Kritiky.cz > Recenze knih > dr. Philip Striano: Cvičení pro zdravá záda - anatomie

dr. Philip Striano: Cvičení pro zdravá záda - anatomie

Cviceni
Cviceni
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kdo z vás by mohl upřím­ně pro­hlá­sit, že ho nikdy nebo­le­la záda? Myslím, že tako­vých lidí se najde v naší dneš­ní spo­leč­nos­ti oprav­du málo. Sedavá zaměst­ná­ní, čas­tá jíz­da autem a obec­ně málo při­ro­ze­né­ho pohy­bu způ­so­bu­je, že se čas­to potý­ká­me s bolest­mi zad, kte­rým bychom však moh­li cel­kem jed­no­du­še pře­de­jít. A přes­ně o tom, je tato kni­ha. Jedná se o prak­tic­ké­ho prů­vod­ce jed­not­li­vý­mi cvi­ky, kte­ré vám nejen pomo­hu od boles­ti, ale pře­de­vším fun­gu­jí jako pre­ven­ce.

V prv­ní řadě musím zmí­nit, že kni­ha je boha­tě barev­ně ilu­stro­va­ná, a tudíž veli­ce sro­zu­mi­tel­ná. Každý cvik je zde nejen vyfo­cen, ale také pře­kres­len tak, aby čte­nář názor­ně viděl sva­ly, kte­ré se při kon­krét­ním cvi­če­ní zapo­ju­jí. Nemusíte se tedy bát, že bys­te něja­kým výra­zům nero­zu­mě­li a nemoh­li tak cvik správ­ně pro­vést.

V úvod­ní kapi­to­le s názvem Základ pro zdra­vá záda se čte­nář dozví nej­dů­le­ži­těj­ší infor­ma­ce, kte­ré by měl znát ješ­tě před tím, než se pus­tí do samot­né­ho cvi­če­ní. Tato kapi­to­la obsa­hu­je mimo jiné ana­to­mii zdra­vé páte­ře a popis zádo­vých sva­lů, objas­ně­ní někte­rých pří­čin boles­ti zad i vysvět­le­ní tzv. Jandova pří­stu­pu ke sva­lo­vé nerov­no­vá­ze.

V dal­ších kapi­to­lách už se autor věnu­je jed­not­li­vým cvi­kům, kte­ré jsou roz­dě­le­ny pod­le toho, kte­rou část těla pro­ta­hu­jí nebo posi­lu­jí a to takřka doslo­va od hla­vy až k patě (cvi­če­ní krč­ní páte­ře, hrud­ní páte­ře, stře­du těla, beder­ní páte­ře a dol­ní čás­ti těla). Každý jed­not­li­vý cvik je detail­ně bod po bodu popsán a gra­fic­ky zná­zor­něn. Navíc si autor dal tu prá­ci a u kaž­dé­ho cvi­ku uve­dl, čemu je nut­né se vyhnout a pře­hled­ná tabul­ka čte­ná­ře vždy ve zkrat­ce infor­mu­je, na co je cvik zamě­ře­ný, zda se jed­ná o posi­lo­va­cí či fle­xi­bil­ní cvi­če­ní, stu­peň obtíž­nos­ti, hlav­ní pří­no­sy a kon­tra­in­di­ka­ce.

V samot­ném závě­ru pak autor ješ­tě před­klá­dá čte­ná­ři návrh vzo­ro­vých tré­nin­ků a pro úpl­nost nechy­bí ani slov­ník obec­ných poj­mů, kte­ré se v pub­li­ka­ci vysky­tu­jí. Za zmín­ku sto­jí i vel­ký barev­ný pla­kát, kte­rý je sou­čás­tí této kni­hy a obsa­hu­je struč­ný pře­hled cvi­ků pro zdra­vá záda spo­leč­ně s vyob­ra­ze­ním a popi­sem sva­lů v lid­ském těle. Pokud si ho tedy vyle­pí­te někam na led­ni­ci nebo do kou­pel­ny, bude vám kaž­dý den při­po­mí­nat, jak málo sta­čí k tomu, aby vás vaše záda nebo­le­la.


  • Autor:dr. Philip Striano
  • Žánr:zdra­vý život­ní styl, zdra­ví pro kaž­dé­ho, sport a fit­ness, alter­na­tiv­ní medi­cí­na
  • Nakladatelstvi:CPRESS

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,69351 s | počet dotazů: 272 | paměť: 72031 KB. | 25.04.2024 - 10:27:12