Kritiky.cz > Recenze knih > Erazim Kohák - Domov a dálava (2009)

Erazim Kohák - Domov a dálava (2009)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Domov a dála­va s podti­tu­lem „Kulturní totož­nost a obec­né lid­ství v čes­kém myš­le­ní“ je zatím posled­ní kni­hou zná­mé­ho filo­so­fa Erazima Koháka. K tomu­to jedin­ci může­te zastá­vat roz­lič­ný postoj, pod­le kte­ré­ho se bude odví­jet beze­spo­ru i váš vztah k této kni­ze. Ten může nabý­vat podo­by nekri­tic­ké­ho obpu i zamra­če­ných očí. Pokud mohu mlu­vit za sebe, tak musím před­ně zmí­nit, že k filo­so­fic­ké­mu výkla­du páně Koháka jsem měl vždy poměr­ně blíz­ko, tak­že i k tomu­to tex­tu by bylo záhod­no při­stu­po­vat tro­chu s rezer­vou. Jsem si ale samo­zřej­mě vědom toho, že jsou i pro­ti­chůd­né teze, kte­ré jsou zce­la v roz­po­ru se závě­ry (dá-li se to tak nazvat) této kni­hy. Podobné to je konec­kon­ců ale asi u všech spo­le­čen­sko­věd­ních pra­cí.

Kohák se v této kni­ze zamýš­lí nad iden­ti­tou, totož­nos­tí čes­ké­ho náro­da, o to, zda dáva smy­sl a - pokud vůbec - jaký je její obsah. S vyprá­vě­ním začí­ná v době husit­ské, kte­rou se sna­ží očis­tit od roman­tic­ky naci­o­nál­ní­ho balas­tu. Ve své defi­ni­ci „náro­da“ je Kohák blíz­ký Renanovi. Pro národ má cel­kem 3 kri­té­ria, 1 - sdí­le­né vzpo­mín­ky (sem spa­da­jí o roman­tic­ké před­sta­vy o „náro­du jed­né krve“), 2 - sdí­le­né reá­lie (země, jazyk) a 3 - sdí­le­ný pohled do budouc­na. Za jed­nu z pří­čin husit­ské revo­lu­ce pova­žu­je Kohák i „strach z nespa­se­ní duše“, neboť teh­dej­ší lid si byl beze­spo­ru vědom bezbož­né­ho živo­ta mno­hých cír­kev­ních pro­ta­go­nis­tů a obá­val se, že pod tako­vým­to duchov­ním „vede­ním“ živo­ta věč­né­ho neob­dr­ží.

Za dal­ší urču­jí­cí bod čes­ké národ­ní iden­ti­ty popi­su­je Kohák, zce­la logic­ky, naše národ­ní obro­ze­ní. České národ­ní obro­ze­ní bylo do jis­té míry jedi­neč­né, neboť mělo sil­ně soci­ál­ní roz­měr. Většina budi­te­lů byla z nuz­ných pomě­rů (naroz­díl od např. Maďarska, kde se o „pro­bu­ze­ní náro­da“ zaslou­ži­la vel­kou měrou šlech­ta). Vznikla tak „nová čes­ká eli­ta“, kte­rá se povět­ši­nou sklá­da­la z uměl­ců, spi­so­va­te­lů, apod.

Kohák se dále věnu­je čes­ké­mu myš­le­ní 18. a 19. sto­le­tí. Pojetí při­ro­ze­né­ho a his­to­ric­ké­ho prá­va na „čes­kou kot­li­nu“, záro­veň upo­zor­ňu­je i na ošid­nost poje­tí při­ro­ze­né­ho prá­va, neboť roz­lič­né etnic­ké sku­pi­ny jej mohou pojmout zce­la po svém. Tato myš­len­ka se nám konec­kon­ců pro­jek­tu­je i do sto­le­tí 20.

Velkou část pro­sto­ru v kni­ze dostá­vá T. G. Masaryk. Kohák nasti­ňu­je jeho „poje­tí dějin“ (uvo­zov­ky tu jsou vhod­né), kdy TGM vidí lid­stvo, jež ros­te k huma­ni­tě, demo­kra­tič­nos­ti a pře­ko­ná­vá teo­kra­tic­ké způ­so­by vlá­dy. Tak Masaryk inter­pre­to­val i 1. svě­to­vou vál­ku. Stran Masaryka tu je vel­mi zají­ma­vá pasáž, kte­rou bych si dovo­lil odci­to­vat, „..(Masaryk) neměl sebe­men­ší ilu­ze o bol­še­vic­ké revo­lu­ci v Rusku. Přesto si dělal nadě­je, že tato revo­lu­ce pře­ko­ná své stin­né strán­ky pro­to, že je v pod­sta­tě demo­kra­tic­ká ve dru­hém, popu­lis­tic­kém smys­lu slova....jednou či dva­krát ke kon­ci své­ho živo­ta vyslo­vil nadě­ji, že prý k podob­né­mu vývo­ji dojde i v nacis­tic­ké revo­lu­ci...

