Kritiky.cz > Recenze knih > Erazim Kohák - Domov a dálava (2009)

Erazim Kohák - Domov a dálava (2009)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Domov a dála­va s podti­tu­lem „Kulturní totož­nost a obec­né lid­ství v čes­kém myš­le­ní“ je zatím posled­ní kni­hou zná­mé­ho filo­so­fa Erazima Koháka. K tomu­to jedin­ci může­te zastá­vat roz­lič­ný postoj, pod­le kte­ré­ho se bude odví­jet beze­spo­ru i váš vztah k této kni­ze. Ten může nabý­vat podo­by nekri­tic­ké­ho obpu i zamra­če­ných očí. Pokud mohu mlu­vit za sebe, tak musím před­ně zmí­nit, že k filo­so­fic­ké­mu výkla­du páně Koháka jsem měl vždy poměr­ně blíz­ko, tak­že i k tomu­to tex­tu by bylo záhod­no při­stu­po­vat tro­chu s rezer­vou. Jsem si ale samo­zřej­mě vědom toho, že jsou i pro­ti­chůd­né teze, kte­ré jsou zce­la v roz­po­ru se závě­ry (dá-li se to tak nazvat) této kni­hy. Podobné to je konec­kon­ců ale asi u všech spo­le­čen­sko­věd­ních pra­cí.

Kohák se v této kni­ze zamýš­lí nad iden­ti­tou, totož­nos­tí čes­ké­ho náro­da, o to, zda dáva smy­sl a - pokud vůbec - jaký je její obsah. S vyprá­vě­ním začí­ná v době husit­ské, kte­rou se sna­ží očis­tit od roman­tic­ky naci­o­nál­ní­ho balas­tu. Ve své defi­ni­ci „náro­da“ je Kohák blíz­ký Renanovi. Pro národ má cel­kem 3 kri­té­ria, 1 - sdí­le­né vzpo­mín­ky (sem spa­da­jí o roman­tic­ké před­sta­vy o „náro­du jed­né krve“), 2 - sdí­le­né reá­lie (země, jazyk) a 3 - sdí­le­ný pohled do budouc­na. Za jed­nu z pří­čin husit­ské revo­lu­ce pova­žu­je Kohák i „strach z nespa­se­ní duše“, neboť teh­dej­ší lid si byl beze­spo­ru vědom bezbož­né­ho živo­ta mno­hých cír­kev­ních pro­ta­go­nis­tů a obá­val se, že pod tako­vým­to duchov­ním „vede­ním“ živo­ta věč­né­ho neob­dr­ží.

Za dal­ší urču­jí­cí bod čes­ké národ­ní iden­ti­ty popi­su­je Kohák, zce­la logic­ky, naše národ­ní obro­ze­ní. České národ­ní obro­ze­ní bylo do jis­té míry jedi­neč­né, neboť mělo sil­ně soci­ál­ní roz­měr. Většina budi­te­lů byla z nuz­ných pomě­rů (naroz­díl od např. Maďarska, kde se o „pro­bu­ze­ní náro­da“ zaslou­ži­la vel­kou měrou šlech­ta). Vznikla tak „nová čes­ká eli­ta“, kte­rá se povět­ši­nou sklá­da­la z uměl­ců, spi­so­va­te­lů, apod.

Kohák se dále věnu­je čes­ké­mu myš­le­ní 18. a 19. sto­le­tí. Pojetí při­ro­ze­né­ho a his­to­ric­ké­ho prá­va na „čes­kou kot­li­nu“, záro­veň upo­zor­ňu­je i na ošid­nost poje­tí při­ro­ze­né­ho prá­va, neboť roz­lič­né etnic­ké sku­pi­ny jej mohou pojmout zce­la po svém. Tato myš­len­ka se nám konec­kon­ců pro­jek­tu­je i do sto­le­tí 20.

Velkou část pro­sto­ru v kni­ze dostá­vá T. G. Masaryk. Kohák nasti­ňu­je jeho „poje­tí dějin“ (uvo­zov­ky tu jsou vhod­né), kdy TGM vidí lid­stvo, jež ros­te k huma­ni­tě, demo­kra­tič­nos­ti a pře­ko­ná­vá teo­kra­tic­ké způ­so­by vlá­dy. Tak Masaryk inter­pre­to­val i 1. svě­to­vou vál­ku. Stran Masaryka tu je vel­mi zají­ma­vá pasáž, kte­rou bych si dovo­lil odci­to­vat, „..(Masaryk) neměl sebe­men­ší ilu­ze o bol­še­vic­ké revo­lu­ci v Rusku. Přesto si dělal nadě­je, že tato revo­lu­ce pře­ko­ná své stin­né strán­ky pro­to, že je v pod­sta­tě demo­kra­tic­ká ve dru­hém, popu­lis­tic­kém smys­lu slova....jednou či dva­krát ke kon­ci své­ho živo­ta vyslo­vil nadě­ji, že prý k podob­né­mu vývo­ji dojde i v nacis­tic­ké revo­lu­ci...

