Kritiky.cz > Recenze knih > Ona svlékne kůži a skrze touhu zakusí znovuzrození...

Ona svlékne kůži a skrze touhu zakusí znovuzrození...

okamžik všeho
okamžik všeho
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Myšlenka, uči­nit hrdi­nou romá­nu jiný román, není žád­nou novin­kou. King Shelly si za tím­to úče­lem vybra­la Milence lady Chatterleyové, kni­hu, kte­rá neskrý­va­nou ero­ti­kou vzbu­di­la v době své­ho vzni­ku roz­po­ru­pl­né reak­ce. Po del­ší době to však začne vypa­dat, že je hlav­ním hrdi­nou někdo úpl­ně jiný. A kdo by to tak měl být? Láska to je, lás­ka k vyprá­vě­ní, lás­ka ke kni­hám. A přes­to­že žije­me v době e-knih, vypa­dá to, že lás­ku k pra­vé papí­ro­vé kni­ze jen tak něco nepře­ko­ná.

Příběh je napsán z per­spek­ti­vy Maggie. Maggie je geek a žije v Silikon Valley, kde se to gee­ky jen hemží. Poté, co při­šla o mís­to, před­stí­rá, že si hle­dá nové. Ve sku­teč­nos­ti si čte. Čte si, jako smys­lu zba­ve­ná, čte si, jako by šlo o život. Hltá milost­né romá­ny a před­sta­vu­je si, že je ta, co si oblé­ká kor­zet, ta, co čeká na vysně­né­ho prin­ce. Sama ale lás­ku nehle­dá, spí­še se před ní a před rea­li­tou scho­vá­vá. Skrývá se v antikva­ri­á­tu, mezi zaprá­še­ný­mi regá­ly plný­mi knih, ohma­ta­ných ruka­ma desít­ky minu­lých čte­ná­řů, po kte­rých se vzta­hu­jí desít­ky rukou čte­ná­řů budou­cích. A tam náho­dou obje­ví ve starém potr­ha­ném výtis­ku Milence lady Chatterleyové sou­čas­ný milost­ný pří­běh dvou lidí, jež si na strán­kách kni­hy vymě­ňu­jí zprá­vy, v nichž bez cen­zu­ry vypi­su­jí svo­je nej­vnitř­něj­ší tou­hy.…

Každá nová kapi­to­la je uvá­dě­na jejich vzka­zy. “Láska nám obje­ví to, co neví­me, že chce­me.” A o pár strá­nek poz­dě­ji: “Ta kni­ha je o váš­ni. Ona svlék­ne kůži a skr­ze tou­hu zaku­sí zno­vuzro­ze­ní”.  CATHERINE. Nebo: Usazujeme se stá­le víc a víc a namlou­vá­me si, že jsme prak­tič­tí. Nejsme. Jsme zba­bě­lí. HENRY

Tempo vyprá­vě­ní nabí­rá na obrát­kách. Jakoby bylo sly­šet šus­tě­ní strá­nek obra­ce­ných ve spě­chu nedo­čka­vým čte­ná­řem. Kdo by nechtěl sedět za výlo­hou antikva­ri­á­tu a hltat jeden pří­běh za dru­hým? Kdo by nechtěl hle­dat hra­ni­ci, za kte­rou se pro­mě­ní sen ve sku­teč­nost? Kdo by nechtěl být aspoň jed­nou v živo­tě CATHERINE nebo HENRY?

Maggie se postu­pem času poma­lu mění, pře­bí­rá nové hod­no­ty a úspěch pře­stá­vá být tím nej­dů­le­ži­těj­ším. Zraje a uva­žu­je odliš­ným způ­so­bem než dopo­sa­vad. “O těž­kých časech ve svém živo­tě jsem vždyc­ky pře­mýš­le­la, jako by šlo o kni­hu. Vyřešíte pro­blém a může­te se pohnout dopře­du. Jenže tak to neby­lo. Těžké časy pros­tě jen tak neskon­čí. Smísí se s dob­rý­mi časy a spo­jí se s dal­ší­mi těž­ký­mi časy, až nasta­nou. A naše ztrá­ty jsou jako tíži­vé cih­ly ticha kolem nás.”

