Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Druhá série seriálu „Nadace“ od Apple TV se natáčí v Praze

Druhá série seriálu „Nadace“ od Apple TV se natáčí v Praze

Photo © Apple TV+
Photo © Apple TV+
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Minulý týden se v Praze zača­la natá­čet dru­há série sci-fi seri­á­lu Foundation, kte­rý Apple TV natá­čí pod­le romá­nů Isaaca Asimova. V České repub­li­ce se bude natá­čet až do červ­na, při­čemž Praha bude hlav­ním mís­tem natá­če­ní dru­hé sezó­ny seri­á­lu.

Jedna z nej­vět­ších a nejam­bi­ci­óz­něj­ších pro­duk­cí Apple TV, dru­há sezó­na Nadace se zača­la natá­čet na Kanárských ost­ro­vech krát­ce před pře­su­nem do Prahy.

Nadaci vytvo­ři­li David S. Goyer a Josh Friedman, kte­ří dří­ve spo­lu­pra­co­va­li na seri­á­lu Terminátor:

Očekává se, že dru­há sezó­na Nadace bude pře­chá­zet do nových a odliš­ných svě­tů od Asimovovy série, do čehož by moh­ly zapad­nout i loka­ce v Praze a České repub­li­ce.

„S dru­hou sezó­nou naši divá­ci navští­ví více Asimovových nesma­za­tel­ných postav a svě­tů, včet­ně Hober Mallow, gene­rá­la Bel Riose a všech Vnějších slun­cí,“ řekl Goyer pro Newsweek.

„S Nadací hra­je­me dlou­hou hru a jsem vděč­ný svým part­ne­rům ze spo­leč­nos­tí Apple a Skydance, že mi svě­ři­li ten­to epos. Připoutejte se. Chystáme se slo­žit pořád­ný pro­stor.“

Foundation se při­po­ju­je ke stá­le vět­ší­mu počtu epic­kých sci-fi a fan­ta­sy seri­á­lů, kte­ré se natá­če­jí v Praze, po seri­á­lech Kolo času, jehož dru­há série se rov­něž natá­čí v čes­kém hlav­ním měs­tě, a Carnival Row, kte­rý v Praze loni dokon­čil svou dru­hou sérii.

Před dvě­ma dese­ti­le­tí­mi se v Praze natá­če­ly také mini­sé­rie Duna a Děti Duny, nedáv­né fil­my o Duně od Denise Villeneuvea se natá­če­ly v neda­le­ké Budapešti.

Produkce prv­ní sezó­ny Nadace se výraz­ně zpoz­di­la kvů­li pan­de­mii koro­na­vi­ru a trva­la cel­kem deva­te­náct měsí­ců. Původně se mělo natá­čet v Londýně, ale pro­duk­ce byla pře­su­nu­ta pře­de­vším na Maltu; scé­ny se natá­če­ly také na Tenerife a Fuerteventuře na Kanárských ost­ro­vech.

Kromě Harrise a Pace jsou potvr­ze­ni i hlav­ní her­ci Lou Llobell, Leah Harvey, Laura Birn, Terrence Mann a Cassian Bilton, kte­ří se vrá­tí do dru­hé série Nadace.

Nově bylo potvr­ze­no i obsa­ze­ní ved­lej­ších rolí: Holt McCallany (Mindhunter), Sandra Yi Sencindiver (Kolo času), Isabella Laughland, Kulvinder Ghir, Ella-Rae Smith, Dimitri Leonidas, Ben Daniels, Mikael Persbrandt, Rachel House a Nimrat Kaur.

Epizody prv­ní sezó­ny Nadace reží­ro­va­li Rupert Sanders (letos se chys­tá v Praze nato­čit novou adap­ta­ci Vrány), Alex Graves (Hra o trů­ny) a Goyer, kte­rý je záro­veň showrun­ne­rem Nadace.

Apple TV v sou­čas­né době pro­dlou­ži­la Nadaci pro dese­ti­díl­nou dru­hou sezó­nu, ale Goyer jich plá­nu­je pod­stat­ně více.

„Hra o trů­ny byla sku­teč­ně prv­ním z těch­to vel­kých, obřích romá­no­vých seri­á­lů,“ řekl pro Newsweek.

„A nyní, s Nadací, může­me vyprá­vět pří­běh, dou­fej­me, v prů­bě­hu 80 epi­zod nebo 80 hodin, na roz­díl od sna­hy vtěs­nat vše do dvou nebo tří hodin pro jeden film.“

Datum vydá­ní 2. série Nadace na Apple TV zatím neby­lo potvr­ze­no, ale oče­ká­vej­te, že seri­ál bude vysí­lán kon­cem roku 2022 nebo začát­kem roku 2023.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,30977 s | počet dotazů: 268 | paměť: 72088 KB. | 18.04.2024 - 20:08:11