Kritiky.cz >

#1984: Malý princ a Hadova planeta - 70 %

Malý princ a Hadova planeta (Le Petit Prince 24: La planète du Serpent)Vydalo nakladatelství Mladá fronta v pevné vazbě v roce 2016. Původně vyšlo v roce 2016 jako "Le... Read more »

#1979: Pozor, v knihovně je kocour! - 80 %

Pozor, v knihovně je kocour!Vydalo nakladatelství Mladá fronta v pevné vazbě v roce 2019. Vydání má 96 stran a prodává se v plné ceně za 299 Kč.Scénář: Klára SmolíkováKresba:... Read more »

Miluje obě své děti, zachránit však může jen jedno

Madeleine měla všech­no, o čem sni­la. Nádherný dům, odda­nou nej­lep­ší kama­rád­ku Lucy, sta­rost­li­vé­ho man­že­la Doma a roz­to­mi­lá dvoj­čát­ka Aidana a Annabel. Zdá se, že se od ní štěs­tí nemů­že odvrá­tit. V den desá­tých... Read more »

Teď mlč je vydařeným debutem Emily Elgarové

Když v Nemocnici Svaté Kateřiny na jed­not­ce inten­ziv­ní péče skon­čí mla­dá žena Cassie Jensenová, ihned se o ni začne zají­mat vrch­ní sest­ra Alice. Její nová paci­ent­ka se jí zdá pově­do­má a když... Read more »

Jaká tajemství ukrývá Zázračný svět včel?

Včely a med zná asi úpl­ně kaž­dý. Jak ale vypa­dá běž­ný život vče­ly medo­nos­né? Jak vzni­ká med? A jak dlou­ho vče­lám trvá, než ho nasbí­ra­jí plnou skle­nič­ku? Nejen na tyhle otáz­ky... Read more »

František Emmert - Holocaust

Masová vraž­da šes­ti mili­onů evrop­ských Židů spácha­ná v letech 1941 až 1945 se dnes nazý­vá holo­caust. Nacisté teh­dy chtě­li vyhla­dit všech­ny oso­by židov­ské­ho původu, včet­ně dětí a sta­rých lidí. Nikdo z nich... Read more »

Jane Corryová - Pokrevní sestra

Sestry Kitty a Alison vedou odliš­né živo­ty. Kitty žije v ústa­vu. Nedokáže pro­mlu­vit a neho­du, kte­rá ji do ústa­vu dosta­la, si vůbec nevy­ba­vu­je. Nevzpomíná si ani na svůj pře­de­šlý život. Alison je... Read more »

Skryté okno - kniha

Za posled­ní týd­ny nová nájem­ni­ce pro­ži­la hod­ně zvlášt­ních nocí ve svém bytě. Koukala z okna na sil­ni­ci, kde jez­di­la auta hned poté i na hvězdy. Zvuky ven­kov­ní kuli­sy už vlast­ně ani... Read more »

Šest krát dva - kniha

Desiré Rosenkvistové se dostal do rukou dost zvlášt­ní dopis. Pisatelkou byla jis­tá žena, kte­rá už se dva měsí­ce potý­ka­la se zvlášt­ní­mu zvu­ky u sebe doma. Připadalo jí to, jako­by byl... Read more »

Sexy farmář - kniha

Roxie Callahanová pochá­zí sice z malin­ké­ho měs­teč­ka, ale už roky žije v Hollywoodu, kde vaří pro ty nej­zhýč­ka­něj­ší panič­ky, kte­ré tu vůbec jsou. Zrovna vaři­la pro jed­nu z nich - Mitzi St.... Read more »

Zmizení Šimona Šťopky - kniha

Emily vypa­dá jako vcel­ku nor­mál­ní men­ší hol­čič­ka, ale není to tak úpl­ně prav­da. Je totiž spo­lu­ma­ji­tel­kou fir­my Křídla a spol. což je vílí detek­tiv­ní kan­ce­lář. Sdílí ji s mno­ha zvlášt­ní­mi bytost­mi,... Read more »

Jane Corryová - Manželova žena

Když se mla­dá advo­kát­ka Lily pro­vdá za Eda, je odhod­lá­na nechat minu­lost za sebou a začít odz­no­va. Pak ale začne pra­co­vat na svém prv­ním při­pa­du vraž­dy a sezná­mí se s Joem, odsou­ze­ným... Read more »

