Kritiky.cz > Recenze knih > Jaká je nová generace? Kyle Gray: Andělské modlitby v praxi

Jaká je nová generace? Kyle Gray: Andělské modlitby v praxi

IMG 20180404 120203
IMG 20180404 120203
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Bylo zají­ma­vé a vzru­šu­jí­cí vzít do ruky kar­ty od mla­dé­ho auto­ra, kte­rý se dokon­ce živí jako jas­no­vi­dec od svých šest­nác­ti let. Jaký bude jeho úhel pohle­du na všech­ny ty andě­le, inspi­ra­ce, vyš­ší síly, jakým způ­so­bem stvo­řil malič­ký svět do ruky, kte­rý vám doká­že dát díky intu­i­ci do ruky to správ­né slo­vo pod­po­ry přes­ně na míru? Byla jsem pře­kva­pe­ná.

Nekonala se žád­ná moder­na ani pře­vra­ty, ale snad jen jsem z jeho karet i slov vní­ma­la vět­ší důraz­nost pro to, abychom někdy pros­tě šli a udě­la­li něco pro sebe, pro­to­že tím udě­lá­me nej­víc i pro dru­hé. Snad ne náho­dou jsem si hned napo­pr­vé vytáh­la vel­mi zají­ma­vou kar­tič­ku.

Získejte si odstup

Děkuji vám, andě­lé, že mi pomá­há­te distan­co­vat se od toho, co mi nepro­spí­vá.

Základní význam

Andělé vám radí, abys­te si nyní vytvo­ři­li odstup od veš­ke­rých hrubých ener­gií nebo kon­flikt­ních situ­a­cí v živo­tě. Pamatujte, že jste cit­li­vá bytost, a když bude­te v kon­tak­tu s hru­bozrn­ný­mi ener­gi­e­mi, nasa­je­te je do sebe. Pokud máte pocit, že vám urči­tí lidé, mís­ta nebo okol­nos­ti nese­dí, distan­cuj­te si od nich.

Další význam

Jestliže se pouš­tí­te do něja­ké­ho nové­ho pro­jek­tu, měli bys­te pood­stou­pit a zamys­let se nad tím, jak ovliv­ní váš život. Andělé vám radí zpo­ma­lit situ­a­ci zno­vu zhod­no­tit mys­lí i srd­cem, než bude­te pokra­čo­vat. Udělejte krok zpět a nech­te věci, aby se vyvi­nu­ly při­ro­ze­ně a nená­sil­ně. Všechno má svůj čas.

A to je mys­lím moc hezká pod­po­ra ve chví­li, kdy se cítí­te una­ve­ni a tře­ba ani neví­te, jak moc a kam dál. Tohle totiž pla­tí i obec­ně. Jsme-li una­ve­ni, (cit­li­ví), zra­ni­tel­ní, není vhod­né se vysta­vo­vat ješ­tě něče­mu hor­ší­mu dob­ro­vol­ně. V tako­vých chví­lích se čer­pá ener­gie ze samo­ty, use­brá­ní a kli­du. Jak logic­ké. Ostatně tako­vé jsou všech­ny dal­ší kar­ty tady.

Líbí se mi, že autor vybral cel­kem jed­no­du­ché ilu­stra­ce, kte­ré neru­ší, ale jen pří­jem­ně dola­ďu­jí sdě­lení, kte­ré je na kar­tě napsá­no a máte tak mož­nost na sebe nechat v prv­ní řadě text a jeho pod­tó­ny mezi řád­ky, a až po tom obrá­zek, kte­rý všech­no jen zao­ba­lí to pří­jem­né­ho hávu.

A hlav­ně – jest­li takhle ráz­ní a jas­ní budou všich­ni mla­dí auto­ři, tak smě­le říkám – ANO!

O auto­ro­vi:

Kyle Gray se ve svých 16 letech stal nejmlad­ším pro­fe­si­o­nál­ním jas­no­vid­cem ve Velké Británii a nepře­stá­vá své kli­en­ty a pub­li­kum udi­vo­vat svý­mi neu­vě­ři­tel­ně přes­ný­mi infor­ma­ce­mi. Přednáší a vede worksho­py po celém svě­tě.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, 2017, www.synergiepublishing.com


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,08982 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71510 KB. | 22.06.2024 - 17:32:53