Kritiky.cz > Horory > Crow: City of Angels (1996)

Crow: City of Angels (1996)

rp thumbCoverMain.jpeg
rp thumbCoverMain.jpeg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vrána, stráž­ky­ně mrtvých duší je zpět, aby dovo­li­la Ashe Corvenovi vrá­tit se mezi živé a pomstít se za svou nepo­tresta­nou smrt.

Sarah ve svých snech vidí vraž­du něja­ké­ho muže a jeho syna na kra­ji mola. Neustále se jí vra­cí nejen vra­žed­ná scé­na, ale i vrá­na, kte­rá se v něm taky vysky­tu­je. Až jed­no­ho dne se sta­ne, že uvi­dí živou vrá­nu, kte­rá při­lét­la až do její­ho pod­krov­ní­ho bytu. Není to však popr­vé, co jí vidí, pro­to­že i její pří­tel Erik ji měl jako svůj dopro­vod, když byla mlad­ší. Vrána ji dove­de až k molu, kde uvi­dí vyno­řit se mla­dé­ho muže, kte­rý však omdlí a ona ho odve­ze k sobě domů. Tím mužem je Ashe Corven, býval oby­čej­ným opra­vá­řem aut a jeho jedi­ným vel­kým potě­še­ním byl syn. Jenže jed­né osud­né noci usly­še­li výstře­ly a zvě­da­vost syna zapří­či­ni­la to, že si jich všimli čle­no­vé míst­ní­ho gan­gu a oba je svá­za­li, zastře­li­li a svrh­li z mola. Jenže nikdo nebyl za ten­to zlo­čin potres­tán, a tak vrá­na (stráž­ky­ně mrtvých) při­ve­de jeho duši na den oslav Svátku mrtvých zpět na Zemi, aby se mohl pomstít. Ashe tak nastu­pu­je se svou novou vizá­ží, kože­ný­mi had­ra­mi a motor­kou na ces­tu pomsty jen v dopro­vo­du vrá­ny. Musí najít a zabít pěti­ci vra­hů v čele s dro­go­vým bos­sem a vlád­cem toho­to měs­ta Judahem.

Český název: Vrána:Město andě­lů
Režie: Tim Pope
Rok výro­by: 1996
Délka: 84 min
Země: USA

Hrají:
Vincent Perez ... (Ashe Corven)
Mia Kirshner ... (Sarah)
Richard Brooks ... (Judah Earl)
Iggy Pop ... (Curve)
Vincent Castellanos ... (Spider Monkey)
...a dal­ší

Máme zde dru­hý film o mystic­ké vrá­ně, kte­rá doká­že vrá­tit na Zem zblou­di­lé duše mrtvých, kte­ří byli nedob­ro­vol­ně zabi­ti, aby se pomsti­li a našli tak svůj klid. Po dvou letech při­šlo na svět pokra­čo­vá­ní veli­ce úspěš­né­ho prv­ní­ho dílu, jen­že ten­to­krát už bez zesnu­lé­ho Brendona Lee. A to je prá­vě kámen úra­zu toho­to fil­mu. Přitom se na začát­ku zdá­lo, že by mohl film být stej­ně úspěš­ný jako jed­nič­ka. Rozpočet byl dva­krát vět­ší než před­tím –13 mili­ó­nů, ale zisk byl jen 26 mili­o­nů a při­tom jed­nič­ka měla vklad 6 mili­o­nů a zisk 94 mili­o­nů. Tomu říkám pro­pad jako blá­zen.

Režisérského křes­la se ten­to­krát ujal Tim Pope, kte­rý byl vlast­ně začá­teč­ník a jeho tvor­bou byl pou­ze jeden seri­ál a krát­ko­me­tráž­ní sní­mek, což byly pro­pa­dá­ky. Tento film byl jeho prv­ním vel­kým tes­tem, ve kte­rém však moc neu­spěl. Neříkám, že by byl až tak hroz­ný, jen­že všich­ni ho srov­ná­va­li s jed­nič­kou a bylo jas­né, že kopí­ro­vá­ní někte­rých scén a podob­ný scé­nář fanouš­ky nemohl uspo­ko­jit. Jediné co se zatím Popemu poved­lo, je muzi­kál Bowie: The Video Collection.

Literární před­lo­hu opět vytvo­řil autor komi­xo­vé před­lo­hy James O’Barr a scé­náris­ta David S. Goyer. Za kame­ru si stou­pl Jean-Yves Escoffier, kte­rý má za sebou i tako­vé fil­my, jako Lidská skvr­na a 15 minut. Hudební strán­ku si vza­ly na sta­ros­ti tako­vé sku­pi­ny jako White Zombie, Korn a samot­ný Iggy Pop. Soundtrack se stal tím nej­lep­ším, co film nabí­dl a co si z toho osvo­ji­li fanouš­ci prv­ní­ho dílu.

Hlavní roli dostal Vincent Perez, kte­rý sice před­ve­dl pro mě sluš­ný výkon, ale v očích fanouš­ků se stal tím nej­hor­ším her­cem z fil­mu a ješ­tě dnes mu nemů­žou při­jít na jmé­no. Prostě se mu nepo­da­ři­lo nahra­dit „bož­ské­ho“ Leeho, kte­rý zůsta­ne navždy v srd­cích skal­ních fanouš­ků Vrány. V roli dospě­lé Sarah se před­sta­vi­la Mia Kirshner a svým uhran­či­vým pohle­dem a malý­mi rty si pod­ma­ni­la rozhně­va­né pub­li­kum, kte­ré ozna­či­li jí samot­nou za jeden z nej­lep­ších prv­ků v celém fil­mu. Vidět jste ji moh­li ve fil­mech Bulšit, Mad City atd.

No a nej­zná­měj­ším je samo­zřej­mě famóz­ní zpě­vák a legen­da 60. a 70. let Iggy Pop. Tento zpě­vák před­vá­děl na svých kon­cer­tech nesku­teč­né věci, jako sebe poško­zo­vá­ní, řezal se stře­py, pli­val na pub­li­kum, cho­dil v bláz­ni­vých kos­tý­mech nebo úpl­ně nahý. Jeho nej­vět­ším pro­blé­mem byl hero­in a jiné dro­gy. Díky dal­ší­mu zpě­vá­ko­vi Davidovi Bowiemu se zba­vil závis­los­ti. Ještě dnes spo­lu­pra­cu­je v hudeb­ní bran­ži. Co se týče fil­mu, tam hrál čle­na gan­gu a jeho pře­zdív­ka Křivák a výraz šílen­ství v obli­če­ji dala prů­chod snad jed­né z nej­lep­ších postav toho­to fil­mu.

Možná je ško­da, že vět­ši­na z nás divá­ků vidě­la prv­ní díl dřív než dvoj­ku, pro­to­že je jas­né, že se jí tenhle film nemů­že vyrov­nat a mož­ná by jsme si ji doká­za­li víc vychut­nat. Jenže pros­tě J. Peréz není Brandon Lee a v tom je ten zásad­ní pro­blém.

Hodnocení:
Dalším vel­kým mínu­sem jsou obe­hra­ně podob­né scé­ny z jed­nič­ky, malá ori­gi­na­li­ta a sla­bé kuli­sy a efek­ty. Za to dob­rým pozi­ti­vem jsou Mia Kirshner a Iggy Pop. Já jsem fanouš­kem této fantasy-mysteriozní série, tak­že budu asi zau­ja­tý, ale pod­le mě si ten­to sní­mek zaslou­ží 40%.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,06545 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71954 KB. | 13.04.2024 - 08:22:08