Kritiky.cz > 2023 > Leden > 13

Ztratil se pes - rodinné drama, které zapomíná být dramatické

Je pátek a tak se na Netflixu jako prak­tic­ky kaž­dý týden obje­vil nový původ­ní film z jejich pro­duk­ce. Tentokrát se pod tak­tov­kou reži­sé­ra Stephena Hereka (Critters, MacGyver) podí­vá­me do živo­ta rodi­ny Marshallových... Read more »

Marek Wollner opouští Českou televizi

Marek Wollner se v redak­ci zpra­vo­daj­ství České tele­vi­ze skvě­le uplat­nil jako inves­ti­ga­tiv­ní novi­nář. Dosáhl toho díky vzá­jem­né­mu poro­zu­mě­ní se svý­mi kole­gy; ten­to krok je nároč­ný pro obě stra­ny. Česká tele­vi­ze... Read more »

Na Voyo se bude vysílat dokument o vztahu Brada Pitta a Angeliny Jolie.

Vydání toho­to fil­mu bude zna­me­nat konec Brangeliny – zná­mé také jako „doko­na­lý milost­ný pří­běh, kte­rý se změ­nil v noč­ní můru“. Read more »

Síla správného okamžiku

Chcete poznat svůj sku­teč­ný CHRONOTYP, díky kte­ré­mu bude­te znát, kdy je pro vás nej­lep­ší čas na jíd­lo, běhá­ní, cvi­če­ní či důle­ži­tý pra­cov­ní roz­ho­vor napří­klad ohled­ně zvý­še­ní pla­tu? Že ano? Tak... Read more »

Candy Land

První sexploitation roku. Příběh pojednává o prostitutkách uspokojující nadržené kamioňáky, ke kterým se přidá jedna silně věřící dívka ze sekty, aby vykonala očistu. Máme tu tedy střet náboženství a... Read more »

Cesta na Hrad: Debata

Nejlepší čes­ká kome­die za hod­ně dlou­hou dobu. Škoda, že tako­vé­hle deba­ty nevy­chá­ze­jí čas­tě­ji. Je to bez­po­chy­by úžas­ný kon­cept, kte­rý by měl poten­ci­ál zabo­do­vat i v kinech. Chtělo by to jen něja­ké­ho... Read more »
Stránka načtena za 2,56930 s | počet dotazů: 183 | paměť: 47921 KB. | 20.05.2024 - 20:14:56