Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Gejša - Na obligátní otázku „Jak se ti film líbil?“ se v případě Gejši snad ani nedá odpovědět neméně obligátně a prostě líbil/nelíbil.

Gejša - Na obligátní otázku „Jak se ti film líbil?“ se v případě Gejši snad ani nedá odpovědět neméně obligátně a prostě líbil/nelíbil.

Geisa
Geisa
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Gejša je totiž film vel­mi zvlášt­ní, s vel­mi sil­ným pří­bě­hem – o lás­ce, závis­ti, moci, smut­ku, a s vel­mi ponurým zpra­co­vá­ním. Ve výsled­ku tak ale­spoň na mě film půso­bit vel­mi zvlášt­ním dojmem. Okamžitě po jeho shléd­nu­tí ve mně zane­chal sklí­če­nost a smu­tek a tepr­ve postu­pem času se poma­lu začí­na­jí vytrá­cet vzpo­mín­ky na tem­něj­ší strán­ku fil­mu a do popře­dí se dostá­vá to hez­ké (co je tře­ba na obráz­cích na této strán­ce).

Ponurost fil­mu je však jis­tě záměr­ná a doko­na­le sym­bo­li­zu­je život gej­ši. Navenek krás­ná, zábav­ná a bez­sta­rost­ná dív­ka, v jejíž spo­leč­nos­ti muži zapo­mí­na­jí na stras­ti všed­ní­ho dne (pozor na poměr­ně roz­ší­ře­ný omyl – pra­vá gej­ša je uměl­ky­ně, spo­leč­ni­ce a niko­li leh­ká děva). Za vším jejím doko­na­lým zje­vem a vystu­po­vá­ním však sto­jí spous­ta dři­ny. A zatím­co hlav­ní poslá­ní gej­ši je odpou­tat muže od pozem­ských trá­pe­ní, ona sama pro­ží­vá ne zrov­na vese­lý život.

Minimálně tedy hlav­ní hrdin­ka toho­to fil­mu Sajuri (Zhang Ziyi). Nejenže byla ve vel­mi raném věku odtr­že­na od své rodi­ny, už jako malá hol­ka se nešťast­ně zami­lo­va­la, ale navíc musí svá­dět boj o mís­to na slun­ci s do té doby nej­ú­spěš­něj­ší (a star­ší) gej­šou Hatsumono (Li Gong).

Trápení, kte­ré Sajuri pro­ží­vá je ješ­tě pod­tr­že­no chu­do­bou čtvr­ti, ve kte­ré se nachá­zí její oki­je (mís­to, kde se gej­ši vycho­vá­va­jí a kde byd­lí), kři­vo­la­ký­mi ulič­ka­mi, deš­těm, větrem a sně­hem, kte­rý jako by neu­stá­le pro­vá­zel její kruš­né začát­ky. Kromě toho do živo­ta Sajuri a její­ho pří­bě­hu zasáh­ne i 2. svě­to­vá vál­ka, i když jak se nako­nec uká­že para­dox­ně pozi­tiv­ním způ­so­bem. Přesto vojá­ci na plát­ně obvykle mno­ho opti­mis­mu nedo­da­jí…

Film půso­bí také vel­mi tajem­ně, díky tra­di­cím a sym­bo­lům, kte­rým laik nemů­že zce­la rozu­mět (všech­ny zvlášt­ní ritu­á­ly a pra­vi­dla, japon­ské výra­zy, kte­ré popi­su­jí život gejš). Hlavní hrdin­ka se navíc stá­vá uhran­či­vou legen­dou, nej­slav­něj­ší gej­šou, kte­rá jed­ním pohle­dem doká­že zasta­vit muže. Přesto nebo prá­vě pro to všech­no ve mně Gejša zatím stá­le vyvo­lá­vá spí­še nepří­jem­né vzpo­mín­ky.


Podívejte se na hodnocení Gejša na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,28840 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72072 KB. | 25.04.2024 - 14:01:44