Kritiky.cz > Festivaly > ANIFILM začíná již 3. května a představuje své hlavní téma i další části programu

ANIFILM začíná již 3. května a představuje své hlavní téma i další části programu

ANF 2016 sirka
ANF 2016 sirka
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hlavní téma letoš­ní­ho roč­ní­ku Mezinárodního fes­ti­va­lu ani­mo­va­ných fil­mů Anifilm (3. až 8. květ­na 2016, Třeboň) nese název „Kde domov můj?“ a chce­me jej věno­vat feno­mé­nu migra­ce. Takto širo­ké téma ale není jen reak­cí na sou­čas­nou migrač­ní vlnu. V našem poje­tí je otáz­ka migra­ce šir­ší a obsa­hu­je díl­čí moti­vy, jaký­mi jsou poli­tic­ký i eko­no­mic­ký exil, otáz­ky lid­ské iden­ti­ty, hle­dá­ní koře­nů nebo pomí­ji­vost geo­gra­fic­kých hra­nic. Klíčem pro sesta­vo­vá­ní pro­gra­mu jsou zejmé­na osu­dy tvůr­kyň a tvůr­ců, kte­ří mají s exis­ten­cí mimo svou vlast zku­še­nost a budou v Třeboni pří­tomní. Představí své fil­my či budou pre­zen­to­vat jim blíz­ký pro­gram. Výběr hos­tů při­ro­ze­ně nej­ví­ce odrá­ží čes­kou zku­še­nost a u vět­ši­ny z nich tak či onak může­me nachá­zet spo­ji­tost s naší zemí. Další rovi­nou je pak fil­mo­vý pro­gram, sesta­ve­ný dra­ma­tur­gy fes­ti­va­lu spe­ci­ál­ně v duchu téma­tu, reflek­tu­jí­cí jed­not­li­vé aspek­ty migra­ce a sou­vi­se­jí­cích moti­vů. Ten bude obsa­ho­vat aktu­ál­ní reflexe uprch­lic­ké kri­ze, ale i star­ší, avšak stá­le aktu­ál­ní titu­ly. Celkový pro­gram „Kde domov můj?“ čítá něko­lik celo­ve­čer­ních fil­mů, spe­ci­ál­ních fil­mo­vých blo­ků a před­ná­šek.

Mezi dosud potvr­ze­ný­mi hos­ty pro­gra­mu, kte­ří zased­nou i ve fes­ti­va­lo­vých poro­tách, je napří­klad drži­tel Oscara Jan Pinkava (1963), čes­ký výtvar­ník a reži­sér, kte­rý na kon­ci 60. let s rodi­či opus­til Československo. V roce 1993 začal pra­co­vat pro stu­dio PIXAR a nyní vyví­jí spe­ci­ál­ní ani­mo­va­ný obsah pro spo­leč­nost Google a žije v Portlandu v Oregonu. Svou účast potvr­di­la také brit­ská nezá­vis­lá fil­mař­ka Vera Neubauer (1948), kte­rá se naro­di­la a stu­do­va­la v Praze. Vedle své fil­mo­vé tvor­by se v Londýně věnu­je také výu­ce a pro­duk­ci. Zlínský rodák Jakub Pistecký (1975) emi­gro­val se svou rodi­nou do Kanady v roce 1982. Vystudoval film a ani­ma­ci ve Vancouveru. Je zaměst­nán v ame­ric­kém stu­diu Industral Light and Magic, kde se podí­lel se na fil­mu Hvězdné vál­ky II: Klony úto­čí. Od té doby pra­co­val na celé řadě dal­ších fil­mů (např. Iron Man, Transformers), nej­no­vě­ji na mar­ve­lov­ském fil­mu Kapitán Amerika: Občanská vál­ka. Za svou prá­ci zís­kal něko­lik oce­ně­ní včet­ně dvou cen Visual Effects Society za svou prá­ci na fil­mech tri­lo­gie Piráti z Karibiku. Výčet hos­tů, kte­rý by šel nazvat jako „čes­ká sto­pa ven­ku“ uza­ví­rá Ondřej Švadlena (1978), kte­rá opus­til Československo v roce 1984. Po dět­ství v Kanadě a stu­diu na praž­ské VŠUP se vypro­fi­lo­val jako tvůr­ce vel­mi neotře­lých 3D ani­mo­va­ných fil­mů a usa­dil se v Německu. Dalším hos­tem a porot­cem pak bude Iránec Nourredin Zarrinkelk (1937), kte­rý je pova­žo­ván za „otce írán­ské­ho ani­mo­va­né­ho fil­mu“. Studoval v Belgii a absol­vo­val pra­cov­ní stáž ve Studiu Jiřího Trnky v Praze. Nyní žije, tvo­ří a učí na uni­ver­zi­tě v USA. Vedle toho zased­ne v poro­tě Anifilmu také holand­ský umě­lec Rosto, jehož děde­ček pochá­zel z Čech.

Poroty pak dopl­ní mla­dá eston­ská reži­sér­ka Chintis Lundgren, zná­má pro svůj výraz­ný výtvar­ný styl i nevšed­ní fil­mo­vé pří­běhy. Výtvarníky a Španělsko v poro­tě zastou­pí Javier Mariscal, kte­rý se napo­sle­dy pro­sla­vil celo­ve­čer­ním fil­mem Chico & Rita nomi­no­va­ným na Oscara a oce­ně­ným Evropskou fil­mo­vou cenou. Mimo jiné je i auto­rem psa Cobiho, mas­ko­ta olym­pij­ských her v Barceloně. Historicko-teoretický vhled vne­se do roz­ho­do­vá­ní kurá­tor­ka Carolina López, kte­rá spo­lu­pra­cu­je s řadou fes­ti­va­lů a gale­rií.

