Kritiky.cz > 2023 > Leden > 28

Last Night in Soho (2021)

60. léta byla v Soho pěk­ně divo­ká a při­nes­la sebou nejed­no tajem­ství… Mladá Eloise by se ráda sta­la mód­ní návr­hář­kou a šla tak v šlé­pě­jích své tra­gic­ky zemře­lé mat­ky. Proto když dosta­ne nabíd­ku stu­do­vat... Read more »

New Mutants, The (2020)

Milovníci komik­sů tu zaplá­čou nad výděl­kem ane­bo ne? Dani – mla­dá dív­ka s indi­án­ský­mi koře­ny jako jedi­ná pře­ži­je podiv­nou kata­stro­fu své ves­ni­ce, kte­rá ji totál­ně zde­vas­to­va­la. Probouzí se ve spe­ci­ál­ním... Read more »

Mimoni 2: Padouch přichází (2022) 

V prv­ní řadě je dvoj­ka Mimoňů úpl­ně jiná než jed­nič­ka. Je to více barev­né, je to více fan­ta­sy, bohu­žel uby­lo vtip­ných scén a zápo­rá­ci jsou sla­bí. Ale abych fil­mu zce­la... Read more »

Play Dead: Bailee Madisonová vnikne do márnice v pytli na mrtvoly

Mladá žena se vplí­ží do már­ni­ce v pyt­li na mrt­vo­ly, aby zís­ka­la důka­zy, kte­ré by moh­ly zachrá­nit její­ho bra­t­ra ve fil­mu Play Dead, horo­ro­vém thrille­ru reži­sé­ra Patricka Lussiera (Drive Angry,... Read more »

Transfusion: Sam Worthington v pochmurném australském dramatu

Válečný vete­rán a svo­bod­ný otec se sna­ží vycho­vá­vat své­ho syna něko­lik let po smr­ti své ženy ve fil­mu Transfusion, poma­lu ply­nou­cím, ale dob­ře zpra­co­va­ném dra­ma­tu, kte­ré je nyní k dis­po­zi­ci na aus­tral­ské... Read more »

Candy Land: Grindhouse se potkává s arthousem v netradičním počinu z prostředí zastávky kamionů.

Skupina sexu­ál­ních pra­cov­nic na zastáv­ce kami­o­nu adop­tu­je uprch­lí­ka z nábo­žen­ské sek­ty ve fil­mu Candy Land, níz­ko­roz­počto­vém, ale čas­to pou­ta­vém sním­ku, kte­rý je nyní k dis­po­zi­ci na plat­for­mách VOD po celém svě­tě. Tento... Read more »
Stránka načtena za 3,13165 s | počet dotazů: 193 | paměť: 47925 KB. | 16.04.2024 - 19:45:34