Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Vánoce naruby - Když byl Tim Allen ještě slavný dělal i Vanoční filmy.

Vánoce naruby - Když byl Tim Allen ještě slavný dělal i Vanoční filmy.

VanoceNaRuby
VanoceNaRuby
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Můžete pes­ko­vat nad mno­ha věc­mi, kte­ré se vánoc týka­jí. Snad nad tím, že pár dní před Štědrým dnem vás v obcho­dech čeká sko­ro boj o život, mož­ná nad tím, že v posled­ních letech nás mís­to bělost­né sně­ho­vé pokrýv­ky „těší“ spí­še déšť. Pokud na to máte nátu­ru, pak si něco špat­né­ho na váno­cích najde­te. Jenže při­znej­me si, že jde sku­teč­ně o nej­hez­čí obdo­bí v roce, kdy jsou všich­ni (nebo ale­spoň vět­ši­na) lidé milej­ší, nála­da je lep­ší a rados­ti v jed­nom dni je sko­ro stej­ně jako za půl před­cho­zí­ho roku. K svá­teč­ní­mu obdo­bí neod­mys­li­tel­ně pat­ří i něko­lik fil­mů. Alespoň já si tedy nemo­hu před­sta­vit váno­ce bez Popelky, Mrazíka, ale také sérii Sám doma (respek­ti­ve mám rád prv­ní dva díly) a Vánočních prázd­nin. Už del­ší dobu se neob­je­vil dal­ší titul, kte­rý bych do své vánoč­ní sbír­ky zařa­dil. Nevím, zda tam budou mít Vánoce naru­by své stá­lé mís­to, ale nebu­du vůbec pro­ti se na ně před svát­ky podí­vat.Nemohu říct, že by Vánoce naru­by byly fil­mo­vý kle­not, jde o napros­to stan­dard­ní kome­dii. Současně se jim však daří vytvo­řit pří­jem­nou vánoč­ní atmo­sfé­rou, díky pove­de­né­mu vizu­ál­ním ztvár­ně­ní, kte­ré sází na kla­sic­ké moti­vy – zasně­že­ná uli­ce plná roz­to­mi­lých domů ozdo­be­ných pes­t­ro­ba­rev­ný­mi svět­ly nebo obrov­ské vánoč­ní huňa­té strom­ky. Díky tomu, že ve vás film sku­teč­ně pro­bu­dí (pokud nejste ška­ro­hlí­di) vánoč­ní nála­du, odpus­tí­te mu i morál­ní posel­ství. Respektive, odpouš­tět není co, kdy jin­de než o váno­cích bychom si měli neu­stá­le při­po­mí­nat, že rodi­na a přá­te­le jsou pro život napros­to nezbyt­ní a důle­ži­tí a bez nich by váno­ce neby­ly to, co jsou.

Krankovi jsou kla­sic­ký pár střed­ní­ho věku. Luther (Tim Allen) je úspěš­ný úřed­ník a Nora (Jamie Lee Curtis) žena v domác­nos­ti, kte­rá lpí na rodi­ně. Vánoce jsou pro ně jed­ním z nej­dů­le­ži­těj­ších obdo­bí v roce a logic­ky je tak trá­ví se svou dce­rou Blair (Julie Gonzalo). Ale ta se ten­to rok chys­tá do Jižní Ameriky, jakož­to člen­ka Mírových sbo­rů. Její rodi­če se roz­hod­nou, že váno­ce budou jed­no­du­še igno­ro­vat. Jenže, ono to není tak leh­ké. Hlavně, když vás obklo­pu­jí lidé, kte­ří tyto svát­ky bez­mezně milu­jí. V jejich čele sto­jí Vic Frohmeyer (Dan Aykroyd). Ten, když chce, aby na kaž­dé stře­še byl obří sně­hu­lák Frosty, pak toho dosáh­ne…

Jistě, že nako­nec vše skon­čí tak, že se Blair vrá­tí a dojde na výji­meč­nou vánoč­ní osla­vu. V pod­sta­tě z toho­to moti­vu těží celá dru­há polo­vi­na fil­mu. Krankovi musí za pár hodin stih­nout zve­le­bit dům, při­pra­vit večí­rek, a to vše tak, aby jejich dce­ra nepo­zna­la, že váno­ce sla­vit nechtě­li. Díky soli­da­ri­tě sou­se­dů se jim to nako­nec poda­ří a my už se může­me jen těšit na slad­ké finá­le, kdy se mají (téměř) všich­ni rádi a vše kon­čí dob­ře. Přestože, že v nese­zón­ním fil­mu bychom to moh­li odsou­dit jako zápor, ve vánoč­ní kome­dii je tako­vý konec povin­nos­tí.

Příjemné jsou výko­ny Tima Allena (už je na vánoč­ní kome­die spe­ci­a­lis­ta), Jamie Lee Curtis a Dana Aykroyda, a přes­to­že v jiných svých pro­jek­tech podá­va­jí čas­to výraz­něj­ší výko­ny, ani ten­to­krát si ostu­du nedě­la­jí. Některé gagy jsou napsá­ny mír­ně nešťast­ně (což mě pře­kva­pu­je, když na scé­ná­ři pra­co­val mis­tr rodin­ných kome­dií Chris Columbus), ale prá­vě tato herec­ká tro­ji­ce tyto situ­a­ce zahra­ňu­je. Díky nim se nako­nec titul vyva­ru­je vět­ši­ně trap­nos­tí, kte­rý­mi čas­to bláz­ni­vé kome­die dis­po­nu­jí.

V cel­ko­vém výsled­ku to dopadlo dob­ře. Vánoční soun­d­track, okouz­lu­jí­cí obra­zo­vé ztvár­ně­ní a talen­to­va­ní her­ci film zachra­ňu­jí. Jeden bod navíc si film zaslou­ží za to, že se mu daří navo­dit vánoč­ní atmo­sfé­ru.


Photo © Sony Pictures Entertainment


Podívejte se na hodnocení Vánoce naruby na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,70209 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71697 KB. | 13.06.2024 - 22:29:05