Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > ZUZANA VEJVODOVÁ

ZUZANA VEJVODOVÁ

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zuzana Vejvodová (nar. 19. 9. 1980, Praha) vystu­do­va­la hudebně-dramatický obor na praž­ské kon­zer­va­to­ři. Řadu let byla člen­kou sou­bo­ru Divadla Na Fidlovačce, v sou­čas­né době je její domov­skou scé­nou Divadlo na Vinohradech. Zkušenost má i s muzi­ká­lem (diva­dlo Broadway – hlav­ní role v muzi­ká­lu Rebelové). Pro Českou tele­vi­zi nato­či­la něko­lik  seri­á­lů, pohá­dek a fil­mů.. V letech 2004-2009 si zahrá­la v rám­ci Letních shake­spea­rov­ských slav­nos­tí na Pražském hra­dě nej­slav­něj­ší žen­ské shake­spea­rov­ské hrdin­ky: Julii, Desdemonu a Violu.

Filmografie: (výběr) Fotograf (2015),  Nevinné lži 2: Gamemaster (TV cyk­lus, 2013), Hranaři (2011), Polibek na ces­tu (TV, 2008), Hraběnky (TV seri­ál, 2007), Ulice (TV seri­ál, 2005-2014)

Klára z Fotografa je vlast­ně vaše prv­ní vel­ká role před fil­mo­vou kame­rou, vět­ši­nu fil­mo­gra­fie máte spo­je­nou s tele­vi­zí. Vnímala jste něja­ký zásad­ní roz­díl v prá­ci?

Ano, vní­ma­la. A moc mě při té prá­ci bavi­lo pozo­ro­vat, v čem to je jiné. Jde do znač­né míry o odliš­ný druh sou­stře­dě­ní, pro­to­že v tele­vi­zi, v seri­á­lech hlav­ně, je zaostře­no na kvanti­tu, náro­ky jsou kla­de­ny na objem tex­tu. U fil­mu, kde se točí na jed­nu kame­ru, zase musí­te během natá­če­cí­ho dne udr­žet kon­text děje, kon­krét­ní scé­ny i cha­rak­te­ru a pak umět podat maxi­mál­ně přes­ný výkon ty dvě tři minu­ty čis­té­ho času, kdy je kame­ra v detai­lu oto­če­ná na vás. Během natá­če­ní mě zají­ma­lo sle­do­vat i ostat­ní kole­gy, cho­di­la jsem se čas­to dívat na moni­tor. Znovu se mi potvr­di­lo, že když mám jako hereč­ka pocit, že je něco potře­ba tzv. pod­trh­nout, zdů­raz­nit, zvět­šit, aby bylo divá­ko­vi „jas­no“, není tře­ba volit pře­hna­né pro­střed­ky, sta­čí si to jen mys­let. Ostatní je přes čáru.

Jak jste s reži­sér­kou Irenou Pavláskovou tu vaši posta­vu for­mo­va­ly?

 Před natá­če­ním mi paní reži­sér­ka řek­la, jak si Kláru před­sta­vu­je, co si ona o ní mys­lí a já vza­la všech­ny ty věci v potaz a pokou­še­la jsem se k té figu­ře najít záro­veň i svou ces­tu a na pla­ce z toho něco nabíd­nout. Byla to mezi námi dis­ku­se a ne něco ohra­ni­če­né­ho, direk­tiv­ní­ho.  S ní je to tvůr­čí dia­log obě­ma smě­ry a to mě baví. Možná tím, že je žena, je vní­ma­věj­ší a cit­li­věj­ší, ať už jde o her­ce, o situ­a­ce v rám­ci scé­ná­ře, nebo i atmo­sfé­ru při natá­če­ní.

Jak kon­krét­ně to vypa­da­lo při natá­če­ní?

 Fotograf je moje prv­ní vel­ká zku­še­nost s fil­mem, už jenom pro­to pro mě je a bude tenhle film výji­meč­ný. Výjimečný byl i díky Ireně, cíti­la jsem se při natá­če­ní úpl­ně svo­bod­ně a záro­veň jsem vědě­la, že mě usměr­ní, kdy­bych uje­la. Šla jsem do té figu­ry napl­no a byla jsem vděč­ná za man­ti­ne­ly, kte­ré mi Irena dala. Připomínky umě­la říct takt­ně, jem­ně, s humo­rem, a tak nějak las­ka­vě, to mě bavi­lo a moti­vo­va­lo. Vracela jsem se na to natá­če­ní s rados­tí. Cesta pro mě bývá důle­ži­těj­ší než cíl, tak­že ač Fotografovi pře­ju ze srd­ce vel­ký úspěch, to důle­ži­té mi už dal.

