra i men­ší por­ce napě­tí a vcel­ku uspo­ko­ji­vý počet mrtvých.

 

Nejprve však musí­me pře­kous­nout poně­kud poma­lej­ší roz­jezd, kte­rý moc záživ­né tem­po oprav­du neměl. Nicméně když jsem popr­vé uvi­děl G. W. Baileyho, hned jsem si vzpo­mněl na jeho roli Harrise v Policejní aka­de­mii a ani mě moc nepře­kva­pi­lo, že to byl prá­vě on, kdo vlast­ně roz­pou­tat tam­ní epi­de­mii. Byla jen vel­ká ško­da, že se tvůr­ci nedo­ká­za­li více odvá­zat a nabíd­nout nám ješ­tě drs­něj­ší podí­va­nou. Nakažených tu bylo dost, sem tam křu­pl něja­ký ten vaz, jin­de zaúřa­do­va­la seky­ra či pla­me­no­met, ale na můj vkus toho bylo v rám­ci mož­nos­tí (nabíd­ky) doce­la málo.

 

Jenže tady se kla­dl důraz spí­še na dra­ma­tič­nost dané situ­a­ce. Což sebou při­nes­lo však i něko­lik dost nere­ál­ných a hlav­ně nelo­gic­kých momen­tů (pře­de­vším těch, kte­ré se ode­hrá­va­ly před kom­plexem mezi oby­va­te­li – vojá­ky a šeri­fem, ehm rych­lou výro­bou séra…), to bych ale nechtěl více roz­pitvá­vat, abych nevy­zra­dil úpl­ně všech­no. Herecké obsa­ze­ní taky neby­lo vůbec špat­né, jen jsem si tu ten­to­krát nena­šel žád­nou vylo­že­ně oblí­be­nou posta­vu – což ale byla hlav­ně vina scé­náris­tů. I přes někte­ré nedo­stat­ky ale vidím Varovný sig­nál spí­še jako sluš­né prů­měr­né sci­fi béč­ko, kte­ré urči­tě ztrá­tou času není. Máte-li rádi podob­né fil­mu o agre­siv­ních virech - bak­te­ri­ích, tak na to urči­tě mrk­ně­te. 


Hodnocení:

50%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Čarodějnictví: globální historie25. října 2017 Čarodějnictví: globální historie Významný německý historik v této publikaci přináší mnoho nových informací, jež se opírají o nejnovější historické a antropologické výzkumy. V Německu vyšla v roce 2005 a představuje […] Posted in Recenze knih
  • Jan Hus10. ledna 2016 Jan Hus https://www.youtube.com/watch?v=uiCRVRvxVmc Posted in Videa
  • Husk (2011)27. srpna 2012 Husk (2011) Šest let po natočení stejnojmenného shortu se konečně podařilo natočit i celovečerní film. K mé velké nevoli jsem se však příliš velkého zlepšení nedočkal. Pětice […] Posted in Horory
  • Californication - Recenze1. října 2008 Californication - Recenze Californication - Recenze 27.11.2007 serialy Přečteno: 882 krát […] Posted in Seriály
  • n200710110829 Mind112. října 2007 Lovci myšlenek (Mindhunters) Ten? Ten? Ten? Kdo půjde z kola ven? Film o agentech FBI na opuštěném ostrově, kde mají v rámci výcvikového programu dopadnout fiktivního zločince. Brzy ale někdo začne vraždit doopravdy - […] Posted in Filmové recenze
  • Survivor - Daniel Sebastian Štrauch19. ledna 2022 Survivor - Daniel Sebastian Štrauch Daniel Sebastian Štrauch alias GoGoManTV (* 24. září 1996 Bratislava), známý také pod přezdívkou GoGo je nejodebíranější slovenský youtuber, let's player a vlogger. Je označován za […] Posted in Články
  • Hobo: Tough Life (krátká recenze nejnávykovější hry na světě)18. října 2022 Hobo: Tough Life (krátká recenze nejnávykovější hry na světě) Hobo: Tough Life je vysoce návykový simulátor bezdomovce. Česká Indie 1st person Hra je příjemně lowcost s minimalistickým českým dabingem, který očividně provozovali neherci a obsahem […] Posted in Recenze her
  • Historie předávání cen Golden Globe Awards13. ledna 2016 Historie předávání cen Golden Globe Awards Před několika dny jsme se dozvěděli výsledky již třiasedmdesátého ročníku udělování prestižního ocenění Golden Globe Awards - Zlatý Glóbus, které slouží jako taková předzvěst pro udílení […] Posted in Články
  • M (1931)12. června 2013 M (1931) V berlínských ulicích řádí vrah malých holčiček. Policie je bezradná a tak se do případu vloží samo podsvětí… Berlínem poslední dobou otřásá děsivé řádění vraha malých […] Posted in Horory
  • Hitman: Agent 4726. srpna 2015 Hitman: Agent 47 Hitman: Agent 47 se soustředí na elitního nájemného vraha, který byl pomocí genetiky stvořen jako dokonalý stroj na zabíjení. Je známý pouze podle dvou posledních čísel čárového kódu […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,39741 s | počet dotazů: 252 | paměť: 71848 KB. | 18.07.2024 - 13:24:33