Kritiky.cz > 2023 > Leden > 03

Jurský svět: Nadvláda (2022) 

Tohle je zkla­má­ní, pro­to­že za to co se pře­de­šlé díly drže­ly solid­ní úrov­ně, tak ten­to sní­mek se už pros­tě tak moc nevy­da­řil. První polo­vi­na vůbec neob­sa­hu­je ono kouz­lo všech... Read more »

Fanfán Tulipán

Fanfán Tulipán je francouzsko-italský film reži­sé­ra Christiana-Jaquea, kte­rý byl uve­den do kin v roce 1952. Tento film o pláš­tích a dýkách s Gérardem Philipe v hlav­ní roli zazna­me­nal v pade­sá­tých letech vel­ký divác­ký úspěch. Synopse... Read more »

Tenkrát v Americe poslední film Sergia Leoneho

Píšu recen­zi fil­mu, kte­rý není v kinech, ani to není novin­ka, kte­rá nešla do kin. Je to film, kte­rý byl nato­čen už před dlou­hý­mi sko­ro 40 lety. I tak­to sta­ré fil­my... Read more »

SERIÁL: Jen vraždy v budově (1. série)

Během dlou­hých zim­ních veče­rů zís­kal Filmfanatic nové přá­te­le. A roz­hod­ně bych si netipnul, že to mohou být dva seni­o­ři a jed­na sexy bru­net­ka. Navíc všich­ni svým způ­so­bem podi­vín­ští a samo­tář­ští. MŮJ SOUSED... Read more »

Na nože: Glass Onion: vrstevnaté pokračování je chutným gulášem

Skupina nesou­ro­dých „naru­ši­te­lů“ dosta­ne pozván­ku na naro­ze­ni­no­vou osla­vu tajem­né vraž­dy na izo­lo­va­ném řec­kém ost­ro­vě, kte­rý vlast­ní tech­no­lo­gic­ký mili­ar­dář Miles Bron (Edward Norton) ve fil­mu Na nože: Glass Onion, kte­rou... Read more »

České sklo se prosadilo ve filmu Na nože: Glass Onion ; „Zlomilo mi to srdce,“ říká pražský řemeslník

Na nože: Glass Onion  od Netflixu se po svém vánoč­ním debu­tu sta­la jed­ním z nejdis­ku­to­va­něj­ších fil­mů svá­teč­ní sezó­ny a film je význam­ně spo­jen s Českou repub­li­kou: zdo­be­né skle­ně­né plas­ti­ky, kte­ré se ve vrchol­né... Read more »

Tajné pražské kino se skrývá v kouzelné skříni

Praha má na zim­ní sezó­nu nové pod­zem­ní kino, do kte­ré­ho se vchá­zí doslo­va skrz skříň. Kino Slunečnice, oblí­be­né střeš­ní kino na praž­ské Arkádě Pankrác, se spo­lu s dal­ší­mi let­ní­mi ven­kov­ní­mi... Read more »

Zdeněk Pohlreich bude mít nový pořad na TV Nova dle Ramsay Best Restaurant

Podobně jako Ramsay Best Restaurant ve Spojeném krá­lov­ství bude tato ame­ric­ká tele­viz­ní show sestá­vat z deví­ti epi­zod. Představí dvě restau­ra­ce se stej­nou kuchy­ní, jako je viet­nam­ská, ital­ská nebo ame­ric­ká kuchy­ně.... Read more »

Konec černých teček - pleť vyčistí Hydrafacial. Praha nabízí novou top proceduru

Jen málo lidí se může pochlu­bit bez­chyb­nou ple­tí. Většina z nás se neo­be­jde bez pra­vi­del­né údrž­by a kom­plet­ní “ser­vis” pokož­ky nabí­zí novin­ka zva­ná Hydrafacial. Praha, respek­ti­ve zdej­ší pra­co­viš­tě, kde pou­ží­va­jí tuto pro­cedu­ru,... Read more »

Česká republika má první prezidentku - ve 3. sérii seriálu Jack Ryan

Třetí série Jacka Ryana se nyní vysí­lá na Amazon Prime a pro divá­ky v České repub­li­ce je obzvlášť zají­ma­vá: seri­ál se v roce 2021 natá­čel v Praze a čes­ké posta­vy hra­jí v ději této série... Read more »

MILUJ SVŮJ ŽIVOT 2023: nástěnný kalendář

Lednové inspi­ro­vá­ní se týká vzta­hů: Starám se o své vzta­hy, jak nej­lé­pe umím. Můj život je jako let baló­nem. Když do vzta­hu vklá­dá­ní ener­gii, letí­me naho­ru. Učím se zápla­to­vat díry... Read more »
Stránka načtena za 3,05200 s | počet dotazů: 193 | paměť: 48328 KB. | 20.05.2024 - 02:27:35