Máte ve fil­mu vel­mi emo­ci­o­nál­ní a expre­siv­ní  scé­ny s Karlem Rodenem. Nakolik jste se muse­la „emoč­ně anga­žo­vat“?

U role s tak vypja­tým život­ním pří­bě­hem, byla expre­si­vi­ta, mám dojem, nut­ná. Já jsem se v tom oka­mži­ku sna­ži­la co nej­víc vcí­tit do situ­a­cí, ve kte­rých se ta figu­ra nachá­zí, a vlast­ně do jis­té míry to spon­tán­ně „pus­tit“, pro­žít. Když jsem občas vnitř­ně bojo­va­la s mírou expre­se, prá­vě tohle mi pomá­ha­lo. Vlastně v tu chví­li věřit ve vlast­ní poci­ty a spo­leh­nout se, že to zůsta­ne auten­tic­ké.

Jak jste vlast­ně vní­ma­la posta­vu Kláry a její vývoj?

 Podle mého Jana upřím­ně milo­va­la. Jsem pře­svěd­če­ná, že tako­vý vypja­tý vztah musel tu hol­ku osu­do­vě pozna­me­nat. Neuvažovala jsem o ní ale jako o něja­kém bláz­no­vi nebo o lid­ské tros­ce. To, že pije a začí­ná z toho vše­ho mago­řit, je pod­le mě doce­la logic­ký důsle­dek život­ní situ­a­ce a pří­stu­pu, jaký k ní hrdi­na fil­mu Jan měl.

Vy jste urči­tě zna­la Jana Saudka jako zná­mé­ho foto­gra­fa. Když jste měla mož­nost setkat se s ním při natá­če­ní osob­ně, dozvě­dě­la jste se o něm něco nové­ho?

 Mně ten scé­nář pomohl vní­mat Jana Saudka jinak. Nechci pauša­li­zo­vat, ale mys­lím, že když je někdo obda­řen mimo­řád­ným talen­tem, tak si to někde jin­de vybe­re daň. Tak nějak si to  s tou rov­no­vá­hou na svě­te před­sta­vu­ju. To že náš  hrdi­na nebyl patr­ně nikdy scho­pen ustát tak­zva­ně nor­mál­ní život, mít nor­mál­ní vzta­hy, to je ta daň za to, že je ve svém obo­ru výji­meč­ný. Jeho fot­ky jsem dřív pozo­ro­va­la spíš zpo­vzdá­lí, ne že by mě pobu­řo­va­ly, ale říka­la jsem si, aha, moc tomu nero­zu­mím a ani mi to nijak este­tic­ky nela­ho­dí, až díky tomuhle pří­bě­hu jsem pocho­pi­la, že on mož­ná skrz svo­je umě­ní ven­ti­lu­je něja­ké běsy, kte­ré nabral tře­ba v dět­ství. Mně ten pří­běh pomohl pocho­pit i jeho způ­sob prá­ce i pří­stup k živo­tu.

Jak jste vní­ma­la to, že posta­vu rtu­ťo­vi­té­ho extro­ver­ta ztvár­ňu­je ve fil­mu urost­lý intro­vert­ní Karel Roden?

 V tom­to pří­pa­dě roz­hod­ně  nejde o něja­ký polo­do­ku­ment, neo­če­ká­vám, že tam uvi­dím něko­ho, kdo je tomu člo­vě­ku fyzic­ky podob­ný. Obdivuju, že Karel Roden byl scho­pen zpro­střed­ko­vat život­ní ener­gii, kte­rá byla shod­ná s tou, kte­rou pan Jan Saudek vyza­řu­je osob­ně. Tak jak jsem ho měla mož­nost při krát­kých setká­ních na pla­ce zažít. Tohle hle­dám jako divák. Ta shod­ná ener­gie mi zpro­střed­ku­je záži­tek, niko­li něja­ká vnějš­ko­vá podob­nost. Ta je mi úpl­ně jed­no.

 S Karlem Rodenem jste se ješ­tě nikdy jako her­ci nese­tka­li. Jak se vám s ním hrá­lo?

Pro mne to bylo vzác­né setká­ní. Už jsem zmí­ni­la, že dost času jsem strá­vi­la i za moni­to­rem a sle­do­va­la jeho prá­ci. A uči­la se. Osobně jsem ho pozna­la spíš jako uza­vře­né­ho člo­vě­ka, tomu vel­mi dob­ře rozu­mím. Znám to od sebe. Takže i to mi bylo blíz­ké.

