Kritiky.cz > Články autora:Andrea Tomanová

Všechno nebo nic

O ČEM FILM JE: Film vyprá­ví o dvou dlou­ho­le­tých kama­rád­kách, Lindě a Vandě, kte­rým je tři­cet a pra­cu­jí v pro­na­ja­tém knih­ku­pec­tví. Linda má dce­ru, kte­rou vycho­vá­vá sama po tom, co ji opus­til její muž. Vzbuzuje... Read more »

Jumanji: Vítejte v džungli!

O ČEM FILM JE: Jistě zná­te sta­rý film Jumanji s Robinem Williamsem. Téma fil­mu zůstá­vá stej­né - hra. Na začát­ku se do hry Jumanji dostá­vá jeden chla­pec. Po 20 (nebo koli­ka) letech... Read more »

Ant-Man a Wasp

O ČEM FILM JE: Marveláci uved­li do kin dal­ší film - Ant-Man a Wasp. Scott Lang má po stře­tu mezi Avengers domá­cí věze­ní, kte­ré mu má co nevi­dět skon­čit. Jenže Hank Pym... Read more »

Odvážna Vaiana: Legenda o konci světa

O ČEM FILM JE: Animovaný film, kte­rý popi­su­je pří­běh Vaiany, dce­ry náčel­ní­ka, kte­rá se vydá­vá za útes zachrá­nit Zemi tím, že chce vrá­tit srd­ce Tefity, kte­ré ho kdy­si pod­le dáv­né... Read more »

Papírová města

O ČEM FILM JE: Film nato­če­ný na moti­vy stej­no­jmen­né kni­hy spi­so­va­te­le Johna Greena. Film vyprá­ví pří­běh o Quentinu Jacobsenovi, cel­kem tuc­to­vém týp­ko­vi, kte­rý od dět­ství tou­ží po své kama­rád­ce ze sou­sed­ní­ho domu,... Read more »

Padesát odstínů temnoty

O ČEM FILM JE: Pokračování fil­mu na moti­vy kni­hy E L James. Film stej­ně jako kni­ha vyprá­ví pří­běh o mla­dé Anastasii Steelové a boha­tém Christianu Greyovi. Po krát­kém odlou­če­ní se k sobě tito dva... Read more »

Zpívej

O ČEM FILM JE: Tento ani­mo­va­ný film vyprá­ví pří­běh koa­ly Bustera Moona, pod­ni­ka­te­le, kte­rý má posled­ní šan­ci zachrá­nit diva­dlo, kte­ré zdě­dil po svém otci. Rozhodne se uspo­řá­dat pěvec­kou sou­těž. Odměnou pro... Read more »

Kráska a zvíře

O ČEM FILM JE: Kdo by neznal kla­sic­kou pohád­ku Walta Disneyho. Film vyprá­ví pří­běh fran­couz­ské­ho prin­ce, kte­rý je však sobec­ký a pyš­ný a mys­lí pou­ze na sebe. Prince potres­tá čaro­děj­ni­ce tak, že... Read more »

Tátova volha

O ČEM FILM JE: Kostýmní výtvar­ni­ce Eva náh­le ovdo­vě­la. Při vyklí­ze­ní skří­ní obje­ví její dce­ra Tereza, kte­rá cho­dí na che­mo­te­ra­pie, v táto­vě saku dět­skou kresbu, kte­rá nazna­ču­je, že Ludvík měl kro­mě dce­ry... Read more »

Fantastická zvířata a kde je najít

O ČEM FILM JE: Fantastická zví­řa­ta a kde je najít je dal­ší film na moti­vy knih J. K. Rowling. Film vyprá­ví o kou­zel­ní­ko­vi, chy­ta­či fan­tas­tic­kých zví­řat a spi­so­va­te­li záro­veň, Mloku Scamanderovi. Brit Mlok... Read more »

Filmová recenze – Šéfka

O ČEM FILM JE: Michelle Darnell je žena, kte­rá nemě­la šťast­né dět­ství, vyrůs­ta­la v dět­ském domo­vě, do kte­ré­ho ji neu­stá­le kaž­dá rodi­na vra­ce­la. Kdo by byl řekl, že z ní vyros­te úspěš­ná... Read more »

Logan: Wolverine

O ČEM FILM JE: Film vyprá­ví o Wolverinovi, kte­rý se ukrý­vá s Charlesem Xavierem (Profesorem X) ve sta­ré opuš­tě­né továr­ně na americko-mexické hra­ni­ci. Wolverin ztrá­cí schop­nost uzdra­vo­vá­ní, Profesor X je váž­ně nemoc­ný,... Read more »

Black Panther

O ČEM FILM JE: Studio Marvel uved­lo do kin dal­ší film - ten­to­krát o Black Pantherovi. Film vyprá­ví o váleč­ní­ko­vi jmé­nem T’Challa, kte­rý se po smr­ti své­ho otce, krá­le Wakandy, musí vrá­tit do... Read more »
Stránka načtena za 2,78835 s | počet dotazů: 199 | paměť: 47581 KB. | 18.05.2024 - 09:56:09