Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > FREE GUY

FREE GUY

R (1)
R (1)
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte-li chuť na něja­kou odpo­čin­ko­vou kome­dii s téma­ti­kou video­her, kde nebu­de o akce a vtip­né hláš­ky nou­ze, urči­tě si nenech­te ujít film FREE GUY v hlav­ní roli s úžas­ným her­cem Ryanem Reynoldsem.

Samotný děj fil­mu se váže k video­hře Free City a my máme mož­nost sle­do­vat osud jed­né z těch­to nehra­tel­ných postav (NPC), jaké­ho­si „Chlapíka“ v podá­ní Ryana Reynoldse. Chlapík žije svůj kaž­do­den­ní život jako přes kopí­rák; ráno vsta­ne, nasní­dá se, oblék­ne si stej­né oble­če­ní, pozdra­ví se svo­jí roz­to­mi­lou ryb­ku ve skle­ně­né kou­li a vyra­zí do prá­ce.

Cestou si kou­pí kávu se dvě­ma cuk­ry a mlé­kem, a s úsmě­vem na tvá­ři pokra­ču­je vese­le do prá­ce, a co na tom, že v uli­cích pro­bí­ha­jí bit­ky, pře­střel­ky, vraž­dy a lou­pe­ní, naše­mu hrdi­no­vi je to fuk. Přichází do prá­ce, kde se potká­vá se svým nej­lep­ším kama­rá­dem „Kámoše“ coby ochran­ky ban­ky. Oba pak čeka­jí, než stej­ně jako před­cho­zí den, dojde k vylou­pe­ní ban­ky....

Tento „Chlapík“ dlou­hou dobu žije svůj vir­tu­ál­ní život na poza­dí této hry a vše se kaž­dič­ký den do pun­tí­ku opa­ku­je, nic nepro­bí­há mimo nalaj­no­va­né kole­je. A při­tom po celou dobu sní, že jed­nou potká tu pra­vou dív­ku a už koneč­ně nebu­de sám.

A jed­no­ho dne se to sku­teč­ně při­ho­dí, zahléd­ne tu, co by moh­la být ženou jeho živo­ta a zami­lu­je se do ní. A co na tom, že má na očích slu­neč­ní brýle....brýle, jež nosí pou­ze hra­tel­né posta­vy, za nimiž se skrý­va­jí sku­teč­ní hrá­či ve sku­teč­ném svě­tě, niko­liv smyš­le­né posta­vy ze hry.

Chlapík, jakož­to oživlý algo­rit­mus v onli­ne video hře, na roz­díl od jiných nehra­tel­ných postav doká­že poci­ťo­vat emo­ce, sám za sebe se roz­ho­do­vat a neče­ka­ně se i měnit. Tento chla­pík se v pře­ne­se­ném slo­va smys­lu, jakož­to umě­lá inte­li­gen­ce, posta­ví pro­ti člo­vě­ku, a sám naver­bu­je ostat­ní nehra­tel­né posta­vy, aby se vzbou­ři­ly a vše ve „Free City“ změ­ni­ly od samot­ných zákla­dů.

Chlapík se pro ostat­ní stá­vá z nedů­le­ži­té lout­ky na poza­dí hry oprav­do­vým a sku­teč­ným hrdi­nou, jež ostat­ní doká­že nejen moti­vo­vat, ale jít jim pří­kla­dem a uká­zat jim nový směr živo­ta ve Free City. Chlapík, jež toto vše dělal ze zami­lo­va­nos­ti, aby nasbí­ral co nej­ví­ce bodů ve hře a osl­nil tak dív­ku své­ho života....bohužel ale netu­ží, že to bude prá­vě on, kdo bude muset zachrá­nit celou hru před vyma­zá­ním a odha­lit úkryt, kde je scho­ván tajem­ný kód k původ­ní ver­zi hry....

Film „Free Guy“ si oblí­bí nejen malí, ale i vel­cí hrá­či, kte­ré si zís­ká nejen pro skvě­le zpra­co­va­né pro­stře­dí onli­ne her, ale i vtip­ných hlá­šek, jež vám vykouz­lí úsměv od ucha k uchu. Navíc ztvár­ně­ní dob­rá­ka „Chlapíka“ a zápor­né­ho vyši­nu­té­ho maji­te­le spo­leč­nos­ti v podá­ní Taiky Waititi, vás dosta­nou pří­mo do kolen. 

Free Guy je vel­mi zábav­ná, a tak tro­chu akč­ní podí­va­ná z onli­ne pro­stře­dí her a video­her, kte­rá skvě­le poba­ví a dvě hodi­ny zába­vy ute­čou jako nic. Určitě se vám bude líbit stej­ně tak jako mě :).

 

FREE GUY

Akční/Dobrodružný/Komedie/Sci-fi

USA, 2021, cel­ko­vá sto­páž 115 minut

Režie: Shawn Levy

Scénář: Matt Lieberman, Zak Penn

Střih: Dean Zimmerman

Kamera: Christophe Beck

Zvuk: Paul Massey

Hrají: Ryan Reynolds, Jodie Comer, Joe Keery, Lil Rel Howery, Taika Waititi, Uthařsh Ambudkar, Britne Oldford, Owen Burke, Matty Cardarople, Alex Trebek, Michael Tow, Tait Fletcher, Camille Kostek, Aaron W. Reed

Nyní na @Disney+


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,15129 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71687 KB. | 15.06.2024 - 09:34:53