Kritiky.cz > 2023 > Leden > 04

Nejlepší filmy roku 2022 podle Filmspot.cz

Následující fil­my pova­žu­ji za to nej­lep­ší, co jsem z loň­ské pro­duk­ce viděl, ať už v kinech, na fil­mo­vých fes­ti­va­lech nebo na ste­a­mo­va­cích služ­bách. Zvlášť uvá­dím fil­my pro­mí­ta­né v kině, čes­ké fil­my a sním­ky... Read more »

Vražda v Londýně: Sam Rockwell dodává fraškovité záhadné vraždě úroveň.

Podezřelé dění v poza­dí původ­ní diva­del­ní insce­na­ce Pasti na myši Agathy Christie na lon­dýn­ském West Endu v 50. letech minu­lé­ho sto­le­tí je doko­na­lou kuli­sou pro film Vražda v Londýně, sviž­nou detek­tiv­ku, kte­rá se... Read more »

Známí neznámí – mobil je novým oknem do duše

Novoroční tragi­ko­me­die v režii Zuzany Mariankové kla­de všem divá­kům otáz­ku, zda oprav­du zná­me naše přá­te­lé a jak moc jsme si jis­tí že před námi něco neskrý­va­jí. Jedná se o čes­ko­slo­ven­skou adap­ta­ci ital­ské­ho... Read more »

Vyvolený (2000) 

Velice tajem­né dra­ma, kte­ré má nesku­teč­nou, postup­ně gra­du­jí­cí atmo­sfé­ru. Musím vyzdvih­nout pro­myš­le­nost dia­lo­gů, skvě­lou kame­ru a hud­bu. A posta­va Samuela L. Jacksona je straš­ně tem­ná a to hroz­ně dob­ře zapa­dá do té... Read more »

Jako v bavlnce (2020) 

Ze začát­ku jsem se náram­ně bavil a kdy­by se film celou dobu udr­žel na tako­vé úrov­ni, nevá­hal bych ani chví­li a dal bych nej­vyš­ší hod­no­ce­ní, jen­že se bohu­žel neu­dr­žel. Bohužel říkám... Read more »

Gervaisa

8/10 – Wow. Na film pomalu starší než můj děda je s ním až překvapivě hodně zábavy. Černobílý formát vůbec nevadí a zamýšlená surovost z něj stříká na všechny... Read more »

578: Phat dan cua ke dien

Solidní martial arts jízda z Vietnamu a silný krok vpřed pro Vietnamskou kinematografii. Vietnam u mne patří mezi outsidery v Asii ( Korea s Indonésii rozhodně vládne, poté Japonsko,... Read more »
Stránka načtena za 3,23392 s | počet dotazů: 194 | paměť: 47865 KB. | 18.04.2024 - 02:39:02