Kritiky.cz > Recenze > Gone, Baby, Gone -

Gone, Baby, Gone -

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Gone, Baby, Gone - Recenze
3.4.2008

premiera-tydne

Přečteno: 350 krát

Žánr: Mysteriózní / Krimi / Drama
Režie: Ben Affleck
Premiéra v kinech: 3. 4.2008

Gone, Baby, Gone, coby fil­mo­vý pro­dukt spo­je­ných sil Affleckovských pat­ří bez skru­pu­lí k tomu nej­lep­ší­mu, co vás může v roce 2008 v kinosá­lech potkat. A zaslou­žit si toto tvr­ze­ní na reno­mo­va­ném fil­mo­vém por­tá­lu Playall.cz již z kra­je dub­na, už něco zna­me­ná…
Za novin­kou, kte­rá se v kinosá­lech hod­lá bez potí­ží zabyd­let, sto­jí v poza­dí Ben Affleck coby přís­ný pan reži­sér, zatím­co na plát­ně na nás vyku­ku­je mla­dist­vá vizáž a pro­mlou­vá jako­by nedo­mu­to­va­ný hlas jeho bra­t­ra Caseyho, coby hlav­ní­ho tahou­na napí­na­vé­ho pří­bě­hu.

Oč vlast­ně běží? Dalo by se říci, že o peč­li­vě posklá­da­nou detek­tiv­ku, jejíž logic­ké díl­ky do sebe bez názna­ku dila­tač­ních spár pěk­ně zapa­da­jí. Jelikož mám ozna­če­ní „detek­tiv­ka“ poně­kud zpro­fa­no­va­né, navr­hu­ju pou­ží­vat zvuč­něj­ší ozna­če­ní thriller. A to mís­ty pěk­ně mra­zi­vý thriller, váže­ní.

Soukromé voč­ko Patrick Kenzie a jeho krás­ná kole­gy­ně a záro­veň spo­lu­noclež­ni­ce Angie (sym­pa­tic­ká Michelle Monaghan) při­jí­ma­jí na začát­ku fil­mu neo­zkou­še­ný pří­pad hle­dá­ní une­se­né­ho děv­čát­ka. Patrick není žád­ný ram­bo, ale vyzná se a tyká si se spous­tou uži­teč­ných lidí z pod­svě­tí.
Také umí správ­ně nakom­bi­no­vat zastra­šo­va­cí meto­du pro­tiv­ní­ka v podo­bě výhruž­ně namí­ře­né pis­to­le mezi soko­vy oči, kam se poslé­ze tre­fí neče­ka­ným pra­vým hákem. V duchu rče­ní „více hlav více ví“ se pak se svo­jí něž­něj­ší polo­vič­kou nebo­jí dis­ku­to­vat nad sebe­od­váž­něj­ší teo­rií mož­né­ho roz­ře­še­ní pří­pa­du.

Nemá cenu dal­ší děj nasti­ňo­vat, neboť prá­vě v jeho neče­ka­ných zlo­mech tkví jeho vel­ká síla. Doporučuju sou­stře­dě­ní na film, i když ved­le vás bude sedět vaše vyvo­le­ná, neboť dějo­vá lin­ka je pes­t­ře koře­ně­ná a moh­ly by vám uni­kat někte­ré sou­vis­los­ti.
Pokud vydr­ží­te až do kon­ce, zaži­je­te něco neče­ka­né­ho: nebu­de­te totiž vědět, jak by jste se na mís­tě hlav­ní­ho hrdi­ny zacho­va­li vy sami. Takový roz­pol­ce­ný pocit neza­ži­je­te u mno­ha fil­mů, pokud tedy nepa­t­ří­te k lidem, kte­ří se na svá mís­ta v sále pokaž­dé usa­dí až po stre­su­jí­cím zážit­ku při roz­ho­do­vá­ní o kou­pi či nekou­pi dra­hé­ho líst­ku.
Verdikt: Suverénní pre­mi­é­ra týd­ne! Kromě všech výše zmí­ně­ných kla­dů sním­ku jako schop­nos­ti pře­kva­pit divá­ka, pohl­tit jej svým pří­bě­hem a pro­vo­ko­vat obtíž­nos­tí nezvrat­né­ho roz­hod­nu­tí hlav­ní­ho hrdi­ny, ješ­tě při­lo­žím dva trum­fy navrch: ve fil­mu se může­te těšit na dvě sil­né herec­ké osob­nos­ti v rolích uni­for­mo­va­ných mužů – Morgana Freemana a Eda Harrise.
Naše hod­no­ce­ní

Vaše hod­no­ce­ní

Currently 4.44/5

1

2

3

4

5

Hodnocení: 4.4 z 5 (hod­no­ce­no 9x)

Ivo Petržílek

Vytisknout

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

Související články:Babylon A.D. - Francouzský teaserBabylon A.D. - Teaser

Komentáře

dejf83

3.4.2008 08:23

1

Skvělý scé­nář, skvě­lí her­ci a skvě­lá režie. Někde jsem četl, že u fil­mu nej­ví­ce zále­ží na kon­ci, konec toho­hle fil­mu vyvo­lá urči­tě dis­ku­zi o morál­ních dile­ma­tech. pro mne pět hvěz­di­ček

Tom Siegl

4.4.2008 15:12

Redaktor

2

Co naplat, Ben Affleck pře­kva­pil tím nej­lep­ším mož­ným způ­so­bem. Tak dob­ře zvlád­nu­té řemes­lo na režij­ní debut, se vidí oprav­du málo­kdy. Před kame­ru už mi Bene nelez, ale za ní tě uvi­dím urči­tě rád:))

Pepazdepa

7.4.2008 23:11

3

Možná dob­rý film, ale už mě všu­de štve­te, s tím „aby jste“. Projděte si pra­vi­dla čes­ké­ho jazy­ka… :-/

Jméno

Zapamatovat
Email

Web

Zpráva

Formát Texy


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,92096 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71750 KB. | 20.07.2024 - 05:27:54