Kritiky.cz > Recenze knih > Manželské okovy - opravdu silný příběh

Manželské okovy - opravdu silný příběh

Okovy2
Okovy2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi romá­ny Kláry Janečkové? Chcete zažít oprav­du sil­ný pří­běh a tro­chu se i bát? Neváhejte a sáh­ně­te po novin­ce Manželské oko­vy. Rozhodně nebu­de­te lito­vat. 

Sofie po otco­vě smr­ti a 15 letech strá­ve­ných v Londýně odjíž­dí do Long  Island do USA dělat spo­leč­ni­ci jed­né sta­ré dámě do veli­ce zámož­né rodi­ny vliv­né­ho práv­ní­ka Alexandra Fedina. Zamiluje se do něj i když ví, že je žena­tý a má děti. Začne se s Alexandrem stý­kat, stá­vá se jeho pla­ce­nou spo­leč­ni­cí i milen­kou. Alexandr svou ženu vyže­ne a vez­me si za man­žel­ku Sofii. Je zahr­no­vá­na dár­ky, pře­py­chem, pros­tě vším, na co si vzpo­me­ne a co nikdy nemě­la. Postupně začne zjiš­ťo­vat pra­vou tvář Fedina. Je to mafi­án, veli­ce vliv­ný práv­ník, kte­rý má prs­ty v mno­ha pří­pa­dech. Do sou­sed­ní­ho domu se nastě­hu­je Daniel Collin, býva­lý poli­cis­ta a detek­tiv, kte­rý je pově­řen odha­lit neka­lé prak­ti­ky Fedina. Krásná Sofie ho napros­to okouz­lí. Podaří se Danielovi Fedina usvěd­čit? Dokáže Sofie zachrá­nit vztah s Alexandrem, kte­rý je v tros­kách? Uchrání své­ho syna před mafií?

Román Manželské oko­vy jsem oprav­du pře­čet­la jed­ním dechem. Vím, že jej budu dlou­ho vstře­bá­vat. Velice sil­ný pří­běh ženy, kte­rá si musí v živo­tě vytr­pět své, uka­zu­je, jak snad­né je zami­lo­vat se do nespráv­né­ho muže, kte­rý ji sice zahr­nul pře­py­chem a vel­kým bohat­stvím, ale byl sou­čás­tí mafie. Alexandr měl dvo­jí tvář. Mafián, práv­ník, ale hlav­ně násil­ník, kte­rý by doká­zal zabít i svou ženu a syna. Místy jsem pro­ží­va­la veli­ký strach spo­leč­ně s hlav­ní posta­vou Sofií, i o její­ho syna Sebastiana. Děj kni­hy se ode­hrá­vá na něko­li­ka mís­tech. V Monte Carlu, Long Islandu a v Londýně. Po pře­čte­ní romá­nu jsem si uvě­do­mi­la, jaké mám štěs­tí, kde a s kým žiji a jak se vlast­ně mám skvě­le.

Román Manželské oko­vy ve mně zane­chal hlu­bo­ké emo­ce. Není to prv­ní román, kte­rý jsem od Kláry Janečkové čet­la. Rozhodně nebu­du váhat a začtu se do jejich dal­ších skvě­lých knih. Nikdy mě nene­cha­jí chlad­nou. Určitě dopo­ru­ču­ji všem, nejen ženám, ale i mužům. Není to typic­ký román pro ženy.

Klára Janečková se naro­di­la v roce 1979 v Chvalčově u Bystřice pod Hostýnem. Vystudovala psy­cho­lo­gii na UPOL v Olomouci a nyní pra­cu­je jako škol­ní psy­cho­lož­ka na dvou vel­kých základ­ních ško­lách. Zároveň půso­bí jako lek­tor­ka psy­cho­lo­gie na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Dosud jí vyšlo devět romá­nů.


Autor: Klára Janečková

Žánr: román pro ženy

Vydáno: 2018 , Euromedia,  Praha

Počet stran: 387

Vazba kni­hy: pev­ná s pře­ba­lem

ISBN: 978-80-249-3662-8.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,37397 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71780 KB. | 28.02.2024 - 16:11:43