Kritiky.cz > Zajímavosti > Aladin - Zajímavosti o natáčení

Aladin - Zajímavosti o natáčení

Allad
Allad
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

                Natáčení sním­ku Aladdin pro­bí­ha­lo v ate­li­é­rech Longcross a Arborfield ve Velké Británii, a také na jihu Jordánského háši­mov­ské­ho krá­lov­ství.

                Natáčelo se v ohro­mu­jí­cí poušt­ní oblas­ti Wadi Rum a Wadi Disi v Jordánsku, kde se natá­čel také sní­mek Lawrence z Arábie. Královská fil­mo­vá komi­se poskyt­la natá­če­ní neo­ce­ni­tel­nou pod­po­ru, kte­rá zahr­no­va­la kom­plex­ní pro­dukč­ní služ­by, pomoc při zajiš­ťo­vá­ní logis­ti­ky s míst­ní­mi úřa­dy, dojed­ná­vá­ní povo­le­ní k natá­če­ní a najmu­tí 150 míst­ních čle­nů štá­bu, kte­ří měli dopl­nit stá­va­jí­cí brit­ský štáb.

                Výtvarnice fil­mu Gemma Jackson, kte­rá zís­ka­la cenu Emmy za svou prá­ci na seri­á­lu Hra o trů­ny, byla pově­ře­na úko­lem stvo­řit pohád­ko­vé měs­to Agrabah. Představovala si ho jako brá­nu do východ­ní­ho svě­ta, jako měs­to plné pes­t­rých barev, roz­ma­ni­tých kul­tur a nej­růz­něj­ších zvu­ků. Inspirovala se pře­de­vším marockou, per­skou a tur­skou archi­tek­tu­rou a do svých návrhů zakom­po­no­va­la prv­ky arab­ské, indic­ké a jiho­asij­ské kul­tu­ry, pro­to­že Agrabah je měs­tem, kte­ré se nachá­zí na Hedvábné stez­ce, kde bylo mož­no nara­zit na vli­vy ostat­ních kul­tur v této oblas­ti.

                Výtvarný tým pod dohle­dem Gemmy Jackson vybu­do­val masiv­ní deko­ra­ce měs­ta Agrabah pod širým nebem na roz­leh­lé asfal­to­vé plo­še u ate­li­é­rů Longcross za pou­hých 15 týd­nů.

                Dekorace měs­ta Agrabah obsa­ho­va­ly lát­ky, tex­ti­lie a vyře­zá­va­né soš­ky podob­né těm, kte­ré byly nale­ze­ny v Marrákeši, spous­tu pes­t­ro­ba­rev­ných dře­vě­ných ozdob, kovů, ovo­ce a zele­ni­ny a také tisíc let sta­rý oli­vo­vý strom.

                Královský dvůr v Agrabah, stán­ky na tržiš­ti, úzké ulič­ky a stís­ně­né stře­chy byly navr­že­ny tak, aby vyho­vo­va­ly kom­plex­ní cho­re­o­gra­fii a kaska­dér­ským scé­nám, kte­ré jsou sou­čás­tí hudeb­ních sek­ven­cí se skladba­mi One Jump AheadPrince Ali.

                Hudební sek­ven­ce Prince Ali je nej­roz­sáh­lej­ší hudeb­ní scé­nou fil­mu a podí­le­lo se na ní 250 taneč­ní­ků a taneč­nic a více než 200 sta­tis­tů. Kostymér Michael Wilkinson se svým týmem vytvo­řil jen pro tyto sta­tis­ty zce­la od zákla­du přes 200 kos­tý­mů.

                Devítimetrový kvě­ti­no­vý vel­bloud, na kte­rém Aladdin (jako princ Ali z Ababwy) při­jíž­dí do palá­ce byl vytvo­řen z cel­kem 37 tisíc kvě­tů a byl umís­těn na kovo­vé kostře s koly. Týmu 15 výtvar­ní­ků trva­la jeho výro­ba cel­kem tři týd­ny.

                Kameraman Alan Stewart pou­žil při natá­če­ní vel­ko­le­pé sek­ven­ce Prince Ali cel­kem sedm kamer, aby ji mohl zazna­me­nat v odpo­ví­da­jí­cím roz­sa­hu. V pří­pa­dě sek­ven­ce One Jump Ahead při­pev­nil Stewart kame­ru GoPro pří­mo k pasu Meny Massouda, aby mohl sek­ven­ci, při kte­ré Aladdin běží a ská­če úzký­mi ulič­ka­mi a po stře­chách, nato­čit pří­mo z Aladdinova pohle­du.

