Kritiky.cz > Horory > You’re Next (2011)

You’re Next (2011)

rp YoureNext cover.jpg
rp YoureNext cover.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Oslava výro­čí se změ­ní v krva­vá jat­ka.

Manželé Davisonovi sla­ví kula­té výro­čí svat­by a tak se roz­hod­nou pozvat své čty­ři děti a jejich part­ne­ry, aby tuto význam­nou udá­lost osla­vi­li spo­leč­ně v jejich novém domě a utu­ži­li špat­né rodin­né vzta­hy. Jenže již při veče­ři započnou hád­ky, kte­ré pře­ru­ší smrt jed­no­ho z hos­tů. Neznámí útoč­ní­ci v mas­kách začnou dům ostře­lo­vat kuší, nastá­vá pani­ka, křik a pláč. Nikdo nechá­pe, proč si vybra­li prá­vě je, ale všem je jas­né že s tím cizin­ci nepře­sta­nou, dokud nebu­dou všich­ni mrt­ví. Teror může začít, z domu se stá­vá past a mrtvých začne při­bý­vat…

Režie: Adam Wingard
Rok výro­by: 2011
Délka: 95 min
Země: USA
Hrají:
Sharni Vinson …(Erin)
AJ Bowen …(Crispian)
Nicholas Tucci …(Felix)
Wendy Glenn …(Zee)
Joe Swanberg…(Drake)
…a dal­ší

Potřeboval jsem zase pau­zu od zví­ře­cích kous­ků a tak můj pohled padl na ten­to ame­ric­ký sla­sher s pří­hod­ným názvem. No a tak jsem si řekl „Jsi dal­ší na řadě“. Slyšel jsem na film doce­la dob­ré ohla­sy, tak­že jsem si sli­bo­val kva­lit­ní podí­va­nou. No a ono ejhle. You’re Next má oprav­du slib­ný roz­jezd a to nemlu­vím jen o té dívči­ně v roze­pnu­té košil­ce. Maskované vra­hy mám rád (zvlášť když jejich totož­nost neznám hned od úvod­ní půl­ho­di­ny), jejich mas­ky byly cel­kem sluš­né a hlav­ně nemě­li žád­né sli­to­vá­ní. To mám rád, tak­že jsem se těšil, jaká jat­ka budou pokra­čo­vat. 

Jenže potom při­šel útlum, zapří­či­ně­ný nut­ným sezna­mo­vá­ním s celou „Davisonovic famí­lií“ a já se začal nudit. Kromě již hod­ně pře­stár­lé Barbary Crampton a dvou pohled­ných holek mi byl zby­tek osa­zen­stva dost nesym­pa­tic­ký a to jsem ješ­tě netu­šil, že se z hlav­ní hrdin­ky sta­ne žen­ská vari­a­ce „RAMBA“. Jo já zapo­mněl, že žila v rezer­va­ci, kde jí táta učil lovit na pyt­lač­ku, vyrá­bět důmy­sl­né pas­ti a necí­tit bolest. No byl to doce­la úsměv­ný pohled na postup­nou eli­mi­na­ci pro­tiv­ní­ků. Tvůrci se oprav­du sna­ži­li, aby divá­ka zaujmu­li co nej­vět­ším počtem mrtvých a hlav­ně způ­so­by zabi­tí (někte­ré z nich byli váž­ně půso­bi­vé, to při­zná­vám), což je taky důvod, proč tomu dám lep­ší prů­měr, ale jinak tenhle film urči­tě žád­nou vel­kou díru do svě­ta neu­dě­lal. A neza­chrá­ni­la to ani pří­tom­nost reži­sé­ra Ti Westa. Navíc to na mě bylo moc uřva­né a někte­ré situ­a­ce dost nevě­ro­hod­né. Už jsem teda viděl lep­ší „Home Invasion“, kte­ré měli lep­ší tem­po, vyvá­že­něj­ší atmo­sfé­ru a hlav­ně jsem v nich té boles­ti a zdě­še­ní věřil.

Každopádně je ten­to kou­sek zají­ma­vým nápa­dem, jak rych­le při­jít k penězům, když už se o ně nechci dělit. Jen nevím, jest­li bych měl na tohle žalu­dek. Nicméně pove­de­ná rodin­ka to byla, to vám teda povím a jak si byli všich­ni podobní…Asi nej­víc mě mrze­lo to, že si tady nikdo více nepo­hrál s postup­nou gra­da­cí atmo­sfé­ry, chtě­lo to více leka­cích scén a detail­něj­ší zábě­ry na smrt jed­not­li­vých postav (drát, pod­říz­nu­tí hrd­la byli v pořád­ku, ale co dal­ší­ho…). No abych to tedy nějak ukon­čil: čekal jsem roz­hod­ně víc, leč dosta­lo se mi jen dal­ší­ho prů­měr­né­ho kous­ku, kte­rý je mno­hý­mi zby­teč­ně nad­hod­no­co­ván.

Hodnocení:
60%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,35013 s | počet dotazů: 269 | paměť: 71838 KB. | 20.07.2024 - 23:14:15