Někdo ode­jde, někdo se ztra­tí, někdo nás opus­tí. Mnohdy to vypa­dá jako defi­ni­tiv­ní a mnoh­dy to také defi­ni­tiv­ní je. Ale jak bylo řeče­no, hlav­ním hrdi­nou je lás­ka. A nezá­le­ží na tom, zda je to lás­ka Henryho a Catherine, nebo lás­ka ke kocou­ro­vi spí­cí­mu na polič­ce ved­le romá­nů Sue Graftonové, nebo lás­ka ke kni­hám. Neztrácí se, jen ji někdy není na prv­ní pohled vidět… mih­ne se jako Grendel a schou­lí se spo­ko­je­ně jen tam, kde je pro ni mís­to.

KING, Shelly. Okamžik vše­ho. Přeložila Martina ŠÍMOVÁ. Brno: Host - vyda­va­tel­ství, 2015. ISBN 978-80-7491-438-6.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Creature (1998)16. února 2013 Creature (1998) Díky tajnému vojenskému experimentu vzniklo inteligentní krvežíznivé monstrum, které může žít nejen ve vodě, ale i na souši. Doktor Simon Chase koupil exotický ostrov na kterém stojí […] Posted in Horory
  • Liga spravedlnosti Zacka Snydera18. března 2021 Liga spravedlnosti Zacka Snydera Bruce Wayne (Ben Affleck) je odhodlaný postarat se o to, aby Supermanova (Henry Cavill) oběť nepřišla nazmar. Spojí síly s Dianou Prince (Gal Gadot) a společně sestaví tým superhrdinů, […] Posted in Filmové recenze
  • Žaludový skřítek19. srpna 2017 Žaludový skřítek Podzim je, co se týče kreativního tvoření, velmi inspirativní, tak si ho pojďme spolu s našimi dětmi hezky užít! Kromě zvířátek z kaštanů si můžete si zkusit vyrobit podzimní […] Posted in Domácí rady
  • Alexander Veliký - recenze16. února 2005 Alexander Veliký - recenze Asi s podobnou bolestí v srdci jako já, musí i fanoušci Olivera Stona sledovat jeho stále krkolomější pád. Stonův nejnovější snímek Alexander Veliký je toho jen dalším důkazem. Proč ta […] Posted in Filmové recenze
  • Microsoft 26. 3. uspořádá Xbox Indie Showcase. Na akci se...20. března 2021 Microsoft 26. 3. uspořádá Xbox Indie Showcase. Na akci se... Microsoft 26. 3. uspořádá Xbox Indie Showcase. Na akci se představí více než 100 nezávislých her včetně S.T.A.L.K.E.R. 2 pro konzole Xbox. Své nové hry na akci představí také vydavatel […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Mrtvá zóna - další kultovní film Davida Cronenberga20. září 2020 Mrtvá zóna - další kultovní film Davida Cronenberga Učitel Johnny Smith (Christopher Walken) stráví po těžké autonehodě pět let v kómatu. Když se probere, zjistí, že má zvláštní schopnost vidět do minulosti i do budoucnosti. Stačí, aby se […] Posted in Retro filmové recenze
  • Pobřežní hlídka - KOUŘ NA VODĚ14. června 2017 Pobřežní hlídka - KOUŘ NA VODĚ Pobřežní hlídka není jen o ‚necudné srandě‘, ale chlubí se i působivým množstvím napínavých akčních scén. Johnsonův rozkaz byl jasný. „Pojďme udělat nějakou hustou akci na vodě; něco, co […] Posted in Speciály
  • Stigmata (1999)9. listopadu 2016 Stigmata (1999) Boží rány jsou bolestivou poctou pro silně věřící, jenže co když postihnou i ateistu, který o ně opravdu nestojí a církev nehodlá nečině přihlížet… Otec Kiernan se právě […] Posted in Horory
  • Nový seriál Kameňák již tento pátek na Nově!19. února 2019 Nový seriál Kameňák již tento pátek na Nově! Stovky vtipů a hvězdné herecké obsazení. To je dnes už všem dobře známý Kameňák. Je zárukou bujarého veselí a dobré nálady. Televize Nova ho pro své diváky přichystala v nové podobě – jako […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Armáda lupičů - prequel Armády mrtvých2. listopadu 2021 Armáda lupičů - prequel Armády mrtvých Armáda mrtvých na Netflixu byla docela úspěšná, tak se rozhodlo, že se bude postupně rozšiřovat svět kolem „zombiků“. Prvním filmem je tedy prequel. Vedlejší postava, zloděj, spíše […] Posted in Filmové recenze

Překládám. Tlumočím. Blogguju. Píšu básničky. Čtu...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,56084 s | počet dotazů: 256 | paměť: 72051 KB. | 19.04.2024 - 18:22:27