Kritiky.cz > Recenze knih > LAGOM tajemství spokojeného života od Niki Brantmarkové

LAGOM tajemství spokojeného života od Niki Brantmarkové

Lagon
Lagon
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokud chce­te obje­vit tajem­ství spo­ko­je­né­ho živo­ta, zce­la urči­tě bys­te si nemě­li nechat ujít kni­hu „LAGOM tajem­ství spo­ko­je­né­ho živo­ta“ od Niki Brantmarkové, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství BizBooks.

Výraz lagom je širo­ký pojem, hlu­bo­ce zako­ře­ně­ný ve švéd­ské duši. Často se vol­ně pře­klá­dá jako „vše­ho s mírou“, pří­pad­ně „ani moc, ani málo“, a týká se nale­ze­ní té pra­vé „život­ní“ rov­no­váhy, kte­rá je pro kaž­dé­ho člo­vě­ka ta správ­ná a optimální.Toto slo­vo se dá zkrát­ka pou­žít v téměř jakém­ko­li kon­tex­tu, neboť  je to oprav­du fas­ci­nu­jí­cí výraz (např. voda může být lagom tep­lá, kalho­ty vám mohou lagom pad­nout aj.).

Nebylo by úžas­né, kdy­bychom v dneš­ním svě­tě, kde jsme per­ma­nent­ně při­po­je­ni k sítím a máme toho na hřbe­tě tolik, doká­za­li všich­ni tro­chu zpo­ma­lit, méně se stre­so­vat a mít víc času na věci, kte­ré máme sku­teč­ně moc rádi?

Ostatně když vědo­mě usi­lu­je­te o zvlád­nu­tel­něj­ší, poho­dl­něj­ší a vyrov­na­něj­ší způ­sob živo­ta (a nachá­zí­te doko­na­lost prá­vě v nedo­ko­na­los­ti), nezba­vu­je­te se napě­tí jen vy sami, ale stres sní­má­te i z ostat­ních, a díky tomu zís­ká­vá­te mno­hem víc, to jest tolik dra­ho­cen­ný čas.

Tento prů­vod­ce na ces­tě za šťast­něj­ším a spo­ko­je­něj­ším živo­tem vás pro­ve­de vše­mi oblast­mi živo­ta, od osob­ní­ho, po život v rodi­ně a vzta­zích, v prá­ci a v nepo­sled­ní řadě i v šir­ším kon­tex­tu, což zahr­nu­je všech­ny ostat­ní oblas­ti živo­ta (okol­ní pří­ro­da, rados­ti ze živo­ta a mno­ho dal­ší­ho)

1) LAGOM v osob­ním živo­tě

Štěstí začí­ná doma, neboť domov je konec­kon­ců mís­tem, kde náš den začí­ná a kde opět kon­čí. A jest­li Švédové v něčem vyni­ka­jí, tak je to prá­vě jejich domov, jeho okol­ní pro­stře­dí jež ovliv­ňu­je a zmír­ňu­je míru stre­su a napo­má­há lep­ší fyzic­ké kon­di­ci.

Typický skan­di­náv­ský domov je pro­to samot­nou esen­cí prin­ci­pu lagom. Není ani pří­liš skrom­ný, ani pří­liš luxus­ní, ani mini­ma­lis­tic­ký, ani pře­hna­ný. Je pros­tě v rov­no­vá­ze po všech strán­kách. Chceme-li dosáh­nout jed­no­du­ché­ho, vyrov­na­né­ho, lagom způ­so­bu živo­ta, musí­me se nej­pr­ve zba­vit vše­ho, o co doma zby­teč­ně zako­pá­vá­me, a co je tam takří­ka­jíc navíc.

Podle věd­ců pat­ří k nega­tiv­ním dopa­dům hro­ma­dě­ní věcí poci­ty zmat­ku, úzkos­ti, viny, trap­nos­ti a frustra­ce, navíc nepo­řá­dek kro­mě toho kom­pli­ku­je i odpo­či­nek a potla­ču­je naši kre­a­ti­vi­tu. Zbavit se haram­pá­dí je urči­tě zkouš­ka síly vůle a sebe­o­vlá­dá­ní, ale urči­tě se do dá zvlád­nout a domov se tak může stát malou oázou, úto­čiš­těm oddě­le­ným od ven­kov­ní­ho, ruš­né­ho svě­ta.

A aby vám to šlo hez­ky od ruky, při­da­la autor­ka i „Desatero jed­no­du­chých způ­sobů, jak se zba­vit zby­teč­nos­tí; šest tipů, jak kupo­vat věci z dru­hé ruky.“ A jakmi­le si pomo­cí této kni­hy udě­lá­te pořá­dek nejen doma, ale i ve své duši, vel­mi rych­le vám naor­di­nu­je „poma­lý způ­sob živo­ta“ jakož­to pro­ti­lát­ku na dneš­ní uspě­cha­ný život­ní styl. Tzv. tera­pie „učit se šít, vařit, pra­co­vat se dře­vem“.

Duši nao­pak mile potě­ší svět­lo ze sví­ček. Dozvíte se o samot­ném prin­ci­pu lagom svět­la sví­ček, při­pra­ví skvě­le mysl na spá­nek; pro­zra­dí pět způ­sobů, jak spát jako pra­vý švéd; podě­lí se o pět způ­sobů, jak si užít krás­nou pří­ro­du; a povzbu­dí vás dělat bláz­ni­vé věci jako je napří­klad sběr les­ních plo­dů, tábo­ře­ní, ran­ní kou­pel v pří­ro­dě, sau­na a mno­ho jiné­ho.