V někte­rých aspek­tech je urči­tým pro­ti­kla­dem TGM Jan Patočka (muž cel­kem 3 tvá­ří, 1- soci­a­lis­tic­ký výklad, 2 - Heideggerova linie, 3 - blíz­ká Kantovi a také TGM), jehož Kohák pova­žu­je za dal­ší­ho jedin­ce, kte­rý for­mu­lo­val „národ­ní filo­so­fii“. Kohák se dále věnu­je i sou­čas­né situ­a­ci, při jejímž popi­su si neod­pus­tí kri­tic­ké poznám­ky na adre­su V. Klause. Dnešní spo­leč­nost čelí vel­ké­mu nepří­te­li, což je Nicota. Dříve jsme totiž poměr­ně snad­no doká­za­li najít nepří­te­le (nacis­té, komu­nis­té, jak tvr­dil Kosík), ale dnes... NIC je tím, co nás ohro­žu­je, když nás pro­stou­pí kon­zum­ní horeč­ka až do mor­ku kos­tí. Nic proč žít, Nic čemu věřit, tolik jíd­la a Nic, co by živi­lo srd­ce a mysl. Nic. Zbývá jen koloběh krme­ní, mno­že­ní a umí­rá­ní...

Právě ztrá­tu ide­á­lů, „vel­kých pří­bě­hů“, či život bez struk­tu­ry a smys­lu pova­žu­je Kohák za vel­ké nebez­pe­čí, kte­rá z nás může utvo­řit jen bez­du­ché, kon­zum­ní lout­ky. V dneš­ní pře­váž­ně ate­is­tic­ké spo­leč­nos­ti, kte­rá zaži­la svo­ji dez­i­lu­zi ze sli­bo­va­né­ho „rov­nos­tář­ské­ho ráje“, jak hlá­sa­la KSČ, se mno­ho lidí upnu­lo ke spo­třeb­ní­mu sty­lu živo­ta, kdy se sna­ží sebe sama pře­svěd­čit, že poři­zo­vá­ním si stá­le nových a nových věcí zapl­ní svo­ji vnitř­ní prázd­no­tu. Tento způ­sob živo­ta pocho­pi­tel­ně pří­mo vyža­du­je uplat­ňo­vat para­dig­ma neu­stá­lé­ho pokro­ku, což je ale záro­veň neu­dr­ži­tel­né z hle­dis­ka limi­tů naší pla­ne­ty.

Jakousi nadě­ji, smy­sl naší exis­ten­ce, či chcete-li - pod­sta­tu iden­ti­ty vidí pak Kohák v „eko­lo­gic­ké odpo­věd­nos­ti, kte­rá vyža­du­je nut­nou pro­vá­za­nost s morál­ním řádem.

Vždyť všich­ni jsme jen děl­ní­ci na vini­ci Páně.

Kniha je to kaž­do­pád­ně zají­ma­vá a pod­nět­ná, a to i - pod­le mého názo­ru - pokud jste s vel­kou čás­tí Kohákových názo­rů v roz­po­ru.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Starfield na kterém usilovně pracují v Bethesda Softworks...29. září 2020 Starfield na kterém usilovně pracují v Bethesda Softworks... Starfield na kterém usilovně pracují v Bethesda Softworks (Doom, Fallout, The Elder Scrolls) opravdu existuje a na internetu se objevily první obrázky. Očekávaný projekt má dorazit ještě […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Choking Hazard (2004)18. února 2017 Choking Hazard (2004)  Česká zombie komedie o hledání smyslu života… Motel Halali nacházející se na Křivoklátsku, je ideálním místem k uspořádání jednoho specifického kursu. Profesor Reiniš […] Posted in Horory
  • Altaïr komiks – #01724. října 2016 Altaïr komiks – #017 Posted in Komiks
  • Graboid15. listopadu 2011 Graboid Dávejte si pozor na to, jaký hluk vydáváte! Dvojice režisérů S. S. Wilson a Brent Maddock natočila čtyřdílnou ságu o podzemních červech, kteří napadají nic netušící lidi. V každém […] Posted in Horory
  • n200905131056 121. května 2009 Stopařův průvodce po Galaxii (The Hitchhiker's Guide to the Galaxy) Film je natočen podle stejnojmenné knihy anglického spisovatele Douglase Adamse, která vznikla přepracováním původní Adamsovy rozhlasové hry vysílané BBC od roku 1978.  Stanice BBC […] Posted in Filmové recenze
  • Shark Exorcist (2015)23. ledna 2022 Shark Exorcist (2015) Posedlým se můžete stát i po kousnutí démonickým žralokem, ovšem stojí tento film za váš čas?  Řádová sestra Blair se rozhodne sloužit ďáblovi a za pomoci krvavého rituálu přivolá […] Posted in Horory
  • Soutěž o knihu Přízraky v Benátkách12. září 2023 Soutěž o knihu Přízraky v Benátkách S premiérou filmového zpracování knihy od Agathy Christie vyhlašujeme soutěž u knihu Přízraky v Benátkách. Stačí odpovědět správně 3 odpovědi a nejpřesněji tipnout počet odpovědí a […] Posted in Soutěže
  • Úhel pohledu - Vantage point4. srpna 2008 Úhel pohledu - Vantage point Útok na Amerického prezidenta. Kolikrát už jsme tuhle scénu mohli ve filmu vidět. Pro Američany […] Posted in Recenze
  • DVDNáhradníci25. prosince 2008 DVDNáhradníci Náhradníci měli být hit, měli k tomu všechny předpoklady. Hereckou hvězdu první velikosti v hlavní roli, Bruce Willise, zajímavý námět a dobrou reklamní […] Posted in Recenze
  • Není moře jako moře - krásný příběh s velkými písmeny29. ledna 2020 Není moře jako moře - krásný příběh s velkými písmeny Víte co znamená polsky "latarnik"? Chcete se dozvědět něco o polské kuchyni? Hledáte příběh s velkými písmeny? Markéta Vítková je autorkou knihy Není moře jako moře a na všechny otázky vám […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 5,41408 s | počet dotazů: 251 | paměť: 71977 KB. | 25.02.2024 - 00:26:43