Více na Kritiky.cz
Master & Commander: Odvrácená strana světa - Vítr do plachet, vyplouváme! Filmové přepisy historických románů jsou zřejmě nějak v módě. Měsíc se s měsícem seše...
Harry Potter 20 let filmové magie: Návrat do Bradavic Zas tak mě to neoslovilo. Harry Potter je jedna z mých nejoblíbenějších filmových i knižníc...
GEOFFREY RUSH GEOFFREY RUSH (Hans Hubermann) zahájil svou kariéru jako divadelní herec ve své rodné Austráli...
The Dark and the Wicked (2020) The Dark, the Wicked and Evil!! Bryan Bertino proslavený svou prvotinou Strangers z roku 2008 bohu...
Koupili jsme ZOO | We Bought a ZOO [65%] Koupili jsme ZOO http://www.csfd.cz/film/286858-koupili-jsme-zoo/ http://www.imdb.com/title/tt...

V někte­rých aspek­tech je urči­tým pro­ti­kla­dem TGM Jan Patočka (muž cel­kem 3 tvá­ří, 1- soci­a­lis­tic­ký výklad, 2 - Heideggerova linie, 3 - blíz­ká Kantovi a také TGM), jehož Kohák pova­žu­je za dal­ší­ho jedin­ce, kte­rý for­mu­lo­val „národ­ní filo­so­fii“. Kohák se dále věnu­je i sou­čas­né situ­a­ci, při jejímž popi­su si neod­pus­tí kri­tic­ké poznám­ky na adre­su V. Klause. Dnešní spo­leč­nost čelí vel­ké­mu nepří­te­li, což je Nicota. Dříve jsme totiž poměr­ně snad­no doká­za­li najít nepří­te­le (nacis­té, komu­nis­té, jak tvr­dil Kosík), ale dnes... NIC je tím, co nás ohro­žu­je, když nás pro­stou­pí kon­zum­ní horeč­ka až do mor­ku kos­tí. Nic proč žít, Nic čemu věřit, tolik jíd­la a Nic, co by živi­lo srd­ce a mysl. Nic. Zbývá jen koloběh krme­ní, mno­že­ní a umí­rá­ní...

Právě ztrá­tu ide­á­lů, „vel­kých pří­bě­hů“, či život bez struk­tu­ry a smys­lu pova­žu­je Kohák za vel­ké nebez­pe­čí, kte­rá z nás může utvo­řit jen bez­du­ché, kon­zum­ní lout­ky. V dneš­ní pře­váž­ně ate­is­tic­ké spo­leč­nos­ti, kte­rá zaži­la svo­ji dez­i­lu­zi ze sli­bo­va­né­ho „rov­nos­tář­ské­ho ráje“, jak hlá­sa­la KSČ, se mno­ho lidí upnu­lo ke spo­třeb­ní­mu sty­lu živo­ta, kdy se sna­ží sebe sama pře­svěd­čit, že poři­zo­vá­ním si stá­le nových a nových věcí zapl­ní svo­ji vnitř­ní prázd­no­tu. Tento způ­sob živo­ta pocho­pi­tel­ně pří­mo vyža­du­je uplat­ňo­vat para­dig­ma neu­stá­lé­ho pokro­ku, což je ale záro­veň neu­dr­ži­tel­né z hle­dis­ka limi­tů naší pla­ne­ty.

Jakousi nadě­ji, smy­sl naší exis­ten­ce, či chcete-li - pod­sta­tu iden­ti­ty vidí pak Kohák v „eko­lo­gic­ké odpo­věd­nos­ti, kte­rá vyža­du­je nut­nou pro­vá­za­nost s morál­ním řádem.

Vždyť všich­ni jsme jen děl­ní­ci na vini­ci Páně.

Kniha je to kaž­do­pád­ně zají­ma­vá a pod­nět­ná, a to i - pod­le mého názo­ru - pokud jste s vel­kou čás­tí Kohákových názo­rů v roz­po­ru.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,71978 s | počet dotazů: 280 | paměť: 69765 KB. | 05.12.2023 - 13:45:45