Vandal a já aneb Kůň pro radost - kniha

Hana Hozová je nor­mál­ní mla­dá žena, kte­rá napsa­la svo­je vzpo­mín­ky na obdo­bí štěs­tí s jejím koněm Vandalem, fami­lier­ně zva­ným Vandýsek. Všechno zača­lo vlast­ně náhod­ně. Červenec roku 2004 a gri­lo­vá­ní s pří­te­lem a otcem... Read more »

Josefína a bytosti - kniha

Josefína Slámová na prv­ní pohled vypa­dá jako nor­mál­ní pat­nác­ti­le­tá hol­ka. Chodí do ško­ly, do devá­té tří­dy, tak­že je jí pat­náct let. Její rodi­če – fyzi­kář­ka a che­mik, z ní chtě­jí mít... Read more »

Roman Šmucler – Nevěřte ani mě aneb špinavé triky i neuvěřitelné možnosti estetické medicíny 80%

Plastická chi­rur­gie řeší nejen poúra­zo­vé sta­vy či vro­ze­né defor­ma­ce, ale také a to čím dál více este­tic­ké zákro­ky paci­en­tů, kte­rý mají něče­ho málo či nao­pak až moc. Se vzrůs­ta­jí­cím zájmem o tyto typy... Read more »

Joseph Joffo - Z Paříže do Paříže

Dva brat­ři, dese­ti­le­tý Joseph a dva­nác­ti­le­tý Maurice Joffové, žijí v Paříži s rodi­či a star­ší­mi brat­ři, kte­ří pra­cu­jí spo­leč­ně s otcem v rodin­ném holič­ství. Čas trá­ví stej­ně jako jiní klu­ci v jejich věku – ško­lou, pou­lič­ný­mi... Read more »

Titeuf - Má mě ráda? - kniha

Titeuf je už vět­ší kluk, kte­rý cho­dí do ško­ly, má malou sestřič­ku a zají­má se o hol­ky, ty však o jeho oso­bu vůbec. Jednou ráno se mu zdá pří­šer­ný sen – sta­ne... Read more »

Malý princ - Malý princ a Hadova planeta

Malý princ se i s Liškou vrá­til z dal­ší výpra­vy, kde musel čelit dal­ším pře­káž­kám, kte­ré mu při­pra­vil Had, ale vymo­ta­li se z toho a Malý princ poslal své milo­va­né Růži o tom všem dopis.... Read more »

Šofér, který změnil dějiny

Atentát na Františka Ferdinanda, násled­ní­ka trů­nu, kte­rý se ode­hrál 28. červ­na 1914 v Sarajevu, je zná­má a his­to­ri­ky dopo­drob­na zpra­co­vá­na udá­lost. Kniha Šofér, kte­rý změ­nil ději­ny je poku­sem o inter­pre­ta­ci sara­jev­ských udá­los­tí pří­mo... Read more »

Tajná válka Coco Chanel

Gabrielle „Coco“ Chanel stvo­ři­la vzhled moder­ní ženy a vybu­do­va­la mód­ní impé­ri­um. Její život mezi lety 1941 až 1954 zůstá­val tajem­stvím, o kte­rém nemlu­vi­la ani ona, ani auto­ři jejích živo­to­pi­sů. S prav­dou o tom,... Read more »

Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce

Wendy Hillingová trpí vzác­nou gene­tic­kou vadou ozna­čo­va­nou jako nemoc motý­lích kří­del. Ta způ­so­bu­je, že se jí při sebe­men­ším nára­zu trhá kůže a naska­ku­jí puchý­ře. Zlatý retrí­vr Ted, kte­ré­ho Wendy spo­lu s „Psími... Read more »

Deník mimoňky - Příběhy NESCHOPNÝ psí chůvy

Oblíbená mimoň­ka Nikki Maxwellová se vra­cí již po desá­té a při­ná­ší dal­ší vár­ku pří­bě­hu ze své­ho živo­ta, tra­pa­sů i šíle­ných nápa­dů. Ve sna­ze pomoct své­mu ido­lo­vi Brandonovi se roz­hod­ne posta­rat se o sedm... Read more »

Jan Masaryk - Pravdivý příběh

Kniha Jan Masaryk, na níž se autor­sky podí­le­li Pavel Kosatík a Michal Kolář, sli­bu­je čte­ná­řům při­nést uce­le­ný a objek­tiv­ní živo­to­pis Jana Masaryka. Zejména pozd­ní osud Jana Masaryka je i po letech stá­le ješ­tě... Read more »
Stránka načtena za 2,78893 s | počet dotazů: 205 | paměť: 47910 KB. | 14.06.2024 - 20:02:58