Kritiky.cz > 2023 > Leden > 16

Včela na mušce (2022) (seriál) 

Taková jed­no­du­chá jed­no­hub­ka, kde se Rowan Atkinson sna­ží zne­škod­nit vče­lu vše­mi mož­ný­mi způ­so­by. Jo, vcel­ku to fun­gu­je, je to sice před­ví­da­tel­né, ale roze­smě­je to a mě to bavi­lo. Ale i přes­to... Read more »

Zemřela herecká hvězda Gina Lollobrigida

Luigia „Gina“ Lollobrigida (4. čer­ven­ce 1927 - 16. led­na 2023) byla ital­ská hereč­ka, foto­re­por­tér­ka a poli­tič­ka. Patřila k nej­vý­raz­něj­ším evrop­ským hereč­kám 50. a počát­ku 60. let 20. sto­le­tí, kdy byla mezi­ná­rod­ním sexsym­bo­lem. V době své smr­ti pat­ři­la Lollobrigida... Read more »

Nejoblíbenější kasinové filmy

Vybrali jste si nové onli­ne kasi­no a hrá­li jste růz­né hazard­ní hry. I kdy­by to bylo mini­mal­ni vklad casi­no a dosta­li jste prv­ní výhry, necí­tí­te tu atmo­sfé­ru sku­teč­né­ho kasi­na. Bylo něco podob­né­ho?... Read more »

Kasinové hry 2023

Od 20. sto­le­tí jsou stá­le popu­lár­něj­ší růz­né sítě a typy kasin, kte­ré jsou pro­slu­lé svou schop­nos­tí snad­no vydě­lat pení­ze a záro­veň poskyt­nout zába­vu milov­ní­kům hazard­ních her. Budeme hovo­řit o nej­ob­lí­be­něj­ších hrách, kte­ré jsou... Read more »

Lajna (2017) (seriál) 

Hláškami pře­pě­cho­va­ný, zábav­ný a vtip­ný seri­ál, ale přes­to s jed­nou vadou - lep­ší díl stří­dá hor­ší díl. Ale když to vez­mu pěk­ně popo­řa­dě, tak to vypa­dá násle­dov­ně: 1. série ten­to seri­ál skvě­le... Read more »

Diktátor (1940) 

Vydařený, na svou dobu vel­mi důle­ži­tý sní­mek, kte­rý se z dneš­ní­ho pohle­du ovšem dost těž­ce hod­no­tí. Pro lidi, kte­ří vál­ku neza­ži­li nemů­že jít o tak sil­ný film jako pro lidi, kte­ří... Read more »
Stránka načtena za 2,51420 s | počet dotazů: 186 | paměť: 47593 KB. | 13.04.2024 - 14:49:58