Ne všich­ni zamýš­le­ní hos­té mají mož­nost fes­ti­val osob­ně navští­vit, a tak někte­ré z nich při­po­me­ne­me jejich ani­mo­va­nou tvor­bou. Zmiňme napří­klad dílo Paula Fierlingera (1936), jenž se čes­kým rodi­čům naro­dil v Japonsku, vyrůs­tal v USA a po vál­ce žil v teh­dej­ším Československu, aby z něho v roce 1967 uprchl na západ. Uvedeme jeho osob­ní fil­my, kte­ré se k pohnu­té his­to­rii vra­cí. Připomeneme i jeho slav­ný sní­mek Drawn for Memory z roku 1995, kte­rý věno­val svým vzpo­mín­kám na Československo a kte­rý je zají­ma­vý nejen kri­ti­ky oce­ňo­va­nou kva­li­tou, ale i tím, že Václav Havel, Miloš Forman a Pavel Landovský namlu­vi­li pří­mo sami sebe v ani­mo­va­né podo­bě. Anifilm však pře­de­vším ve svě­to­vé pre­mi­é­ře uve­de nej­no­věj­ší film Paula a Sandry Fierlingerových Slocum at Sea at Himself. Tento sní­mek je adap­ta­cí auto­bi­o­gra­fic­ké kni­hy ame­ric­ké­ho moře­plav­ce Joshua Slocuma, kte­rý jako prv­ní obe­plul svět zce­la sám na své lodi. Svoji ces­tu a zážit­ky popsal v titu­lu nazva­ném Sailing Alone Around the World (1900), kte­rý se stal best­se­le­rem a stá­lým arte­fak­tem kaž­dé­ho milov­ní­ka lodí a plachtě­ní. Z obsáh­lé­ho vyprá­vě­ní si tvůr­ci fil­mu vybra­li něko­lik klí­čo­vých epi­zod, kte­ré v duchu před­lo­hy před­klá­da­jí s jem­ným slov­ním humo­rem. Namísto komen­tá­ře, ale i v tom­to smě­ru vyu­ži­li netra­dič­ní for­mu, když veš­ke­rou komu­ni­ka­ci mezi posta­va­mi vlo­ži­li do komik­so­vých bub­lin.

A dal­ším vel­kým pro­gra­mo­vým blo­kem na letoš­ním Anifilmu bude pro­gram s názvem „Od čmá­ra­nic k pixe­lům“. Zkoumání ani­mo­va­né tvor­by nej­růz­něj­ších zahra­nič­ních kine­ma­to­gra­fií už je sta­bil­ní sou­čás­tí fes­ti­va­lo­vé dra­ma­tur­gie. Letošní vol­ba padla na veli­ce roz­vi­nu­tou špa­něl­skou pro­duk­ci, kte­rá se v posled­ních letech pro­sa­zu­je i úspěš­ný­mi celo­ve­čer­ní­mi fil­my. Jeden tako­vý - Posedlý (Pos eso) - na loň­ském Anifilmu zví­tě­zil. Mezi dal­ší úspěš­né titu­ly pat­ří rov­něž už zmí­ně­ný film Chico & Rita reži­sé­ra a porot­ce letoš­ní­ho Anifilmu Javiera Mariscala. Rozsáhlý pro­gram reka­pi­tu­lu­jí­cí růz­né feno­mé­ny z his­to­rie ani­ma­ce špa­něl­ské­ho krá­lov­ství při­pra­vi­la kurá­tor­ka Carolina López. Její výběr začí­ná samý­mi počát­ky tam­ní ani­mo­va­né tvor­by ze začát­ku sto­le­tí, pokra­ču­je přes moder­ní vli­vy 60. let, fil­my artist­ní a ověn­če­né fes­ti­va­lo­vý­mi cena­mi, až k feno­mé­nu nové­ho tisí­ci­le­tí - k tvor­bě auto­rů, kte­ří se na zákla­dě úspě­chu v domov­ském Španělsku uplat­ni­li u vel­kých ame­ric­kých stu­dií.

Novinkou letoš­ní­ho Anifilmu je pře­hlíd­ka sou­čas­né čes­ké ani­ma­ce, kte­rou uvá­dí­me pod názvem České obzo­ry. Přehlídka, rea­gu­jí­cí na vel­mi pozi­tiv­ní jev - nárůst kva­lit­ní nové čes­ké tvor­by, dopl­ní tuzem­ské sním­ky z mezi­ná­rod­ní sou­tě­že. Novinkou je hlav­ně s pře­hlíd­kou spo­je­ná divác­ká cena, díky níž může pub­li­kum zvo­lit z cca 30 sním­ků nej­lep­ší čes­ký film fes­ti­va­lu. Hlasování bude pro­bí­hat elek­tro­nic­ky po dobu koná­ní fes­ti­va­lu a výsled­ky hla­so­vá­ní se dozví­me na slav­nost­ním zakon­če­ní.

Znělku letoš­ní­ho roč­ní­ku fes­ti­va­lu najde­te zde: https://youtu.be/rbMlbgd9zvI

Jejími auto­ry jsou:

scé­nář: Monika Houdková, David Pucherna
režie: Monika Houdková
ani­ma­ce: Monika Houdková, David Pucherna
hud­ba: Norbi Kovacs

 

Facebookové strán­ky Anifilmu: https://www.facebook.com/Anifilm


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,50514 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72212 KB. | 20.05.2024 - 05:40:19