                Tým vizu­ál­ních efek­tů vytvo­řil cel­kem 40 minut ani­ma­cí a před­běž­ných vizu­a­li­za­cí hudeb­ní­ho čís­la Prince Ali, aby měl tvůr­čí tým lep­ší před­sta­vu o roz­sa­hu cho­re­o­gra­fie, kte­rou si celá sek­ven­ce vyžá­dá.

                Jasmínina lož­ni­ce v palá­ci nazna­ču­je inte­li­gen­ci a vnitř­ní sílu této posta­vy. Dekorace zahr­nu­jí kni­hy, mapy, oká­za­lé tapi­se­rie a dal­ší umě­lec­ká díla, kte­rá prin­cez­na zís­ka­la.

                Rozměry poste­le v Jasmínině lož­ni­ci byly zdvoj­ná­so­be­ny, aby se do ní vešla prin­cez­na i se svým tygrem Rajou. Pokrývka poste­le byla ruč­ně vyši­ta v Pákistánu, aby odka­zo­va­la na krá­lov­ství Jasmíniny zesnu­lé mat­ky, Šehrabad, kte­ré se inspi­ro­va­lo již­ní Asií.

                Jeskyně zázra­ků byla vytvo­ře­na pro­střed­nic­tvím kom­bi­na­ce kla­sic­kých deko­ra­cí a vizu­ál­ních efek­tů. Rozsáhlé inte­ri­é­ry jes­ky­ně byly vybu­do­vá­ny v ate­li­é­rech Longcross a zahr­no­va­ly obří lví hla­vu u vcho­du do jes­ky­ně a útva­ry z umě­lé­ho kame­ne pokry­té šper­ky a nej­růz­něj­ší­mi pokla­dy. Dekoratérka Tina Jones zís­ka­la šper­ky z celé­ho regi­o­nu, pro­to­že jsou barev­né, třpy­ti­vé a krás­né. Některé z nich byly zali­ty do gumy a roz­mís­tě­ny po pod­la­ze jes­ky­ně tak, aby se zde moh­li her­ci i čle­no­vé štá­bu bez pro­blé­mů pohy­bo­vat.

                Při natá­če­ní sním­ku Aladdin byly vyu­ži­ty prak­tic­ky všech­ny dru­hy vizu­ál­ních efek­tů včet­ně ani­ma­ce postav, per­for­man­ce cap­tu­re, roz­ší­ře­ní deko­ra­cí, digi­tál­ní pro­stře­dí a simu­la­ce efek­tů.

                Vedoucí týmu vizu­ál­ních efek­tů Chas Jarrett vybu­do­val hyd­rau­lic­kou plat­for­mu se šes­ti osa­mi pohy­bu, kte­rou vyu­žil pro natá­če­ní sek­ven­ce A Whole New World s léta­jí­cím kober­cem. Zařízení, na kte­rém Mena Massoud s Naomi Scott sedě­li, bylo ovlá­dá­no ruč­ním vstup­ním zaří­ze­ním a pohy­bo­va­lo se naho­ru a dolů a ze stra­ny na stra­nu před zele­ným plát­nem s před­to­če­ný­mi zábě­ry poza­dí.

                Aladdinův spo­leč­ník Abu je sice kom­plet­ně digi­tál­ní, ale inspi­ru­je se podo­bou opi­ce mal­py kapu­cín­ské.

                Maskérka a vlá­sen­kář­ka Christine Blundell vytvo­ři­la paru­ku, plno­vous a knír, kte­ré nosí Navid Negahban v roli sul­tá­na. Jednotlivé sou­čás­ti mas­ky, kte­ré byly nabar­ve­ny tak, aby odpo­ví­da­ly reál­né bar­vě jeho vla­sů, peč­li­vě dopl­ňo­va­ly jeho sku­teč­né vla­sy. Aplikace mas­ky zabra­la kaž­dý den 45 minut.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,68676 s | počet dotazů: 249 | paměť: 71677 KB. | 16.06.2024 - 10:25:06