Kritiky.cz > Recenze knih > Jediný den od Martina Baltscheita

Jediný den od Martina Baltscheita

20953311 10209343520737111 6050338784217929651 n
20953311 10209343520737111 6050338784217929651 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Chcete-li své děti nau­čit vážit si jed­not­li­vých oka­mži­ků, drob­ných malič­kos­tí, jež nám při­ná­ší samot­ný život, nenech­te si ujít kníž­ku s názvem „Jediný den“ od Martina Baltscheita, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství CPress.

Tato kni­ha vám na krás­ném, dět­ském pří­bě­hu uká­že, že k tomu, aby mohl být člo­věk v živo­tě šťast­ný, sta­čí oprav­du málo a není k tomu potře­ba ani mno­ho času.

Na jed­nu stra­nu úsměv­ný, ale na dru­hou stra­nu i malin­ko smut­ný pří­běh ode­hrá­va­jí­cí se v jed­nom krás­ném a kra­tič­kém dni, jež je záro­veň i celým živo­tem jed­no­ho malič­ka­té­ho tvo­ra jmé­nem „jepi­ce“.

Dva nej­lep­ší přá­te­lé divo­čák a lišák se sta­nou svěd­ky vylíh­nu­tí malé muš­ky jepi­ce, kte­rá je tak roz­to­mi­lá, že si jí hned na prv­ní pohled zami­lu­jí. A jsou to prá­vě tito dva přá­te­lé, jež nema­jí odva­hu malé jepi­ci pro­zra­dit, že veče­rem její život kon­čí, a že se vlast­ně celé její bytí smrsklo do toho­to jedi­né­ho dne.

Malá muš­ka si naštěs­tí tuto sku­teč­nost vůbec nepři­pouš­tí a myl­ně se domní­vá, že je muš­ka májo­vá, kte­rá žije spous­tu dní. Nemůžeme mít tedy divo­čá­ko­vi a lišá­ko­vi za zlé, že se nako­nec uchý­lí k milo­srd­né lži. Jepici namlu­ví, že ten, kdo žije jen jeden pou­hý den, a kdo brzy zemře, je prá­vě lišák.

A tak se poma­lu a jis­tě zamo­tá­va­jí do jed­né malé – vel­ké lži, jež má zabrá­nit tomu, aby muš­ka nepro­smut­ni­la a nepro­mar­ni­la již tak pro ni krát­ký život, a nao­pak jej pro­ži­la v rados­ti a smí­chu; a hlav­ně v oné slad­ké nevě­do­mos­ti.

O to vět­ším pře­kva­pe­ním je, když jepi­ce přá­te­lům uká­že, jak může mít i malý tvor vel­ké srd­ce a cha­rak­ter. Je to prá­vě ona, kte­rá oba přá­te­lé dosta­ne svo­jí bez­pro­střed­ní vlíd­nos­ti a vel­kým srd­cem na dla­ni.

Jediným přá­ním muš­ky totiž je, aby byl lišák šťast­ný a pro­žil svůj život napl­no dřív, než večer zemře, a pro­to celý jeho život vmáčk­ne do toho­to jedi­né­ho dne. Malá muš­ka při­pra­ví nejen pro samot­né­ho liš­ka, ale i divo­čá­ka spous­tu milých i nemi­lých pře­kva­pe­ní, jež je ne vždy nechá chlad­ný­mi a mno­ho­krát je roz­něž­ní.

To, zda se lež pro­va­lí či niko­liv, a jak se pří­pad­ně s trp­kým zjiš­tě­ním pope­rou nejen jepi­ce, ale hlav­ně i její přá­te­lé, a to, že i lou­če­ní se neo­be­jde bez slzi­ček, to si už bude­te muset pře­číst se svý­mi malý­mi rato­lest­mi a nechat se uná­šet na strán­kách krás­né­ho a neza­po­me­nu­tel­né­ho pří­bě­hu.

Krásně čti­vý pří­běh napsán na moti­vy běž­né­ho živo­ta. Příběh malé­ho tvo­ra, jepi­ce, jež vám ote­vře oči a nau­čí vás vážit si kaž­do­den­ních malič­kos­tí, jež život při­ná­ší, a nikdy je nebrat jako samo­zřej­most, pro­to­že se může stát, že večer půjde­te spát a ráno už se nepro­bu­dí­te.

Navíc pří­běh je dopl­něn krás­ný­mi, něž­ný­mi obráz­ky malých hrdi­nů od Wiebke Rauersové, jež doko­na­le povzbu­dí dět­skou před­sta­vi­vost a fan­ta­zii. Knížka je moc hez­ky a sro­zu­mi­tel­ně napsá­na a urči­tě sto­jí za to, aby si ji děti pře­čet­li spo­lu se svý­mi rodi­či a pono­ři­li se tak do las­ka­vé­ho pří­bě­hu, jež uka­zu­je pra­vé hod­no­ty živo­ta, jako je přá­tel­ství, síla oka­mži­ku, chuť žít napl­no.

Název: Jediný den

Napsal: Martin Baltscheit

Ilustrace: Wiebke Rauersová

Překlad: Eva Kadlecová

Vydalo nakla­da­tel­ství CPress v Brně roku 2017, 1. vydá­ní


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,64545 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71570 KB. | 22.06.2024 - 17:39:48