Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Duna - Kniha Franka Herberta je „prý“ nezfilmovatelná. David Lynch natočil „kultovní“ Sci-fi.

Duna - Kniha Franka Herberta je „prý“ nezfilmovatelná. David Lynch natočil „kultovní“ Sci-fi.

Duna
Duna
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Rok 10 191. Vesmíru vlád­ne pádi­šáh impe­rá­tor Shaddam IV (José Ferrer). Nejcennější sub­stan­cí je koře­ní melanž. Koření pro­dlu­žu­je život. Koření pro­hlu­bu­je vědo­mí. Koření je nezbyt­né pro ces­to­vá­ní vesmí­rem. Toto koře­ní exis­tu­je pou­ze na jed­né jedi­né pla­ne­tě v celém vesmí­ru. Je jím pla­ne­ta Arrakis – zná­má také jako Duna, poušt­ní pla­ne­ta...

Duna Franka Herberta je jed­nou z nej­slav­něj­ších sérii sci-fi romá­nů všech dob, kte­rá se dočka­la cel­kem 6 knih a vel­mi bru­tál­ně se dle vše­ho ní inspi­ro­va­li tře­ba Star Wars George Lucase (Herbert chtěl údaj­ně původ­ně Lucase žalo­vat, pro­to­že žil v domně­ní, že ho Lucas doslo­va vykra­dl a to navíc bez jeho svo­le­ní). Jak to tak poté bývá, vět­ši­nou se počí­tá s tím, že se úspěš­ná kni­ha dočká i poku­su o fil­mo­vé zpra­co­vá­ní. A kolem hra­né Duny se mota­lo hned něko­lik zají­ma­vých jmen- Realizovat jí postup­ně moh­li tvůr­ci jako David Lean (Most přes řeku Kwai, Lawrence z Arábie) Alejandro Jodorowsky (Krtek) nebo Ridley Scott (Vetřelec, Blade Runner). Šanci nako­nec dostal David Lynch (Sloní muž), kte­rý kvů­li režii hra­né Duny odmí­tl režii Star Wars: Návratu Jediho a to i přes fakt, že ho George Lucas varo­val, že Dunu nejde zfil­mo­vat. Tehdejší plá­ny už dopře­du počí­ta­li s tím, že se Lynchova Duna dočká roz­pra­co­vá­ní do fil­mo­vé tri­lo­gie, kte­rá bude fun­go­vat jako Star Wars pro dospě­lej­ší pub­li­kum a půjde o parád­ní zpra­co­vá­ní Herbertovy legen­dár­ní před­lo­hy.

Jenomže se aktu­ál­ně píše rok 2020 a je vel­mi snad­né dohle­dat si, že David Lynch svou Dunu bere jako své jedi­né selhá­ní, film finanč­ně zce­la pro­pa­dl a navíc neskli­dil vylo­že­ně nad­še­né reak­ce. Aktuálně se tak čeká na odlo­že­nou Dunu v režii Denise Villeneuva a dou­fá se, že prá­vě Villeneuveův nový pokus bude stát za to a že se George Lucas ple­tl v tom ohle­du, že Dunu zfil­mo­vat nelze. Co je vlast­ně s Dunou Davida Lynche tak špat­ně a je to vylo­že­ně špat­ný film? To je tak tro­chu slo­ži­těj­ší otáz­ka, kte­rá si zaslou­ží tro­chu detail­něj­ší roz­bor.

Knižní před­lo­hu Franka Herberta (zatím pou­ze prv­ní díl kniž­ní série) jsem četl a pocho­pil jsem jak moc důle­ži­tá samot­ná Duna je. Knižní Duna je pří­běh, kte­rý má pře­sah a Herbert se do své legen­dár­ní kniž­ní série nebál zapo­jit fak­to­ry jako je poli­ti­ka nebo nábo­žen­ství. Duna při­tom není vylo­že­ným vděč­ným mate­ri­á­lem a sku­teč­ně je tako­vou nároč­něj­ší podí­va­nou, kte­rá sice obsa­hu­je atrak­ce, kte­ré by na vel­kém plát­ně moh­li půso­bit vel­ko­le­pě (to doká­že zce­la urči­tě prá­vě i Villeneuveovo zpra­co­vá­ní), záro­veň ale obsa­hu­je pasá­že, kte­ré oce­ní jenom tak tro­chu vstříc­něj­ší divá­ci. I díky něko­li­ka těm­to fak­to­rům je ovšem vel­mi těž­ké samot­nou Dunu zpra­co­vat a je to prá­vě ten pro­blém, kte­rý měl samot­ný Lynch a jeho adap­ta­ce má tudíž i díky tomu hod­ně dale­ko k doko­na­los­ti.

