Kritiky.cz > Recenze knih > Roman Šmucler – Nevěřte ani mě aneb špinavé triky i neuvěřitelné možnosti estetické medicíny 80%

Roman Šmucler – Nevěřte ani mě aneb špinavé triky i neuvěřitelné možnosti estetické medicíny 80%

Roman Šmucler
Roman Šmucler
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Plastická chi­rur­gie řeší nejen poúra­zo­vé sta­vy či vro­ze­né defor­ma­ce, ale také a to čím dál více este­tic­ké zákro­ky paci­en­tů, kte­rý mají něče­ho málo či nao­pak až moc.
Se vzrůs­ta­jí­cím zájmem o tyto typy ope­ra­cí a počtem pro­ve­de­ných ope­ra­cí ros­te i počet nepo­ve­de­ných ope­ra­cí, rekla­ma­cí a také reo­pe­ra­cí, kdy chy­ba nepo­ve­de­né­ho zákro­ku může být na stra­ně jak špat­ně vybra­né­ho chirurga/kliniky či špat­né poo­pe­rač­ní péči na stra­ně paci­en­ta, kte­rý nedbal instruk­cí lékaře.Většina důle­ži­tých věcí se nedá uspě­chat, což dvoj­ná­sob pla­tí při roz­ho­do­vá­ní o zása­hu do těla a taky důvo­dem k sepsá­ní této kni­hy, kte­rá slou­ží jako prů­vod­ce chi­rur­gie i jako pří­ruč­ka jak nena­le­tět.

Je to vel­ký byz­nys s lid­skou nespo­ko­je­nos­tí a pro­to­že vět­ši­na
plas­tic­kých chi­rur­gů se sami ozna­ču­jí zrov­na za ty nej­lep­ší odbor­ní­ky na váš pro­blém, roz­ho­dl se napsat maji­tel kli­ni­ky Asklepion doc.MUDR. Roman Šmucler, CSc ve spo­lu­prá­ci s novi­nář­kou Petrou Hátlovou tuto kni­hu, kde dává základ­ní typy pod­le čeho si vybrat nej­lep­ší­ho plas­tic­ké­ho chi­rur­ga, co vše se dá pomo­cí moder­ní plas­tic­ké chi­rur­gie vylep­šit až po rady jak nena­le­tět na špi­na­vé tri­ky a faleš­né sli­by, ale nechy­bí také úva­hy o tom proč je krá­sa důle­ži­tá či proč stár­ne­me.

Autor na úvod popi­su­je své pohnut­ky k napsá­ní této kni­hy, kte­ré mají čte­ná­ře či bodou­cí kli­en­ty este­tic­ké medi­cí­ny sezná­mit s mož­nost­mi este­tic­ké medi­cí­ny, od popi­su jed­not­li­vých zákro­ků, ope­rač­ních metod, fází hoje­ní až po las­ka­vé meto­dy pod­vod­ní­ků, kte­ré můžou vést ke kata­stro­fě.

Popisuje nej­čas­těj­ší pro­blémy kli­en­tů, se kte­rý­mi navště­vu­jí plas­tic­kou chi­rur­gii napří­klad : jizvy, říd­nu­tí vla­sů, akné, celu­li­ti­da, strie, kož­ní výrůst­ky, nad­měr­né poce­ní, kře­čo­vé žíly, met­lič­ky, pokles­lé obo­čí, ochlu­pe­ní, tvar nosu, rhi­no­plas­ti­ka, dekolt, malá prsa, vel­ká prsa.
U kaž­dé­ho popsa­né­ho pro­blé­mu je vysvět­le­ná pří­či­na vzni­ku, léčeb­né meto­dy, mož­nos­ti jeho odstra­ně­ní a postup poo­pe­rač­ní péče i to pod­le čeho si vybrat chi­rur­ga na urči­tý pro­blém.

Kniha je roz­dě­le­na do něko­li­ka kapi­tol, kde je u kaž­dé­ho zdra­vot­ní­ho zákro­ku podrob­ně vysvět­le­na meto­da ods­ta­ně­ní pro­blé­mu v jed­not­li­vých kro­cích, jaké se pou­ží­va­jí na to lékař­ské pří­stro­je jako jsou Lasery, Radiofrekvence, Liposukce, výpl­ně ( Botolotuxin, Kyselina Hyaluronová ), či Chemický pee­ling a nebo pří­stro­je na for­mo­vá­ní posta­vy.
Součástí kapi­tol je popsá­ní špi­na­vých triků/varovných pří­zna­ků pomo­cí častých frá­zí, jak při kon­zul­ta­ci na kli­ni­ce poznat, že lékař nejed­ná fér.

Kniha je pře­hled­ná, čti­vá, sro­zu­mi­tel­ně napsa­ná pro nezna­lý v obo­ru, kte­rý o něja­kém zákro­ku uva­žu­jí. Několik kapi­tol je obo­ha­ce­no o náčr­ty zákro­ků a foto­gra­fie. Líbili se mi i pří­běhy z ordi­na­ce, kte­rých tam je ale bohu­žel málo, snad aby se nedo­tkl býva­lých paci­en­tů. Dalším plu­sem je pou­káz­ka v kni­ze, za kte­rou dosta­ne­te 300 Kč sle­vu na kon­zul­ta­ci v Asklepionu.

k objed­ná­ní zde : https://www.kosmas.cz/knihy/186564/neverte-ani-mne/

Autor : Petra Hátlová, Roman Šmucler
Hodnocení : 80%
Nakladatel : Mladá Fronta
ISBN : 978-80-204-3123-3
Vázaná, 384 stran, 14.5 - 21.5 cm


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,90243 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71867 KB. | 18.07.2024 - 17:24:45