Kritiky.cz > Novinky v nakladatelstvích > Nástěnný kalendář: NESPOUTANÁ ŽENA

Nástěnný kalendář: NESPOUTANÁ ŽENA

IMG 0282
IMG 0282
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tajemství nespou­ta­ných žen, to je téma­ti­ka, kte­rá nepře­stá­vá fas­ci­no­vat ženy uvíz­nu­té v povin­nos­tech a věcech, kte­ré váž­ně dělat nechtě­jí. A kte­ré jim tře­ba již ško­dí, jak samy vidí na svém těle. K téma­tu nespou­ta­ných žen se dostá­vá­me oby­čej­ně ve chví­li, kdy se cítí­me AŽ VELMI SPOUTANÉ. Jiné ženy tam dojdou při­ro­ze­ně poté, co ochut­na­jí svou žen­skost, svo­bo­du a začí­na­jí tušit, že za tím vším je ješ­tě vět­ší plejá­da doko­na­los­ti, řádu a odváž­né­ho srd­ce.

Co nám kalen­dář dá?

I bez toho, aby kalen­dář věděl, co v něm hle­dá­me, dosta­ne kaž­dá jeho uži­va­tel­ka:

  • Možnost si uvě­do­mit o sobě více, když kaž­dý měsíc ale­spoň čás­teč­ně roze­be­re dané téma
  • Najít svou křeh­kost i sil­né strán­ky
  • Odvahu k něče­mu nové­mu

A tře­ba v led­nu se hned dozví­me zdán­li­vě skry­tou, ale vel­mi důle­ži­tou prav­du, kte­rou to všech­no mož­ná zce­la logic­ky začí­ná. Každá ces­ta k lep­ší­mu, kaž­dá ces­ta za sebou… Minimálně v tom, co říká již v led­nu VŠE, CO URÁŽÍ TVOJI DUŠI, ZAVRHNI… A v dub­nu tře­ba bude­me hle­dat moud­rost ve své duši, pro­to­že prá­vě ta naše indi­vi­du­ál­ní ces­ta a nasta­ve­ní je tou naší moud­ros­tí, nena­jde­me ji ven­ku, ale jen v sobě.

Možná se tak v dub­nu i budou dít věci, díky kte­rým zjis­tí­me, že věci se udá­ly, tak je může­me vzít a pod­le nich for­mo­vat svou dal­ší život­ní ces­tu. Když vše pocho­pí­me niko­liv pod­le dru­hých, ale pod­le sebe.

IMG 0282
nepře­hléd­nu­tel­ná před­ní stra­na
IMG 0283
mno­ho mís­ta pro zápis­ky
IMG 0284
měsíč­ní inspi­ra­ce

Čím více se do kalen­dá­ře zahlou­bá­me, tím více toho pocho­pí­me.
Dokonce mi při­jde, že někte­ré měsí­ce mohou být i tako­vé, že na jeho začát­ku nám moud­rost popsa­ná na okra­ji kalen­dá­ře bude při­pa­dat něja­ká, ale na jeho kon­ci, vli­vem pro­ži­té­ho, napros­to jiná. Plnější. Žitá.

A i kdy­by to bylo 12 malých uvě­do­mě­ní za rok, je to ohrom­ný dar.

Pro ženy, kte­ré chtě­jí být úspěš­né, chtě­jí být vidět, chtě­jí pro­sa­dit to, proč se naro­di­ly.

Nebo coko­liv jiné­ho, ta nespou­ta­ná žena může žít i v ústran­ní s tím, že ve své tichos­ti dělá to, co milu­je.

A tak si ten­to kalen­dář zařa­zu­ji mezi ty, kte­ré si prav­dě­po­dob­ně zami­lu­ji.

Nádherné obra­zy s ele­gant­ní téma­ti­kou

Tématika žen, zví­řat, síly, žen­ských arche­ty­pů je obo­ha­ce­na o har­mo­nii v pou­ži­tých bar­vách. Černá, hně­dá, čer­ve­ná a bílá, a občas tako­vá, kte­rá je potře­ba pro dané téma. To vytvá­ří sou­lad­ný styl, kte­rý neru­ší a duši zavá­dí do hlu­bin. A hodí se do kaž­dé­ho inte­ri­é­ru.

Tak ať už bude váš kalen­dář rodin­ný nebo ryze žen­ský a pra­cov­ní a vel­mi intim­ní, ať vám dob­ře slou­ží.

Autorka: Angi Sullins je nespou­ta­ná žena ve služ­bách dru­hým, kte­ré jsou odhod­la­né povstat. V kni­hách a na semi­ná­řích, při indi­vi­du­ál­ních men­tor­ských setká­ních a na svých tur­né Muse Juice, kte­rá se kona­jí po celém svě­tě, bere ženy na ces­ty sebe­po­zná­ní, aby vrá­ti­ly svým živo­tům svo­bo­du a svým srd­cím nespou­ta­nost.

Výtvarnice: Sophie Wilkins, plod­ná a talen­to­va­ná výtvar­ni­ce půso­bí mon­tre­al­ské i mezi­ná­rod­ní výtvar­né scé­ně a věnu­je se umě­ní od roku 2003. Malby obra­zů, ilu­stra­ce, kine­ma­to­gra­fie, růz­né sty­ly tvor­by, to vše nás zavá­dí do roz­mar­né­ho svě­ta, kde lidé a zví­řa­ta splý­va­jí, aby vytvo­ři­li urči­tou rov­no­váhu a dosáh­li jed­no­ty. Její díla obý­va­jí růz­né bytos­ti, kte­ré nám při­po­mí­na­jí, že kaž­dý tvor je pánem své­ho osu­du.

Kalendář vyda­lo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing, 2023, https://www.synergiepublishing.com/cs/shop/kalendare/000567_nespoutana-zena-kalendar-2024.php


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,78846 s | počet dotazů: 273 | paměť: 71852 KB. | 22.07.2024 - 15:15:05