Kritiky.cz > Recenze knih > Rozvíjíme logické myšlení- hry, hádanky, cvičení pro děti od 7 do 11 let

Rozvíjíme logické myšlení- hry, hádanky, cvičení pro děti od 7 do 11 let

rozvijime logicke mysleni
rozvijime logicke mysleni
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Víte, co zna­me­na­jí pojmy deduk­ce, před­ví­dá­ní či trans­for­ma­ce? Hledáte zají­ma­vé úko­ly pro své děti, kte­ré se budou bavit? Roger Rougier je povo­lá­ním peda­gog, kte­rý vám nabíd­ne nespo­čet­né množ­ství háda­nek a úko­lů,  díky nim nám všem jme­no­va­né pojmy vysvět­lí. 

Kniha je roz­dě­le­na na dvě čás­ti. První část je urče­na dětem od 7 do 9 let a roz­ví­jí u nich pro­sto­ro­vé před­sta­vy, tří­dě­ní a roz­li­šo­vá­ní. Obsahuje cel­kem 50 her. Druhá část kni­hy je urče­na dětem od 9 do 11 let a roz­ví­jí u nich postup­né logic­ké myš­le­ní. Jednotlivé úko­ly jsou dány tak, aby se při jejich plně­ní měnil způ­sob uva­žo­vá­ní. Najdete jich zde cel­kem 93. Na kon­ci kaž­dé čás­ti kni­hy jsou uve­de­na řeše­ní her a úko­lů. Zábavnou for­mou se děti učí logic­ky nad daným úko­lem pře­mýš­let, hra­jí si se slo­vy, pís­me­ny, dopl­ňu­jí, krouž­ku­jí, spo­ju­jí, hle­da­jí správ­nou odpo­věď, vybar­vu­jí a mno­ho dal­ších čin­nos­tí.

Úkoly v dru­hé čás­ti mohou vyu­žít uči­te­lé při výu­ce geo­me­t­rie, mate­ma­ti­ky, pro tré­nink logic­kých postu­pů. Nejlépe je začít s jed­no­duš­ší­mi úko­ly a postu­po­vat k těch slo­ži­těj­ším. Dítě, kte­ré si s těmi­to úko­ly pora­dí, bude per­fekt­ně při­pra­ve­no pro běž­ný život, způ­so­bem uva­žo­vá­ní i pře­mýš­le­ním nad daný­mi situ­a­ce­mi, se kte­rý­mi se bude v běž­ném živo­tě setká­vat.

Publikace roz­hod­ně potě­ší peda­go­gy, ale i rodi­če dětí, kte­ří mají doma spí­še hlou­ba­vé potom­ky, než aby běha­li po hřiš­ti, radě­ji sedí doma a čtou. Tato pří­ruč­ka je plná zají­ma­vých her, úko­lů a háda­nek, kte­ré pod­ně­cu­jí děti pře­mýš­let. Moc mě zau­ja­la a těším se, až jí vyzkou­ším s dět­mi na pří­měst­ských tábo­rech, ale i se svý­mi syny. Starší syn má rád růz­né dopl­ňo­vač­ky, mlad­ší­ho to zase až tak moc neba­ví. Doporučuji jí všem peda­go­gům, rodi­čům, vycho­va­te­lům, ale pře­de­vším dětem od 7 do 11 let.

Nenásilnou for­mou děti tré­nu­jí své mozko­vé buň­ky, aby jen tak neza­há­le­ly a doká­za­ly nad růz­ný­mi úko­ly a hádan­ka­mi pře­mýš­let. Kniha je pře­hled­ná, sro­zu­mi­tel­ná, plná her i cvi­če­ní. Zaujala mě a roz­hod­ně jí dopo­ru­čím i svým kama­rád­kám a kole­gy­ním. Myslím si, že je nesmír­ně důle­ži­té, aby děti nese­dě­ly jen u mobi­lů a počí­ta­čů, aby doká­za­ly pře­mýš­let nad růz­ný­mi záko­ni­tost­mi běž­né­ho živo­ta, kte­ré se jen tak na mobi­lech nena­u­čí, aby si hrá­ly, čet­ly a více se hýba­ly. Bude se jim to v dospě­los­ti oprav­du hodit.

Cílem těch­to her je roz­ví­jet logic­ké myš­le­ní. Publikace je urče­na uči­te­lům základ­ních škol, vycho­va­tel­kám škol­ních dru­žin či klu­bů, dále vedou­cím růz­ných krouž­ků des­ko­vých a logic­kých her.

Roger Rougier je uči­tel a všech­na svá cvi­če­ní vyzkou­šel při prá­ci s žáky. Ve vlast­ní pra­xi také ově­řil účin­nost navr­ho­va­ných postu­pů.

Autor: Roger Rougier

Ilustrace: Henri Dufranne, Jacques Taillefer

Vydáno: 2015, Portál, Praha

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka

Počet stran: 152

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN: 978-80-262-0448-8


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,50585 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71785 KB. | 28.02.2024 - 06:50:10