Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Stojí Jiříkovo vidění za vidění?

Stojí Jiříkovo vidění za vidění?

Photo © GNOMON Film
Photo © GNOMON Film
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po pre­mi­é­ře na Mezinárodním fes­ti­va­lu doku­men­tár­ních fil­mů Ji.hlava se do kin dostal nový čes­ký doku­men­tár­ní sní­mek Jiříkovo vidě­ní. Jedná se o celo­ve­čer­ní debut reži­sér­ky Marty Kovářové, kte­rý dle ano­ta­ce zachy­cu­je, citu­ji: „spo­leč­ný sen mate­ri­á­lo­vé­ho věd­ce a jeho dce­ry uměl­ky­ně o efek­tiv­ním řeše­ní na záchra­nu pla­ne­ty“. Film v Jihlavě zís­kal cenu stu­dent­ské poro­ty a stal se nej­lé­pe hod­no­ce­ným fil­mem v onli­ne čás­ti fes­ti­va­lu. Z fes­ti­va­lu populárně-vědeckých fil­mů Academia Film Olomouc si odne­sl cenu za nej­lep­ší čes­ko­slo­ven­ský populárně-vědecký film a na fes­ti­va­lu Jeden svět zís­kal spe­ci­ál­ní uzná­ní poro­ty v kate­go­rii Slovensko a Česko za lid­ská prá­va. A prá­vě na posled­ně jme­no­va­ném fes­ti­va­lu jsem měl mož­nost zhléd­nout ten­to kou­sek i já.

Photo © GNOMON Film
jirikovo-videni-plakat - Photo © GNOMON Film

Ačkoliv se z názvu fil­mu může zdát, že by mohl být o mém pohle­du na svět, věř­te, že tomu tak není. Film vyprá­ví o čes­kém věd­ci Jiřím Svobodovi, kte­rý je sice původ­ním zamě­ře­ním mate­ri­á­lo­vý fyzik, ale mimo to při­šel s nápa­dem, jak by se dala vyře­šit eko­lo­gic­ká kri­ze a jeho dce­ra se roz­hod­la, že o tom musí vznik­nout film. Na fil­mu se dále jako dra­ma­turg podí­lel Jan Gogola ml. a za zmín­ku také sto­jí, že auto­rem hud­by je sku­pi­na Budoár sta­ré dámy, kte­rou sho­dou okol­nos­tí tak­též vede reži­sér­ka.

Když jsem pro­chá­zel letoš­ní pro­gra­mo­vou nabíd­ku fes­ti­va­lu Jeden svět, ten­to film mě zau­jal. Již jsem totiž na něj sly­šel chvá­lu z Jihlavy a tak mě zau­ja­la mož­nost pro­jek­ce s násled­nou dis­ku­zí. A kdy­bych to měl shr­nout jed­nou větou: dou­fal jsem, že to bude lep­ší. Myslím, že je to ten typ fil­mů, u kte­rých neví­te, jest­li jsou doko­na­lé a nebo tra­gic­ké.
Z mého pohle­du a z toho co jsem se dozvě­děl na násled­né dis­ku­zi mám pocit, že zde došlo ke stře­tu dvou (nebo více) zájmů. Jeden byl záměr reži­sér­ky nato­čit film o sna­ze své­ho otce změ­nit svět a byl by to tako­vý malý doku­men­tík na YouTube a mož­ná by to upro­střed noci pus­ti­la ČT. Jenže sama na to nemě­la dosta­tek fil­mař­ských zku­še­nos­tí a necha­la si pora­dit od pro­du­cen­ta a dra­ma­tur­ga. Tito dva lidé správ­ně pozna­li, že mno­hem zají­ma­věj­ší než záchra­na pla­ne­ty je v tom­to pří­pa­dě vztah dce­ry a otce a jejich neko­neč­né­ho boje s větr­ný­mi mlý­ny. Tento nápad se pak ješ­tě sna­ži­la pod­po­řit stři­hač­ka, jen­že tuto kon­cep­ci se sna­ži­la vnu­tit mate­ri­á­lu, kte­rý na to nebyl abso­lut­ně při­pra­ve­ný. Z mate­ri­á­lu, kte­rý nese zna­ky pun­ko­vé­ho a home­ma­de fil­mu, najed­nou byla sna­ha vytvo­řit film pro širo­ké evrop­ské pub­li­kum, pro lai­ky i pro odbor­ní­ky, pro fil­ma­ře i pro prů­měr­né divá­ky (ten­to nápad nej­spíš při­šel během doc.incubatoru). A toto je pod­le mě důvod, proč to skon­či­lo někde na půl ces­ty.

Ten mate­ri­ál a námět nebyl od začát­ku ucho­pen něja­kou kon­cep­cí, ale až v prů­bě­hu natá­če­ní se mu sna­ži­lo vnu­tit svůj nápad vel­ké množ­ství lidí od reži­sér­ky až po stři­ha­če. Navíc tato sna­ha povznést domá­cí video na svě­to­vou úro­věn nej­spíš při­šla ješ­tě během natá­če­ní, což zapří­či­ni­lo to, že  pro­du­cen­ti reži­sé­r­ce zača­li dávat pro­fi štáb a ta z něja­ké­ho záhad­né­ho důvo­du zača­la někte­ré scé­ny umě­le insce­no­vat. Ve stři­hu a při sle­do­vá­ní se tak ješ­tě najed­nou začnou bít ty zají­ma­vé scé­ny z původ­ní­ho pun­ko­vé­ho kon­cep­tu a pro­fi nato­če­né scé­ny jako vystři­že­né z doku­men­tu ČT. Vzniká tak tako­vý nemast­ný nesla­ný miš­maš, kte­rý mohl být hez­kým fil­mem, kdy­by to celé kočí­ro­val jeden šéf (a ide­ál­ně někdo jiný než původ­ní reži­sér­ka). Prostě ani jed­na ze stran, kte­rá se sna­ži­la film tvo­řit, nedo­ká­za­la ráz­ně pro­sa­dit svou a udě­lat ten film pod­le sebe. Ani reži­sér­ka, ani pro­du­cent, ani dra­ma­turg, ani nikdo jiný.

Photo © GNOMON Film
jirikovo-videni - Photo © GNOMON Film

Toto celé je pak ve výsled­ku pod­le mě důvod, proč ten­to film nelze hod­no­tit jako výjmeč­né dílo, ale jen jako jakési reži­sé­r­či­no cvi­če­ní, na kte­rém si tes­to­va­la své autor­ské mož­nos­ti a čás­teč­ně si vyna­hra­zo­va­la své (ne)studium na FAMU. Bohužel také nemo­hu říci, že by film ani nějak sro­zu­mi­tel­ně a dob­ře pre­zen­to­val i tu hlav­ní myš­len­ku, kvů­li kte­ré vlast­ně na počát­ku vzni­kl. Třeba se v budouc­nu dočká­me něja­ké autor­či­ny dal­ší prá­ce, kte­rá už bude tro­chu lep­ší a zají­ma­věj­ší. Film tak nemo­hu hod­no­tit jinak než prů­měr. Zajímavý nápad tam byl, ale během vzni­ku se jak­si vytra­til...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,56911 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71703 KB. | 14.06.2024 - 01:09:24