Sama autor­ka moc dob­ře ví, že se člo­věk nemů­že věno­vat jen své duši, ale i své­mu tělu, a pro­to vás nau­čí jíst s mírou, dopo­ru­čí cvi­če­ní dle lagom, změ­nu úče­su, zvo­le­ní si správ­né obu­vi,  poskyt­ne rady ohled­ně vhod­né­ho oblé­ká­ní....

A ptá­te se, zda by nemě­la autor­ka v ruká­vě i něja­ký ten Lagom recept na úspěch? Ale samo­zřej­mě, že ANO! Stačí se jen začíst a násle­do­vat LAGOM Tajemství spo­ko­je­né­ho živo­ta. Věřte, že ono štěs­tí a spo­ko­je­nost se scho­vá­vá úpl­ně někde jin­de, a jest­li se domní­vá­te, že dosáh­ne­te štěs­tí s vět­ším bohat­stvím, vel­mi se mýlí­te, tím­to způ­so­bem totiž nebu­de­te mít nikdy dost..,.

Když se ale v živo­tě obe­jde­te bez množ­ství mate­ri­ál­ních věcí, bude­te cítit men­ší tlak a stres, a obje­ví­te svo­bo­du sou­stře­dit se na mno­hem důle­ži­těj­ší věci, jako je spo­leč­ný čas s rodi­nou a přá­te­li, věno­vá­ní se tomu, co máte sku­teč­ně rádi.

Kromě zába­vy ale nelze zapo­mí­nat i na prá­ci, ale i na sklou­be­ní prá­ce a osob­ní­ho živo­ta. Můžete se pro­to těšit i na roz­ve­de­ní násle­du­jí­cích témat: Proč být ran­ní ptá­če - jak se v něj pro­mě­nit? Dejte si pau­zu, odde­cho­vý čas! Jste to, co jíte aneb výběr jídel. Pět skvě­lých tipů na poled­ní pře­stáv­ku. Tipy, jak si oži­vit své pra­co­viš­tě. Lagom návod, jak vypnout a nabít se ener­gií. Uvědomělé naku­po­vá­ní, ale i umě­ní šet­řit.

2) LAGOM v rodi­ně a vzta­zích

Lagom prů­vod­ce přá­tel­stvím vás nau­čí upřím­nos­ti, dochvil­nos­ti a umě­ní naslou­chat. Zároveň vám odha­lí (ale­spoň pro mě dopo­sud nezná­mé) umě­ní Fiky. Fika je posvát­ný švéd­ský spo­le­čen­ský ritu­ál spo­čí­va­jí­cí v tom, že si udě­lá­te pře­stáv­ku na kávu, a pochut­ná­te si na něja­ké malé drob­nos­ti.

To ale není všech­no, zna­me­ná to dale­ko více. Je to chví­le urče­ná pro odpo­či­nek a setká­ní s rodi­nou ane­bo přá­te­li, bez stre­su a pro­blé­mů kaž­do­den­ní­ho živo­ta. Představí vám jed­not­li­vé švéd­ské slad­kos­ti a pošimrá vaše chu­ťo­vé pohár­ky; a záro­veň uká­že čty­ři způ­so­by, jak nej­lé­pe trá­vit čas se svý­mi přá­te­li.

Potřebujete návod na roz­ví­je­ní „part­ner­ské­ho“ vzta­hu nebo na rodi­čov­ství? I na to auto­ra neza­po­mně­la a před­klá­dá podrob­né návo­dy, jak si navzá­jem uží­vat spo­leč­ně strá­ve­né chví­le, budo­vat si spo­leč­né vzpo­mín­ky a žít svůj život napl­no, upev­ňo­vat pev­né zákla­dy jak mezi part­ne­ry, tak i v rodi­ně, pro­to­že tako­vé vzta­hy jsou nejen lec­kdy vel­mi slo­ži­té, ale zalo­že­ny hlav­ně na lás­ce, las­ka­vos­ti, respek­tu a spo­lu­prá­ci ve všech oblas­tech.

3) LAGOM v šir­ším kon­tex­tu

Lidé mezi s sebou pro­je­vu­jí málo las­ka­vos­ti, lec­kdy více mys­lí na sebe než na ostat­ní, a pro­to vás tato posled­ní kapi­to­la nasmě­ru­je k tomu, jak se nau­čit pomá­hat lidem nejen v nou­zi, ale i drob­ný­mi kaž­do­den­ní­mi malič­kost­mi. Navíc autor­ka při­klá­dá i  drob­né návo­dy a prak­tic­ké rady pro „život v šir­ším kon­tex­tu“ tj. Lagom návod, jak ctít pří­ro­du. Lagom návod jak doma šet­řit elektři­nu. Lagom návod jak neplýtvat jíd­lem. Lagom návod na kaž­do­den­ní eko­lo­gic­ké cho­vá­ní.

Lagom nezna­me­ná odpí­rat si rados­ti živo­ta, jde o to si jich uží­vat s mírou, zdra­vě a vyvá­že­ně. Experimentování s prin­ci­pem lagom a drob­né změ­ny v navyk­lém ste­re­o­ty­pu vám nepři­ne­sou jen život­ní rov­no­váhu, ale i pocit vět­ší­ho kli­du, štěs­tí a spo­ko­je­nos­ti.

LAGOM: Tajemství spo­ko­je­né­ho živo­ta

Napsala: Niki Brantmarková (tvůr­ky­ně webu My Scandinavian Home)

Překlad: Tomáš Piňos

Obálka: Petr Gremlica

Vydalo nakla­da­tel­ství BizBooks v Brně roku 2018 ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.

Vydání prv­ní

Počet stran: 286


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,90986 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71619 KB. | 23.06.2024 - 07:45:37