Tento film má dohro­ma­dy asi 4 sestři­hy a osob­ně jsem viděl tu, kte­rá trvá 137 minut. Jestli se něco Lynchovi nedá upřít tak je to zce­la urči­tě jedi­neč­nost jeho Duny, pro­to­že něco tako­vé­ho se už v té době jen tak nevi­dě­lo. Lynch si vždy uměl ohlí­dat svůj spe­ci­fic­ký vizu­ál­ní styl a Duna tak nevy­pa­dá vylo­že­ně oby­čej­ně. Problém je ovšem v tom, že ofi­ci­ál­ní roz­po­čet fil­mu byl zhru­ba 40 mili­o­nů dola­rů a pro­jekt dostal na sta­rost člo­věk, kte­rý do té doby točil pou­ze níz­ko­roz­počto­vé sním­ky Mazací hla­va a Sloní muž. Tehdy 38-letý Lynch byl tak hozen do pro­vo­zu tech­nic­ky nároč­né sci-fi podí­va­né, kte­rá má násled­ně pro­blém s tím, že jsou její efek­ty straš­né, kos­týmy nea­trak­tiv­ní, výpra­va cel­kem neza­jí­ma­vá a ve finá­le to ani audi­o­vi­zu­ál­ně kdo­ví­ja­ká slá­va není. Lynch při­tom nemá pro­blém ve své Duně vysta­vět chví­le­mi vel­mi pove­de­nou až osu­do­vou atmo­sfé­ru, ve finá­le se mu ale postup­ně spí­še roz­pa­dá pod ruka­ma. A vzni­ká dost mož­ná jeden z nej­zvlášt­něj­ších fil­mo­vých pro­jek­tů všech dob.

Lynch měl štěs­tí ale­spoň ve vel­mi fajn obsazení- Kyle MacLachlan jako Paul Atreides není vylo­že­ně špat­ný, Patrick Stewart jako Gurney Halleck je cel­kem tre­fa do čer­né­ho, Sting jako Fey-Rautha je WTF cas­tingo­vá vol­ba, kte­rá ale záro­veň není úpl­ně bíd­ná, Richard Jordan jako Duncan Idaho je super, stej­ně tak také Brad Tourif jako Piter De Vries. Minimálně ohled­ně cas­tingu má tahle sci-fi adap­ta­ce vyhrá­no, pro­to­že se na ten cas­ting vylo­že­ně těž­ko nadá­vá a ty her­ci se sku­teč­ně sna­ží.

Problém je pořád v tom, že jak se mož­ná moh­lo zdát, že tahle sci-fi s hlub­ším pře­sa­hem bude pro Lynche ide­ál­ní vol­bou, uká­za­lo, že se vel­ký roz­po­čet a sna­ha o to rea­li­zo­vat pro­jekt, kte­rý by měl pře­de­vším sku­teč­ně nastar­to­vat novou fil­mo­vou sérii sku­teč­ně není pro něj. George Lucas by si ho mož­ná u (teh­dy) tře­tích Star Wars pohlí­dal, zde se to ale tak úpl­ně nepo­ved­lo a Lynchova Duna tak zůstá­vá bohu­žel zůstá­vá ide­ál­ní ukáz­kou toho, že by někte­ří autorští reži­sé­ři sku­teč­ně nemě­li dostá­vat zakáz­ky, kte­ré nejsou vylo­že­ně pro ně.

