Kritiky.cz > Recenze knih > Kdo ukradl zelí? Případ pro začínající detektivy

Kdo ukradl zelí? Případ pro začínající detektivy

pictureprovider
pictureprovider
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi detek­tiv­ní pří­běhy? Hledáte pro své děti hez­ký pří­běh o zví­řát­kách s detek­tiv­ní záplet­kou? Tak je prá­vě vám urče­na novin­ka Kdo ukra­dl zeli? jehož autor­kou je Stanislava Reschová. Vendula Hegerová, úžas­ná ilu­strá­tor­ka, dopl­ni­la pří­běh nád­her­ný­mi obráz­ky, kte­ré zaujmou nejen dět­ské, ale i dospě­lé čte­ná­ře. 

Čeká na vás cel­kem 13 pří­bě­hů, na kon­ci kaž­dé­ho tex­tu jsou úko­ly, kte­ré pod­ní­tí děti logic­ky mys­let, roz­ví­jet čte­nář­skou gra­mot­nost, zra­ko­vé vní­má­ní, počet­ní před­sta­vy a sesta­vo­vat obráz­ky dle dějo­vé posloup­nos­ti. Jaké akti­vi­ty vás čeka­jí? Především pozná­vat jed­not­li­vé dru­hy zele­ni­ny, pra­co­vat s obráz­ky, pro­jít blu­diš­těm, pozná­vat sto­py zví­řá­tek, vší­mat si detai­lů, jak se správ­ně cho­vat na návštěvě, dále určo­vat růz­né dru­hy rost­lin, počí­tat a mno­ho a mno­ho dal­ších zají­ma­vých čin­nos­tí. V kni­ze vystu­pu­je řada roz­pus­ti­lých a vese­lých zví­řá­tek - např. kane­ček Janeček a jeho 4 pod­svin­čát­ka, kte­rá se jme­nu­jí Kukuřice, Bukvice, Slunečnice a Žalud. Jsou to ale humor­ná jmé­na pro pra­sát­ka, že? Dále také zajíc Čiperka a jeho syno­vec Trumbelín.

Zajíc Čiperka byd­lí u lesa a má moc rád zelí. Letos se mu obzvláš­tě vyda­ři­lo a moc rád se s ním chlu­bí. Jednou se mu přes noc všech­ny ztra­tí. Rozjíždí se vel­ké pát­rá­ní, kdo to vlast­ně mohl být? Ve vyšet­řo­vá­ní mu pomá­há jeho syno­vec Trumbelín. No ješ­tě, že při­jel a nene­chá své­ho strý­ce ve štychu. Ve vel­kém pode­zře­ní je kan­čí rodi­na Janečkových, pople­te­ný lišák, smo­lař zajíc Forejt a nebo úpl­ně někdo jiný? Podaří se obě­ma zají­cům najít toho pra­vé­ho zlo­dě­je? Jak to nako­nec vše dopad­ne, tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do čte­ní, kte­ré vás bude bavit a bude­te napnu­tí až do kon­ce.

Kniha se mně moc líbi­la. Určitě mě nezkla­ma­la, jeli­kož od té autor­ky jsem měla čest pře­číst již něko­lik knih a musím říci, že byly vždy báječ­né. Kniha Kdo ukra­dl zelí? roz­hod­ně neby­la výjim­kou. Je plná humor­ných situ­a­cí, báječ­ných zví­řá­tek i nád­her­ných ilu­stra­cí. Velkou výho­du této kni­hy vidím v tom, že to není jen pou­hý pohád­ko­vý pří­běh, ale kni­ha plná zají­ma­vých úko­lů, při kte­rých děti pro­cvi­čí nejen čte­ní, ale i logic­ké uva­žo­vá­ní, jejich vší­ma­vost i poro­zu­mě­ní tex­tu. Jednoduché akti­vi­ty budou děti bavit a zaži­jí spous­ty zába­vy. Přitom se budou cítit důle­ži­té, že zvlád­nou odha­lit detek­tiv­ní záha­du. Aby to rodič neměl se svý­mi dět­mi tak jed­no­du­ché, je kla­den důraz na poma­lé čte­ní a dra­ma­tič­nost v hla­se. Kniha se pyš­ní krás­ným pře­ba­lem, kte­rý vám vykouz­lí úsměv na tvá­ři.

Ukázka z kni­hy:

„Máte prav­du. Sice byla tma, ale zahléd­la jsem jed­no­ho. Nesl pytel na zádech.“

„A kdo to byl?!“ zeptal se dych­ti­vě Čiperka.

„A to já nevím, dyť jsem vám říka­la, byla tma. Ale šel smě­rem od mys­liv­co­va pole. Vzpomínám si, jak si spo­ko­je­ně chroch­tal. Znělo to tak nějak jako: „Mám, co jsem chtěl, mys­li­vec mě nevi­děl. Doma si ji upra­ží­me, všich­ni ji moc rádi jíme.„Ještě jsem si říka­la, ten si dá do nosu. Má se  jako pra­se v žitě.“

Nebo v kuku­ři­ci, pomys­lel si Trumbelín. Podíval se na strý­ce a význam­ně na něj mrkl: „Určitě šlo o Janečka. Takže on je z toho ven­ku.“

„A co dál? Co jste ješ­tě vidě­la?“ nalé­hal na soj­ku Čiperka.

Několik slov o autor­ce:

Stanislava Reschová je úspěš­nou autor­kou pohád­ko­vých pří­bě­hů pro děti. V Portále vyšly její kni­hy Pohádky do kapsy (nomi­no­vá­ny na Zlatou stu­hu 2015), Pohádkové hrát­ky se zví­řát­ky (2015), Mraveneček na cestách (2017), Mravenečkova dob­ro­druž­ství (2019).

  • Autorka: Stanislava Reschová
  • Ilustrace: Vendula Hegerová
  • Žánr: kni­ha pro děti, belet­rie
  • Vydáno: 2020, Portál, Praha
  • Počet stran: 71
  • Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem
  • ISBN 978-80-262-1600-1

Foto: PORTÁL, s.r.o


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,58081 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71794 KB. | 29.02.2024 - 12:56:42