Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Survivor - 24. díl (SK - 43,44.) -„Vláďa někde něco, protože Vláďa nikde nic“

Survivor - 24. díl (SK - 43,44.) -„Vláďa někde něco, protože Vláďa nikde nic“

VC
VC
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Uplynulo 52 dní a bohu­žel jich ješ­tě mno­ho zbý­vá. Samozřejmě, s blí­ží­cím se kon­cem to začí­ná být o něco zají­ma­věj­ší, ale už je to neu­vě­ři­tel­ně dlou­hé.

SK-43. díl

Dnes začí­ná­me roz­ho­vo­rem Johy a Nicol, kde se Johy dozví­dá, že jako jedi­ná může pora­zit Vláďu. Už tady jí musí bli­kat žárov­ka a měla by to vel­mi rych­le oto­čit pro­ti Nicole, pro­to­že ten­to duel se může stát sku­teč­nos­tí. Vláďa to ví a už o Nicol začí­ná deba­to­vat. Začne s Veve, kte­rá se zdá, že už se ho pev­ně drží. A mys­lím, že si také uvě­do­mu­je, že Nicol je hroz­bou.

Ale to už se ply­nu­le dostá­vá­me k sou­tě­ži o imu­ni­tu. Tentokrát jsou hrá­či roz­dě­le­ni losem do tro­jic. Velmi zají­ma­vé však bylo slo­že­ní těch­to sku­pin. První z nich byla sku­pi­na prů­měr­ných, a to Veve, Veronika a Dominika. Druhou sku­pi­nou byla sku­pi­na sla­bých, tedy Chilli, Braňo a Nicol, a tře­tí sku­pi­na sil­ných, tedy Vláďa, Xenie a Johy. I vzhle­dem ke slo­že­ní sku­pin jsem si říkal, že ten, kdo postou­pí do finá­le ze tře­tí sku­pi­ny, bude jas­ným vítě­zem. Ale pojď­me nejdří­ve. První věc, kte­rá mě zkla­ma­la, je, že se opět pře­šlo na 2 vítěz­né body. Při tak­to nároč­né sou­tě­ži se moh­lo snad­no stát, že někdo půjde čty­ři­krát a někdo dva­krát před finá­le. A to by roz­hod­ně neby­lo fér. Všechny sku­pi­ny však skon­či­ly shod­ně na 3 kolech. V prv­ní sku­pi­ně zví­tě­zi­la Veronika poté, co Dominika zís­ka­la prv­ní bod. Ve dru­hé sku­pi­ně postou­pil Braňo těs­ně před Chilli a ve tře­tí sku­pi­ně to bylo abso­lut­ně nej­těs­něj­ší a postou­pil Vláďa před Johy. Ve finá­le se pra­vi­dla opět změ­ni­la, ale ten­to­krát k lep­ší­mu, pro­to­že roz­ho­do­val jedi­ný bod. Vláďa s pře­hle­dem vyhrál a zís­kal dru­hou imu­ni­tu v řadě. Tentokrát to bylo také vel­mi důle­ži­té, pro­to­že ženy se chys­ta­ly jít po něm. Ale je si toho dob­ře vědom a vlast­ně to tak bude až do kon­ce.

SK-44. díl

Hned na začát­ku vidí­me, jak si Vláďa postup­ně bere stra­nou Veve, Johy, Dominiku a Nicol a chce zjis­tit, jakou osob­ní zášť k němu mají, pro­to­že mu to někdo řekl. Zvláštní je, že jsem měl pocit, jako by zábě­ry z 52. dne pou­ži­li poz­dě­ji v 53. dni. Zvlášť při roz­ho­vo­ru s Braňom, kte­rý se mu zmí­nil prá­vě o této aver­zi. Takže roz­ho­vor s Braňom musel být před roz­ho­vo­ry s Veve, Johy, Dominikou a Nicol. Nechápu to, ale z hle­dis­ka stři­hu a pro­duk­ce nás už asi nic nepře­kva­pí, když v minu­los­ti byli schop­ni dát dva­krát za sebou napří­klad den 39.

Další díl je deba­ta sva­té tro­ji­ce Chilli, Nicol a Veroniky, kde se pro­bí­rá jejich dal­ší postup. Líbila se mi však věta, kte­rou Vláďa pou­žil při roz­ho­vo­ru s Nicol: „Nechci, aby se tady říka­lo, že Vláďa někde něco, pro­to­že Vláďa nikde nic.“

Kmenová rada: Zde jsme se dozvě­dě­li oče­ká­va­nou zprá­vu, a to, že se Tom stal prv­ním čle­nem poro­ty. Poté kmen hla­so­vá­ním vybral Dominiku pro sou­boj a Vláda vybral Xenii. Zejména Dominika byla tro­chu pře­kva­pe­ná, což chvá­lím, pro­to­že takhle by měla vypa­dat kaž­dá kme­no­vá rada. Souboj byl ten­to­krát rych­lej­ší než obvykle a Xenie zví­tě­zi­la. Vlastně jsem si tak tro­chu přál, aby ji také vyhrá­la. Proč? No, vět­ši­nou se na roz­ho­vor se Šmahelem, kte­rý se konal před due­lem, nedí­vám, ale teď jsem to udě­lal a Xenie na otáz­ku, jest­li je Vláďa jejich nepří­tel, odpo­vě­dě­la: „Dnes ano, ale zít­ra už nemu­sí.“ To je před­po­klad pro vel­ký zvrat. Jestli se toho dočká­me, to neví­me, ale mini­mál­ně tako­vý způ­sob uva­žo­vá­ní je pro hru skvě­lý.

Závěr: V této epi­zo­dě se hod­ně mlu­vi­lo, a to se mi líbí, navíc se obje­vi­la spous­ta dob­rých nápa­dů a věcí, kte­ré by moh­ly být dobrou před­zvěs­tí pro závěr Survivora. Tento díl hod­no­tím znám­kou 7/10.


Photo © Archiv TV Markíza


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Survivor


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,40926 s | počet dotazů: 248 | paměť: 73174 KB. | 14.07.2024 - 13:28:34