Na Lynche je to ve finá­le dokon­ce až pří­liš oby­čej­né. Chybí tam víc šíle­ných vizu­ál­ních nápa­dů (šíle­né to je, ovšem ne zrov­na osvě­žu­jí­cím sty­lem), výraz­ných momen­tů a dechbe­rou­cích pasá­ží. Pasáž s čer­vy se pře­kva­pi­vě poved­lo nato­čit tak, aby neby­la vylo­že­ně bíd­ná a je sku­teč­ně dost pove­de­ná. Lynch zde navíc čas­to sází i na vnitř­ní mono­lo­gy postav a vět­ši­nu času tak vlast­ně kálí na kla­sic­kou zla­tou tech­ni­ku „Show, don’t tell“, pro­to­že Lynch záro­veň pro tuto adap­ta­ci Herbertovy kni­hy napsal scé­nář a dra­ma­tur­gic­ky se mu ta Duna cel­ko­vě tak tro­chu roz­padla pod ruka­ma.

Lynchova Duna se celou dobu bere straš­ně váž­ně, je ovšem straš­ně těž­ké brát váž­ně film, kte­rý celou dobu půso­bí více­mé­ně směš­ně. Lynch mož­ná umí v Duně pra­co­vat s deko­ra­ce­mi, někte­rý­mi cool pasá­že­mi a více­mé­ně vede­ním her­ců, nedo­ká­zal ale zce­la před­vést hlav­ní kouz­lo Duny. Nedokázal před­vést spe­ci­fič­nost Duny, kte­rá tkví v tom, že jde sku­teč­ně o vyspě­lej­ší sci-fi podí­va­nou s uni­ver­zál­ním pře­sa­hem. Duna tak i díky tomu do jis­té míry půso­bí chví­le­mi jako béč­ko­vý sní­mek (což je vzhle­dem k vyso­ké­mu roz­počtu vel­mi smut­ný fakt), kte­rý se ale sna­ží být dílem áčko­vým. Skutečně je tak Duna vel­mi zvlášt­ně seši­té dílo, kte­ré má pořád své spe­ci­fic­ké kouz­lo a díky něko­li­ka fak­to­rům je vel­mi snad­no zapo­me­nu­tel­ná.... záro­veň ale pros­tě a jed­no­du­še zao­stá­vá za oče­ká­vá­ní­mi a prá­vem je tak více­mé­ně vel­mi počet­nou sku­pi­nou nená­vi­dě­ná (a pak se zase najde vel­mi počet­ná sku­pi­na, kte­rá má film z něja­ké­ho důvo­du vel­mi ráda).

Lynchovi se ale­spoň daří něja­kou dobu budo­vat sluš­ná atmo­sfé­ra, hud­ba od sku­pi­ny Toto sto­jí za to a někte­ré vizu­ál­ní nápa­dy či sek­ven­ce se Lynchovi oprav­du poda­ři­lo ucho­pit s grá­cií. Zároveň ale sku­teč­ně nato­čil dílo, kte­ré Duně nesklá­dá tu nej­vět­ší a neji­de­ál­něj­ší poctu. Natočil vel­mi zvlášt­ní kom­bi­na­ci sna­hy o rea­li­za­ci vel­ké­ho bloc­kbus­te­ru, kte­rá je kří­že­na s fil­mař­ským ucho­pe­ním nezá­vis­lé­ho reži­sé­ra s vel­mi spe­ci­fic­kým sty­lem a pře­de­vším jde o kom­bi­na­ci, kte­rá se spo­ji­la u vel­mi těž­ko zpra­co­va­tel­né adap­ta­ce.

V někte­rých pasá­žích by si Duna roz­hod­ně zaslou­ži­la zkrá­tit, někte­ré pasá­že či moti­vy zase více pro­kres­lit a pro­dlou­žit. Jedno je jisté- Duna Davida Lynche není ide­ál­ní adap­ta­ce. Ale je to vlast­ně špat­ný film? Vyloženě ne. Je to sku­teč­ně pou­ze jen špat­ná adap­ta­ce, kte­rá je navíc obě­tí vel­mi pochyb­né­ho zvo­le­ní tvůr­ce, kte­ré­mu tahle lát­ka sku­teč­ně sou­ze­na neby­la. Lynch se za svo­jí Dunu nemu­sí vylo­že­ně sty­dět, záro­veň ale sku­teč­ně musí uznat, že se jeho Duna dva­krát vylo­že­ně nepo­ved­la. Lynchova Duna má něko­lik vel­mi fajn aspek­tů, záro­veň ale též něko­lik vel­mi bíd­ných. Jedno je zce­la jis­té určitě- Villeneuve nám (snad koneč­ně) příští rok dodá roz­hod­ně lep­ší film. Těžko říct jak o moc, něco mi ale říká, že se mu Dunu poda­ří vystih­nout lépe. A i kdy­by ne..... mini­mál­ně vizu­ál­ně si už u nové Duny sku­teč­ně nebu­de na co stě­žo­vat a mys­lím, že vzpo­mín­ky na ní budou násled­ně o mno­ho pří­vě­ti­věj­ší než prá­vě ty na Lynchovu Dunu....