Pomáhal vám nějak dotvá­řet roli sty­ling posta­vy – kos­týmy, účes, make-up...

Ano. Já tohle nepod­ce­ňu­ju. Někdy se říká, že tepr­ve ve chví­li, kdy máte na sobě kos­tým a shod­ne­te se s reži­sé­rem na vizu­ál­ní podo­bě posta­vy, tak vám to tak­zva­ně docvak­ne. Takže já se čas­to při­stih­nu, a to nejen u téhle role, že mi to pomá­há. Ale nemys­lím si, že v kos­tý­mu je ta pod­sta­ta.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Fotograf - Jan Saudek - kontroverzní, provokativní...27. ledna 2020 Fotograf - Jan Saudek - kontroverzní, provokativní... Fotograf Jan je obklopen ženami a není tak divu, že mu výrazně zasahují do života. Modelky potřebuje, protože fotografováním je Janova profese a posedlost. Kromě modelek však se o […] Posted in Retro filmové recenze
  • Fotograf19. června 2019 Fotograf V příběhu se vracíme k některým osudovým křižovatkám turbulentního života hlavního hrdiny (Karel Roden), člověka, který je obdařen nejedním výjimečným talentem, živelností a vášní. Všechny […] Posted in Galerie
  • Místo zločinu Plzeň - novinářská konference8. října 2015 Místo zločinu Plzeň - novinářská konference Ve středu 7.října proběhla v Muzeu policie v Praze slavnostní projekce nového seriálu režiséra Jana Hřebejka Místo zločinu Plzeň. Projekce se zúčastnil režisér Jan Hřebejk, herci Bára […] Posted in Filmové premiéry
  • Fotograf a jeho film6. ledna 2015 Fotograf a jeho film Dnes představili tvůrci novinářům film Fotograf a zájem byl velký. Jednak zapůsobila samotná osobnost známého fotografa Jana Saudka a také možnost nahlédnout trochu „pod pokličku“ jeho […] Posted in Filmové premiéry
  • Fotograf - Úvodní slovo scenáristky a režisérky Ireny Pavláskové3. ledna 2015 Fotograf - Úvodní slovo scenáristky a režisérky Ireny Pavláskové „Jana jsem poznala jako člověka nesmírně citlivého, vnitřně bohatého a moudrého a trochu jiného, než jak se prezentuje před veřejností A ten jeho způsob, kterým vystupuje před lidmi, je […] Posted in Články
  • Fotograf - O PŘÍBĚHU3. ledna 2015 Fotograf - O PŘÍBĚHU V příběhu volně inspirovaném osudy světoznámého českého fotografa Jana Saudka se vracíme k některým dramatickým křižovatkám života umělce obdařeného nejedním výjimečným talentem, […] Posted in Články
  • Spirála strachu: Saw pokračuje | Spiral: From the Book of Saw1. července 2021 Spirála strachu: Saw pokračuje | Spiral: From the Book of Saw Značka SAW byla po několika posledních dílech už značně vyčpělá a tak ji tvůrci na nějakou dobu uložili k ledu. Před pár lety do kin přišel pokus o svěží vítr v podobě hororu Jigsaw, to […] Posted in Filmové recenze
  • Mělčiny - Nancy je studentka medicíny, která zbožňuje surfování.14. května 2021 Mělčiny - Nancy je studentka medicíny, která zbožňuje surfování. Na Mělčinách mě rozhodně zaujalo krásné prostředí mexické zátoky, kam hlavní hrdinka Nancy (Blake Lively) vyrazila surfovat, neboť zde před jejím narozením stejnou činnost provozovala […] Posted in Retro filmové recenze
  • Jakub Zedníček2. ledna 2018 Jakub Zedníček Jakub Zedníček (13.6.1990 – 1.1.2018) byl český herec. Narodil se v Brně a od 9 let se věnoval stepování, se kterým vyhrál několik Mistrovství světa. Zúčastnil se také světového World […] Posted in Profily osob
  • Titulky k Ten Days in the Valley S01E09 - Day 9: Re-Cast24. září 2020 Titulky k Ten Days in the Valley S01E09 - Day 9: Re-Cast Lake je konečně v bezpečí, a zločinec Gus je mrtvý. Zdá se, že všechno dobře dopadlo, případ je uzavřen. Jenže Bird se pátrá dál o Jane Doe a zjistí, že stopy vedou na nejvyšší policejní […] Posted in Titulky

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,34035 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71873 KB. | 20.06.2024 - 13:36:01