Kritiky.cz > 2023 > Leden > 17

The Last of Us - Epizoda 1: Když se ztratíš v temnotě

Dvacet let po záni­ku moder­ní civi­li­za­ce je otr­lý pře­ži­vší Joel (Pedro Pascal) najat, aby pro­pa­šo­val čtr­nác­ti­le­tou Ellie (Bella Ramsey) z nebez­peč­né karan­tén­ní zóny. Oba se musí vydat na ces­tu napříč Spojenými... Read more »

Květ smrti

Po vra­žed­ky­ni Anně Kielové, kte­rá pod­říz­la krk mla­dé­mu boha­té­mu a vliv­né­mu práv­ní­ko­vi, se sleh­la zem a od té doby, co byla nato­če­na na kame­ru, ji nikdo nevi­děl. Média ji ozna­čo­va­la za... Read more »

Na západní frontě klid (2022)

 Na západ­ní fron­tě klid je slav­né dílo, kte­ré asi kaž­dý člo­věk pro­chá­ze­jí­cí sou­čas­ným čes­kým vzdě­lá­va­cím sys­té­mem zná. Dá se totiž bez­peč­ně zařa­dit do kolo­nek typu „váleč­ná pró­za“, event. „pro­ti­vá­leč­ná... Read more »

Forrest Gump (1994) 

Další z legen­dár­ních fil­mů svě­to­vé kine­ma­to­gra­fie, kte­rý je tře­ba vidět. A to, že jsem ho zhlé­dl až teď, po bez­má­la dvou letech půso­be­ní zde, pova­žu­ji tro­chu za hanbu. Ale teď již k fil­mu.... Read more »
Stránka načtena za 2,54075 s | počet dotazů: 188 | paměť: 47855 KB. | 20.05.2024 - 04:22:08