PS: Nebýt COVIDU-19 bychom se nové Duny dočka­li prá­vě dnes. Sad!

Trailer:

Verdikt: 3 z 5


Foto: Photo © Universal Pictures


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Duna (1984)19. října 2021 Duna (1984) Tak tedy, abych byl spravedlivý, Dunu mám rád. Četl jsem knihu od Franka Herberta, hrál několik počítačových her s touto tematiku, ale tento film mi pořád tak nějak unikal...., což je […] Posted in Retro filmové recenze
  • Air Force One17. srpna 2022 Air Force One Copak s Indianou Jonesem, když se dostaví kmetský věk? Stane se prezidentem Spojených států. Američané se potřebují aspoň jednou do roka prostřednictvím filmové tvorby ujistit, že kdyby […] Posted in Retro filmové recenze
  • Soudce Dredd26. dubna 2022 Soudce Dredd Soudce Dredd je americký akční sci-fi film z roku 1995 natočený podle stejnojmenného komiksu 2000 AD. Režíroval ho Danny Cannon a v hlavní roli se představil Sylvester Stallone, strážce […] Posted in Speciály
  • Policajt v Beverly Hills II18. února 2022 Policajt v Beverly Hills II Polda z Beverly Hills II je americká akční buddy komedie z roku 1987, kterou režíroval Tony Scott, scénář napsali Larry Ferguson a Warren Skaaren a hlavní roli ztvárnil Eddie Murphy. Jedná […] Posted in Speciály
  • Amadeus: Genialita, závist a hudba, která změnila dějiny kina19. září 2023 Amadeus: Genialita, závist a hudba, která změnila dějiny kina Je to už drahně víc než čtvrtstoletí, kdy jsem napsal svou první opravdu po všech stránkách kladnou "recenzi". Bylo mi tehdy 19 let a v srdci mi plálo mladistvé nadšení, všechno jsem […] Posted in Filmová klasika
  • Ace Ventura: Zvířecí detektiv13. srpna 2023 Ace Ventura: Zvířecí detektiv Ace Ventura: Zvířecí detektiv je americký komediální film z roku 1994 s Jimem Carreym v roli zvířecího detektiva Ace Ventury, který má za úkol najít uneseného delfína, maskota fotbalového […] Posted in Filmové recenze, Speciály
  • Všechny cesty vedou do hrobu26. května 2023 Všechny cesty vedou do hrobu Million ways to die in the West by mohlo mít podtitul Million ways to kill humour. Počáteční barevné scenérie z divokého západu ve vás navnadí atmosféru dobrých westernů, aby Vás po chvíli […] Posted in Retro filmové recenze
  • Star Trek: Picard - Season 214. března 2023 Star Trek: Picard - Season 2 Když jsem slyšel, že se má vrátit Q mé srdce zaplesalo a hrozně jsem se těšil. Po prvních dvou epizodách jsem se cítil rozpačitě, ale stále jsem doufal, že to dobře dopadne. Bohužel se […] Posted in TV Recenze
  • Star Trek: Picard - Season 114. března 2023 Star Trek: Picard - Season 1 Je to známé a přesto nové. Picard se nebojí vstoupit do nových vod a představuje nám nové a zajímavé postavy ze své minulosti, kterou ovšem sami neznáme, neboť od konce Next Genreration […] Posted in TV Recenze
  • Flash Gordon9. února 2023 Flash Gordon Flash Gordon je superhrdinský space opera fillm z roku 1980, který režíroval Mike Hodges podle stejnojmenného komiksu Alexe Raymonda z nakladatelství King Features. Ve filmu hrají Sam J. […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,45907 s | počet dotazů: 273 | paměť: 69638 KB. | 06.12.2023 - 08:42:36