Kritiky.cz > Recenze knih > Všechno se v dobré obrátí - satirický román z devadesátek

Všechno se v dobré obrátí - satirický román z devadesátek

vsechno se v dobre obrati lowres final
vsechno se v dobre obrati lowres final
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi sati­ric­ké romá­ny? Chcete se dozvě­dět, jak lidé pře­mýš­le­li v letech 1992 o sou­čas­nos­ti? Máte rádi Kanárské ost­ro­vy? Čeká na vás zají­ma­vá son­da do duše jed­no­ho sebestřed­né­ho žur­na­lis­ty a jeho nových přá­tel. 

Mladý novi­nář David odjíž­dí pra­cov­ně na ost­rov Tenerife, aby tam napsal klad­né hod­no­ce­ní plá­ží, hote­lů a vše­ho mož­né­ho. Potkává se s řadou zají­ma­vých lidí, pomo­cí roz­ho­vo­rů, milost­ných ple­tek zjiš­ťu­je mno­ho zají­ma­vých věcí, kte­ré mění jeho postoj k živo­tu i sobě samé­mu. Děj toho­to sati­ric­ké­ho romá­nu se ode­hrá­vá v roce 1992. Končí ČSFR a začí­ná samo­stat­ná Česká repub­li­ka. Co vše se za ty roky změ­ní, jaká bude tech­ni­ka, tele­fo­ny, inter­net, co se sta­ne s lid­mi, co s námi udě­lá demo­kra­cie? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do zají­ma­vé­ho čte­ní.

Román byl napros­to báječ­ný. Čtení jsem si uži­la od začát­ku, až do kon­ce. Autor má vel­mi zají­ma­vý styl psa­ní. Jeho popi­sy dušev­ní­ho roz­po­lo­že­ní jed­not­li­vých postav se opí­ra­jí o jeho zku­še­nos­ti jak z oblas­ti žur­na­lis­ti­ky, tak i jeho povo­lá­ní psy­cho­lo­ga. Pocity jed­not­li­vých postav veli­ce dob­ře popsal, roz­hod­ně děla­jí román zají­ma­věj­ším. Podobnou kni­hu jsem ješ­tě nikdy nečet­la. Exotická země, v pod­sta­tě cizí lidé, kte­ří se set­ka­jí na jed­nom mís­tě, jejich roz­ho­vo­ry, myš­len­ko­vé pocho­dy a ješ­tě mno­hem víc. Doporučím ho všem čte­ná­řům, co rádi ces­tu­jí, mají rádi zají­ma­vé čte­ní a nejen jim. Knihu jsem čet­la zrov­na v době, kdy byly osla­vy Silvestra v plném prou­du a musím říci, že to byla zají­ma­vá před­sta­va trá­vit s těmi­to lid­mi sil­vestrov­ský čas.

Kniha je urče­na pro čte­ná­ře od 15 let.

Ukázka z kni­hy:

Zaplatili a po ces­tě k autu se zasta­vi­li v par­ku na něja­kých pro­lé­zač­kách, kte­ré vypa­da­ly, že by se na nich dalo i cvi­čit. Daniel na jed­nu z nich vyle­zl, spus­til se dolů a zůstal viset za ruce pár cen­ti­me­t­rů nad zemí. Karolína se posta­vi­la k němu a naklo­ni­la hla­vu na stra­nu.

„Dáš mi koneč­ně už tu pusu?“ zepta­la se hla­sem, ve kte­rém jem­ně cink­nul zvo­ne­ček, zavo­něl slad­ký mar­ci­pán a pohla­dil dotek splý­va­jí­cí­ho hed­vá­bí.

Mozek mu pra­co­val na prázd­no, jako když nechá­te běžet auto na vol­no­běh a motor nedě­lá prá­ci, ke kte­ré byl určen. Když koneč­ně při­šly prv­ní myš­len­ky, týka­ly se toho, že to pře­ce měl navrh­nout on. Nebo spíš rov­nou udě­lat. Další výsle­dek těž­ko­pád­né­ho pře­mýš­le­ní mu napo­ví­dal, že tady po tako­vé výzvě při­nejmen­ším neměl viset jako trou­ba a že ale­spoň něja­ká reak­ce by byla více než žádou­cí.

Chutnala mu a voně­la, ale to vlast­ně oče­ká­val. O to víc ho pře­kva­pi­la samo­zřej­most jejich polib­ku, jako by to děla­li odjak­ži­va, jako by jejich rty a jazy­ky opa­ko­va­ly nacvi­če­nou sesta­vu a ved­ly si v tom obzvlášť dob­ře. Sehraný tým, sla­dě­né nástro­je, nikde nic nedrh­lo, nikde nic nepře­ká­že­lo. Až to bylo pode­zře­lé.

Několik slov u auto­ro­vi:

Adam Suchý je pro­fe­sí kli­nic­ký psy­cho­log a psy­cho­te­ra­peut, ale původ­ně vystu­do­val žur­na­lis­ti­ku a psa­ní ho dopro­vá­zí jako para­lel­ní život­ní lin­ka.

Kromě člán­ků v odbor­ných a popu­lár­ních časo­pi­sech zahr­nu­je jeho pub­li­kač­ní čin­nost něko­lik bás­nic­kých sbí­rek a alma­na­chů poezie. Za bás­nic­kou sbír­ku Kančí les obdr­žel Cenu měs­ta Kralupy nad Vltavou. Jako textař spo­lu­pra­co­val s něko­li­ka inter­pre­ty čes­ké popu­lár­ní hud­by (Maya, O5 a Radeček, Kerndlovi, H. Vondráčková, K.Gott, Fleksible). Později se začal více sou­stře­dit na pró­zu, oce­ně­né povíd­ky vyšly v něko­li­ka anta­lo­gi­ích. V roce 2007 vydal odbor­nou mono­gra­fii Mediální zlo-mýty a rea­li­ta. Všechno se v dob­ré obrá­tí je jeho romá­no­vou prvo­ti­nou.

Autor: Adam Suchý

Žánr: čes­ká pró­za, humor

Vydáno: 2022,  NAKLADATELSTVÍ XYZ v Praze ve spo­leč­nos­ti Albatros media, Praha

Počet stran: 272

Vazba kni­hy: pev­ná, s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-7683-171-1

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,28703 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72133 KB. | 25.04.2024 - 17:18:14