Kritiky.cz > Recenze knih > Inspirativní deník: 52 seznamů k sebepoznání

Inspirativní deník: 52 seznamů k sebepoznání

Denik
Denik
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Každý týden máte zased­nout k dení­ku a začít psát seznam. Má vám pomo­ci k tomu, abys­te doká­za­li najít krá­su v sobě i ve svě­tě. Zabere vám to jenom pár minut, ale v kaž­do­den­ním sho­nu to bude vaše klid­né mís­to, kdy se zamys­lí­te a uvě­do­mí­te si, že svět vlast­ně není až tak špat­né mís­to, kde žít.

Probíhá to tak, že si napí­še­te seznam, kte­rý máte na kaž­dý týden v roce, ale to abso­lut­ně nej­lep­ší je, že na kon­ci sezna­mu je tako­vý malý čtve­re­ček, ve kte­rém máte napsa­nou poin­tu toho sezna­mu. Když jsem psa­la svůj prv­ní seznam s názvem Napište seznam svých nej­ob­lí­be­něj­ších postav z knih, fil­mů a podob­ně, říka­la jsem si, jak to asi může sou­vi­set se sebe­po­zná­ním. Po pře­čte­ní dvou řád­ků na kon­ci sezna­mu mi to ale najed­nou zača­lo dávat smy­sl a při­šlo mi to oprav­du supro­vé.

Nesmím opo­me­nout, jak je ta kni­ha nád­her­ně gra­fic­ky zpra­co­va­ná. Jsou tam úžas­né obráz­ky, kte­ré ve vás vyvo­lá­va­jí vnitř­ní klid a poho­du. Díky tomu, jak je to všech­no barev­né, nemá­te pocit, že si píše­te seznam úko­lů, co musí­te udě­lat nebo seznam věcí, co potře­bu­je­te kou­pit.

Deník je z mého pohle­du napros­to úžas­ný a doko­na­lý, ale musí­te k němu mít taky ten správ­ný vztah. Když si deník poří­dí­te, musí­te být roz­hod­nu­ti, že sku­teč­ně chce­te, aby vám dopo­mohl k tomu, abys­te neza­po­mí­na­li na to, jak je svět krás­ný. A co je nej­dů­le­ži­těj­ší, musí­me k sobě být upřím­ní. Můžete tam najít sezna­my, kte­ré budou pro vás tře­ba těž­ké na vypl­ně­ní, ale tenhle deník bude jenom pro vás a o vás. O nic jiné­ho tam nejde.

Když to mám zhod­no­tit, deník bych dopo­ru­či­la všem lidem, pro­to­že si mys­lím, že kaž­dé­mu může pomoct, ale nej­ví­ce těm, kte­ří mají občas pocit, že jsou v sobě ztra­ce­ní, pře­pa­da­jí je smut­ky a chtě­jí si uží­vat krá­su živo­ta.

Knihu si může­te zakou­pit na strán­kách Grada.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,36727 s | počet dotazů: 253 | paměť: 71813 KB. | 18.07.2024 - 13:02:50